Obec Všestary
ObecVšestary

Kříž u hřbitova

kříž

KŘÍŽ U HŘBITOVA

„Na rozcestí k Tehovu a Světicům stojí na pahorku dřevěný kříž, postavený a obnovovaný osadou zdejší. Proč kříž tam je postaven, nikdo neví.“

Toto se o kříži dočítáme v roce 1925 v Pamětní knize obce Všestary. I když nevíme, kdy a proč byl kříž postaven, můžeme s jistotou říci, že stál na rozcestí už v polovině 18. století. Je totiž zachycen na mapě I. vojenského mapování, které se uskutečnilo v letech 1764-68. Z mapy je patrné, že rozcestí, na němž kříž stojí, bylo tehdy daleko významnější než dnes. Rozdělovalo se tu hned pět cest - do Všestar, Světic, Tehova, Otic a Všechrom (obr. 1). Procházela tudy významná regionální silnice, což dokládá fakt, že u této silnice stál v obci zájezdní hostinec čp. 12.

Kříž u všestarského hřbitova zřejmě patří k těm, které se začaly objevovat na českém území ve 2. polovině 17. století. Obce je stavěly za vesnicemi na rozcestích na symbol toho, že je daná obec opět katolická po rekatolizačních nařízeních z roku 1624. Zastavovali se u nich pocestní i osadníci před prací na polích. Bývalo u nich většinou klekátko, kamenné nebo i dřevěné, a prováděly se zde růžencové modlitby. Pokud kolem takového kříže prošel pocestný, měl v 18. století zpravidla sejmout klobouk nebo pokrývku hlavy a pozdravit.

První písemná zmínka o všestarském kříži pochází až z roku 1908. Zaznamenal ji autor školní kroniky, když psal zprávu o jubilejních slavnostech na památku šedesáti letého panování císaře Františka Josefa. Na přání stařičkého mocnáře vznikala po celém císařství veřejně prospěšná zařízení a také všestarská školní obec se rozhodla přispět darem - vysazením osmi zimních jabloní odrůdy zlatá zimní parména, lidově zvané „zlatá reneta“, právě u všestarského kříže na severním svahu podél silnice. Chtěla takto položit základ jubilejní štěpnici. 26. dubna se uskutečnil slavnostní průvod za účasti obecního zastupitelstva, místní školní rady a velkého množství místního i okolního občanstva. O významu stromových slavností a této zvláště promluvil řídící učitel Vlček. Následovalo zasazení stromků žáky za zpěvu rakouské národní hymny. V roce 1910 zde pak žactvo slavnostně zasadilo dalších deset jabloní stejné odrůdy.

21. června 1921 byl u kříže odhalen pomník padlým z I. světové války, který dnes stojí dole na návsi, a v roce 1924 byl nedaleko zbudován hřbitov. Jak tehdy místo vypadalo, si můžete prohlédnout na mapě III. vojenského mapování, reambulované v roce 1927 (obr. 2).

Až v roce 1962 byl dřevěný kříž „pro stáří“ nahrazen křížem kamenným. Na jeho stavbě se podílel pan Antonín Hromada s panem Cetlem. O vzniku kamenného kříže nenacházíme v kronice záznam, což je pochopitelné – v 60. letech 20. století se kříže spíše bořily, než stavěly.

V dalších letech kříž kvůli své odlehlé poloze spíše chátral. V roce 2023 obec zrealizovala a zaplatila jeho renovaci. Nechala upravit okolí a na kříž umístit novou sochu Ježíše. Na práce dohlížel a úpravy navrhl místostarosta obce, Miroslav Hofman. Podnět k opravě dala paní Procházková ze Strančic, která na ni i finančně přispěla a zorganizovala též mši svatou, která se konala v naší kapli v neděli 12. listopadu 2023 a po níž následovalo za krásného počasí i slavnostní znovuvysvěcení kříže.

Za informace o funkci křížů v 2. pol. 17. století děkujeme regionálnímu historikovi Janu Psotovi.

Obr. 1

Obr. 1

Obr. 2Obr. 2

Kříž před rekonstrukcíKříž po rekonstrukciKříž po rekonstrukciKříž po rekonstrukci

Mapy odkazy:

1/ Mapa Všestary. I. Militärische Aufnahmen - Böhmen, Landkartenblatt Nr.125.

© 1st Military Survey, Section No. 125, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně
© Ministerstvo životního prostředí ČR http://www.env.czhttp://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=de&map_root=1vm&map_region=ce&map_list=c125

2/ Mapa Všestary. 4053-2.Topografická sekce 1 : 25 000 třetího vojenského mapování. 1878, reambulováno 1927. Zeměpisný ústav ministerstva vnitra.

https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=3voj_sekce&idrastru=D1_21__4053-2