Obec Všestary
ObecVšestary

Termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2020

všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 16. 1.
 • 20. 2.
 • 26. 3. Zrušeno, pokud bude třeba, termín bude oznámen.
 • 2. 4. Distanční zasedání - Skype konference zastupitelů - začátek 20:00
 • 23. 4. Zrušeno, nový termín bude oznámen.
 • 6. 5. Zařazeno nově - mimořádné, akutní body.
 • 21. 5. Zrušeno, případný nový termín bude oznámen.
 • 18. 6. Změna na 25. 6.
 • 25. 6.
 • 20. 8. Změna na 13. 8.
 • 17. 9.
 • 22. 10.
 • 19. 11.
 • 17. 12.

2020

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTAVA OBCE VŠESTARY NA ROK 2020

všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30

ZMĚNA VYHRAZENA

Programy:

17. 9.

22. 10.

19. 11.

17. 12.

Zápisy:

Zápis č. 19 bude celý zveřejněn po anonymizaci. Níže přijatá usnesení.

Zápis č. 19 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary

konaného ve čtvrtek 25. 06. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech

 

Část II. – přijatá usnesení

 

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

 

K bodu 1) Přijetí dotace na dopravní automobil pro SDH Všestary

Zastupitelstvo obce:

1. Všestary schvaluje přijetí dotace ve výši 300 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu Podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Koupě DA pro JSDH Všestary“, ev. č. projektu HAS/DOP/040163/2020.

2. Všestary se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění (dopravního automobilu) a poskytnutou dotací z programu „014D24 Dotace pro jednotky SDH obcí“ do plné výše z vlastních zdrojů

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 2) Účetní závěrka MŠ Všestary za rok 2019

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje účetní závěrku MŠ Všestary za rok 2019 se ziskem 34.381,38 Kč.

2. Souhlasí s převodem zisku ve výši 34.381,38 Kč do rezervního fondu MŠ Všestary.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

Jmenovité hlasování k bodu č. 2:

Pro: Hofman, Jech, Šafránek, Javůrek, Kuba, Vycpálek

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

 

K bodu 3) Účetní závěrka obce za rok 2019

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje dle § 6 vyhlášky č. 220/2013 Sb. účetní závěrku Obce Všestary za rok 2019, neboť na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že poskytuje dle § 4 v rozsahu posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz účetní a finanční situace.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Jmenovité hlasování k bodu č. 3:

Pro: Hofman, Jech, Šafránek, Javůrek, Kuba, Vycpálek

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

 

K bodu 4) Závěrečný účet obce za rok 2019

Zastupitelstvo obce:

1. Projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všestary za rok 2019 vypracovanou Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly v pátek dne 28. 2. 2019.

2. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Všestary za rok 2019 bez výhrad.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Jmenovité hlasování k bodu č. 4:

Pro: Hofman, Jech, Šafránek, Javůrek, Kuba, Vycpálek

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

 

K bodu 5) Územní plán – jak dál

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje ukončení prací na rozpracovávaném ÚP obce z roku 1998.

2. Souhlasí s pořízením nového ÚP s  regulačními prvky.

3. Souhlasí s tím, že pořizovatelem územního plánu bude Městský úřad Říčany, odbor regionálního rozvoje a územního plánování.

4. Pověřuje zastupitele Ing. arch. Miroslava Hofmana pro komunikaci s pořizovatelem ÚP.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 6) Prodloužení nájemní smlouvy Říčanská 12

Zastupitelstvo obce:

1 Souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o dva roky do 31. 1. 2023.

2. Pověřuje starostu zadáním dodatku nájemní smlouvy advokátní kanceláři. Dodatek bude obsahovat navýšení ceny nájemného dle platné legislativy a zároveň zohlední cenu za vymezená parkovací místa.

3. Pověřuje starostu, aby zaslal dodatek nájemní smlouvy zastupitelům e-mailem k připomínkování. Konečný text dodatku bude schválen na zasedání ZO dne 13. 8. 2020.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 7) Prodej pozemku p. č. 722/7 v k. ú. Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1 Souhlasí s prodejem pozemku p. č. 722/7 v k. ú. Všestary u Říčan za cenu 1.500 m2, tj. celkem za 66.000 Kč paní Monice Matějíčkové, majitelce pozemků p. č. 722/5 a p. č. st 367 s tím, že náklady spojené s vložením kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.

