Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary od 20. 10. 2022, volební období 2022 - 2026:

Starosta: Mgr. Jaromír Jech; místostarosta: Ing. arch. Miroslav Hofman.

Zastupitelé: Dana Hnyková, Lukáš Jánský, Mgr. Anna Komeiserová, Miloš Kuba, Ing. Milan Suchánek, Jiří Šafránek, Ing. Jitka Žižková.

Zastupitelstvo obce zřídilo ze zákona povinné výbory - finanční a kontrolní. Starosta obce ustanovil stavební a kulturní komisi.

Členové výborů a komisí:

Finanční výbor: Miloš Kuba (předseda), Ing. Vlastimil Dvořák, Eva Lapešová.

Kontrolní výbor: Lukáš Jánský (předseda), Miroslav Zajac, Dana Hnyková.

Stavební komise: Mgr. Anna Komeiserová (předsedkyně), Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Andrea Polcarová, Ing. arch. Matyáš Řehák, Ing. Milan Suchánek, Miroslav Zajac

Kulturní komise: Ing. Jitka Žižková (předsedkyně), Ing. Lenka Kolofíková, Jiřina Nesvorná, Jarmila Suchánková, Alena Šafránková

Jednací řád zastupitelstva obce zde.

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2024.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

25.11.2010 část I.

OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD

Zastupitelstvo

 

Zápis č. 2 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek     25.11.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Zasedání zahájeno v 19:10 hodin

Přítomni:   zastupitelé podle přiložené prezenční listiny

Omluveni:  -

Neomluven:  -

 

          Předsedajícím druhého veřejného zasedání byl starosta obce Ing. Antonín Trojánek. Na úvod zasedání byl zvolen zapisovatel – Ing. Pavel Vydra, ověřovatelé: Ing. Mária Bahníková, Mgr. Jaromír Jech a návrhová komise: Jiřina Kasková, Milan Šafránek, Ing. Pavel Vydra.

                                 o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

           

           Zápis č.1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Všestary – II. část (přijatá usnesení) konaného dne 04.11.2010, který obsahoval 4 body byl přečten Ing. Antonínem Trojánkem. Proti znění zápisu nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

                                                      Hlasování:   9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

Část I – obecná

Připravený program jednání 2. veřejného zasedání obsahoval celkem 15 bodů. Ing. Antonín Trojánek navrhl doplnění programu o bod  č.16 „Informace starosty“.

                                                Hlasování o doplnění bodu: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

                                                Hlasování o celém programu: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Rozšířený program o 16 bodech 2. zasedání Zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

 

Schválený program jednání:

 

1) Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva obce.  

2) Nabídka darování pozemků obci.

3) Poskytnutí měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce tj. starostu, místostarostu a  předsedy výborů a poskytnutí jednorázových odměn členům výborů a komisí. 

4) Poskytnutí jednorázových odměn členům výborů zastupitelstva obce a komisí obce za rok 2010.

5) Finanční situace obce.                                                   

6) Strategický plán rozvoje obce.

7) Přehled dotací pro obec a možnosti jejich čerpání.

8) Dopravní opatření k zajištění a zvýšení bezpečnosti v obci.

9) Záležitosti obecního časopisu „Život Všestar“.

10) Internetové stránky obce.

11) Zimní údržba místních komunikací a chodníků.

12) Zajištění úklidu a  údržby v obci.

13) Rozsvícení vánočního stromu na návsi.

14) Osadní výbory.

15) Harmonogram zasedání zastupitelstva obce do 31.12.2010.

16) Informace starosty.


 

Následovaly podněty občanů: 

zahájeno:  19:18  hod. (max. doba 20 min.)

 

pí. Netoličková (zatím stále předsedkyně komise pro vzhled a čistotu obce):

a) „Na hnojišti u  „Hybnerky“ je opět hromada kalů z ČOV a cca 20 plechovek s barvami.“                                     

Ing. Trojánek: „Pokud se vyváží kaly do lokality, pak se jedná o protiprávní jednání. Pro možné řešení by bylo nutné zajistit fotodokumentaci vozidla, osoby navážející kaly. Na pozemky honitby mysliveckého svazu je možné kaly z ČOV dále vyvážet“.

 

b) „Ukončením pravidelného vyvážení kalů z ČOV došlo ke  zlepšení kvality podzemních vod ve studních.“     

 

c)  „Bylo by potřeba požádat pracovníky údržby v obci, aby ořezali větve, shrabali listí a posekali vysokou trávu okolo chodníku směrem do Strančic a k Říčanům.“

            Ing. Trojánek: „Beru tento požadavek na vědomí a sděluji, že se počítá  s čištěním od čp.6 až k čp.78 v příštím týdnu, pokud to počasí dovolí. Bude kontaktován majitel nemovitosti při chodníku v Říčanské, aby zajistil prořezání dřevin na svém pozemku, které přesahují na obecní pozemek“.

            Mgr. Jech: „Problematika úklidu se bude probírat na dnešním zasedání v bodě 12) – Zajišťování údržby a úklidu v obci.“

 

pí. Hrstková: „Jaká je pracovní doba dvou pracovníků údržby?“

Ing. Trojánek: „Pracovníci údržby pracují od pondělí do čtvrtka po 6 hodinách s 30 minutami na oběd tj. 24  hodin týdně.“ 

 

p. Baťcha: 

a) „Zda budou programy obou uskupení, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu obce, sjednoceny, aby se realizovaly ku prospěchu obce?“

Ing. Trojánek: „Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obec dne 04.11.2010 bylo společně 9 hlasy přijato Programové prohlášení na volební období 2010-2014, které svědčí o protnutí  programu sdružení nezávislých kandidátů  „Všestary a Menčice – místo kde žijeme“ a „Správná volba pro Všestary a Menčice.“

 

b) „Proč nevypadá naše obec stejně jako např. obec Světice, která se stále rozvíjí a vylepšuje?“

Ing. Trojánek: „Již v minulosti byla obec Světice střediskovou obcí a všechny aktivity vedoucí ke zlepšování vybavenosti obce jsou úměrně závislé na finančních prostředcích, které má obec k dispozici.“  

 

c) „Kdy bude uvedeno do provozu automatické vyzvánění zvoničky na návsi?“

            Ing. Trojánek: „Vzhledem k již zaznamenaným negativním ohlasům k pravidelnému vyzvánění na návsi se zatím počítá pouze s elektrickým zvoněním v případě úmrtí v  obci. Další pravidelná zvonění bude nutné dobře uvážit“

 

d) „Kdy bude navezena kamenná drť před vchod na obecní hřbitov?“

p. Šafránek: „Navezení kameniva pro zlepšení přístupu bude provedeno v jarních měsících roku 2011.“

 

ukončeno:  19:38  hod.

 

 

Jednotlivé body výše uvedeného programu byly jejich zpracovatelem okomentovány a  zdůvodněny a zastupitelé k nim přijali jednotlivá usnesení (část II. –  přehled a znění přijatých usnesení).

 

Ad 1)  předkladatel: Mgr. Jaromír Jech

            zpracovatel stanoviska:       -                                      

 

Na prvním ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 04.11.2010 byli zvoleni dva členové kontrolního výboru – předseda paní Dana Hnyková a člen pan Miloš Lenger. Kontrolní výbor musí být minimálně třičlenný. Za člena kontrolního výboru byla navržena paní Zdeňka Škvorová.

 

Ad 2)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

            V druhé polovině září t.r. byla obci předložena ve formě smlouvy darovací nabídka na darování pozemků. Jedná se o části pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr p.č. 548 v k.ú. Všestary  u Říčan oddělované geometrickým plánem, který byl přiložen. Nabídku předložil spoluvlastník uvedeného pozemku pan Jiří Dražil, Říčanská 14, Všestary.

Pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr p.č. 548 je v  rozpracované územně plánovací dokumentaci   zařazen do rozvojových ploch – smíšená zóna určená pro bydlení s možností funkce přechodného ubytování, komerčních služeb, drobné řemeslné výroby a občanské vybavenosti místního významu. Nadělení jednotlivých dílů pozemku bylo provedeno po jednání s obcí tak, aby byla zajištěna přístupnost ploch předpokládaných pro stavby ve smíšené zóně a současně návaznost na stávající místní síť komunikací i uvažované nové komunikace mimo pozemek.

Při přípravě materiálu předkladatel zjistil, že předložená smlouva darovací není kvalitně sepsaná. Určení pozemků, které mají být předmětem daru obci, není jednoznačné. Některé pozemky přiložený geometrický plán vůbec neřeší. Naopak pozemek, který je součástí cesty  podle fotbalového hřiště ke kurtu a z pohledu obce je nyní podstatný,  ve smlouvě uveden není.

Vzhledem k tomu, že nelze jednoznačně vymezit předmět daru a smlouva má i další nepřesnosti, navrhuje předkladatel požádat budoucího dárce, aby smlouva byla opravena.   Dále navrhuje, aby ustanovením darovací smlouvy případně jinou dohodou mezi   darujícími a obcí jako obdarovaným bylo jednoznačně deklarováno, že na pozemcích určených pro komunikace vybudují  v případě, že zbylé části pozemku ve  zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr p.č. 548 budou územním plánem schváleny pro výstavbu, komunikaci, chodník, dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení  darující nebo jejich právní nástupci.

 

 

Ad 3)  předkladatel: Ing. Pavel Vydra

            zpracovatel stanoviska:   Finanční výbor   

 

            Jedná se poskytnutí měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce tj. starostu, místostarostu a předsedy výborů (finančního a kontrolního) dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích § 72,  v platném znění a nařízení vády č. 20/2009 Sb. v platném znění.Vzhledem k rozpočtu obce Všestary bude  tabulková odměna pro neuvolněného starostu snížena na částku 5.000,-Kč, pro neuvolněného místostarostu snížena na 3.000,-Kč a pro předsedy finančního a kontrolního výboru snížena na 600,-Kč. Celkové náklady na odměny činí za rok 120336,-Kč.

            Doporučuje se, aby neuvolněný starosta čerpal 2x měsíčně pracovní volno s náhradou mzdy zaměstnavateli pro účely výkonu jeho funkce.

            Pro ostatní členy zastupitelstva, předsedy komisí a členy výborů a komisí bude na konci roku navržena jednorázová odměna dle jejich aktivity do max. částky 2.000,-Kč. Rozhodovat o peněžitých odměnách poskytovaných fyzickým osobám v tomto případě přísluší zastupitelstvu obce podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona o  obcích. V rozpočtu obce bude pro tento účel vyčleněna částka 20.000,- Kč.

 

 

Ad 4)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:  Finanční výbor 

 

            Jedná se o odměny pro členy výborů zastupitelstva obce a komisí za rok 2010, kteří nejsou členy zastupitelstva obce a nebyla jim v průběhu roku poskytovaná pravidelně měsíční odměna za výkon funkce. Rozhodovat o peněžitých odměnách poskytovaných fyzickým osobám v tomto případě přísluší zastupitelstvu obce podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích. V rozpočtu obce je pro tento účel vyčleněna částka 11000,- Kč.