2. Pověřuje starostu obce zadáním vypracování kupní smlouvy dle odstavce 1.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 8) Prodej části pozemku p. č. st. 51/3 v k. ú. Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí s prodejem části pozemku p. č. st. 51/3 v k. ú. Všestary u Říčan firmě Adventyn s.r.o., IČ 067 75 951 za cenu 2.500 Kč m2, a to dle návrhu SoBK dle přílohy.

2. Pověřuje starostu vyvěšením záměru prodeje zbylé oddělené části pozemku p. č. st. 51/3.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 9) Prodej pozemku p. č. 776/1 v k. ú. Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 776/1 v k. ú. Všestary u Říčan.

2. Pověřuje starostu vyvěšením záměru prodeje části předmětného pozemku.

3. Pověřuje starostu zadáním odhadu ceny pozemku.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 10) Projednání možnosti výstavby v lokalitě navazující na ulici Na Březovkách na pozemku p. č. 142 v k. ú. Všestary u Říčan – podmínky a PLÁNOVACÍ SMLOUVA

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí s výstavbou v nezastavěném území obce na pozemku p. č. 142 v k. ú. Všestary u Říčan a stanovuje tyto podmínky

a) pozemek bude rozdělen na 3 parcely pro rodinné domy

b) investor vybuduje inženýrské sítě a komunikace na vlastní náklady

c) investor předá příspěvek obci ve výši 75tis. Kč na infrastrukturu obce

 

2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením plánovací smlouvy, v níž budou výše uvedené podmínky zahrnuty.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 11) Projednání možnosti výstavby na pozemku p. č. 149/4 v k. ú Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1. Odkládá rozhodnutí o výstavbě v nezastavěném území obce na pozemku p. č. 149/4 v k. ú. Všestary u Říčan.

2. Pověřuje starostu svoláním porady zastupitelů s účastí investora.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 12) Pronájem pozemku p. č. 721/2 v k. ú. Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p. č. 721/2 v k. ú. Všestary u Říčan na dva roky.

2. Pověřuje starostu vyvěšením záměru pronájmu předmětného pozemku.

3. Pověřuje starostu zadáním odhadu nájemní ceny pozemku.

4. Si vyhrazuje právo předmětný pozemek nepronajmout.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 13) Prodloužení dohody o podpoře pracovního místa

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí s prodloužením dohody o podpoře pracovního místa ze dne 30. 7. 2019 v místní prodejně Enapo a to od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021.

2. Pověřuje starostu jednáním o prodloužení dohody a jejím podpisem.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 14) Vyúčtování provozu kanalizace v roce 2019

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje úhradu provozní ztráty z provozování kanalizace Všestary za rok 2019 provozovateli kanalizace Všestary, firmě VODA CZ SERVICE s. r. o. formou dotace provozních nákladů ve výši 1.616,11 Kč vč. DPH.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 15) Výběr „nájemce“ – „pronájem“ části pozemku 96/2 – umístění mobilního občerstvení

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí po kolaudaci cyklostezky s dočasným umístěním pouze mobilního občerstvení, tj. „automobilu s nástavbou“ na pozemku p. č. 96/2 v k. ú. Všestary u Říčan firmě restaurace U Labutě za následujících podmínek:

a) Finanční úhrada formou záboru veřejného prostranství dle OZV obce.

b) Provozovatel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě umístění občerstvení v době provozování činnosti v okruhu do 50 m od provozovny.

c) Požaduje po provozovateli umístění mobilního WC a péči o něj.

d) Požaduje po provozovateli likvidaci odpadu, kterou provádí provozovatel ve své režii.

e) Uděluje souhlas se záborem pozemku do 30. 11. 2020. Po uplynutí této doby ZO vyhodnotí provoz a rozhodne o dalším případném prodloužení provozu.

f) Si vyhrazuje právo v případě neplnění podmínek provozovatelem kdykoli svůj souhlas s umístěním mobilního občerstvení odvolat.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 16) Výběr zhotovitele akce „Oprava chodníku v ulici Říčanská“

Zastupitelstvo obce:

1. Vybírá na základě výsledku výběrového řízení za zhotovitele akce „Oprava chodníku v ulici Říčanská“ firmu COMPACT STAVBY s.r.o., IČ 074 41 746.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3
1
4
1
5
1
6
1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 8. 2020

bourka

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Svátek

Svátek má Hana

RSS output

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0