 

 

 Ad 5)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

 

Ing. Antonín Trojánek, starosta obce předložil členům zastupitelstva ústní informaci o  finanční situaci obce Všestary s tím, že rozpočtový výhled na období 2011  – 2012 bude předložen na prosincovém zasedání Zastupitelstva. Ústní informace obsahovala:

  1. informaci o  volných finančních prostředcích na účtech obce ve  výši 2.799.621,12 Kč
  2. informaci o  předpokládaných příjmech obce do konce roku ve výši 3.187.590,.Kč;
  3. informaci o  výdajích obce do konce roku ve výši 5.776.360,-Kč 


 

Na konci roku se předpokládají volné prostředky na účtech obce ve výši pouze 210.851,12 Kč.

                                                                                                                                            

 

Ad 6)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Obec má k dispozici Program obnovy a rozvoje obce Všestary na období 2003-2006, s výhledem do roku 2010. Byl vypracován v dubnu 2003 a zastupitelstvo obce ho projednalo a schválilo 24.04.2003. Podkladem pro jeho zpracování byly závěry analýzy integrovaného projektu mikroregionu JIH, jehož součástí obec byla (v době zpracování projektu 6 obcí). Z programu se podařilo realizovat jen několik projektů např. obnova areálu hřbitova, vybudování urnového háje (ve formě kolumbária), výstavba vodovodu. Probíhá projekt Obnova a výstavba kanalizačního řadu s napojením na ČOV Mnichovice. Další projekty byly realizovány jen zčásti nebo se k nim vůbec nepřistoupilo. Je třeba vyhodnotit jejich aktuálnost, přínos jejich realizace pro obec, možnost zahrnutí do nového plánu a především možnost je provést.

            Po proběhlé diskusi k tomuto bodu programu bylo formulováno usnesení.

 

 

Ad 7)  předkladatel: Dana Hnyková

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Jedná se o dotace středočeského kraje pro rok 2011. Z tematického zadání  FROM je třeba vybrat pouze jednu z možností „Velké projekty“ nebo „Program obnovy venkova“. Při podání žádosti není potřeba předkládat projekt. Nejvíce preferovaným projektem v obci je vybodování chodníku do Strančic (cena 1bm chodníku je cca 1400,- 2000,- Kč,vč.DPH) a dopravní opatření v obci. V příloze č.1 a č.2 tohoto bodu je kompletní seznam dotací.

            Po proběhlé diskusi k tomuto bodu programu bylo formulováno usnesení.

 

 

Ad 8)  předkladatel: Mgr. Jaromír Jech 

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Dopravně-bezpečnostní situace v obci není nejlepší, chybí chodníky, stávající jsou v určitých místech nebezpečné /např. od č.p.7 k pomníčku ve Všestarech/, přechod pro chodce není vidět, resp. bylo by potřeba zřídit další, někteří řidiči v obci nedodržují povolenou rychlost atd. Protože se jedná o komplexní problematiku, bylo by dle názoru navrhovatele nejlepším řešením vybrat firmu/projektanta, který by zpracoval návrh/studii dopravně-bezpečnostního řešení situace v obci Všestary a Menčice.

            Po proběhlé diskusi k tomuto bodu programu bylo formulováno usnesení.

 

 

Ad 9)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek, Mgr. Jaromír Jech 

            zpracovatel stanoviska:  Jiří Macháček   

 

          Vydávání obecního časopisu bylo obnoveno vydáním čísla 0 ročníku I. v dubnu 1994. Vydávání povolil Okresní úřad Praha–východ 12.5.1994. Změnu registrační značky pak provedlo Ministerstvo kultury ČR svým rozhodnutím ze 17.8.2001. V roce 1995 byl Obecnímu úřadu Všestary vydán pro účel vydávání a rozšiřování obecního úřadu živnostenský list na živnost „vydavatelství“. Periodikum ŽIVOT  VŠESTAR  má návaznost na časopis stejného názvu vydávaný ve Všestarech v letech 1958 a 1959. Zatím poslední dvojčíslo XVI. ročníku vyšlo v prosinci r. 2009. Na zasedání 24.4.2003 zastupitelstvo obce ustavilo redakční radu ŽIVOTA  VŠESTAR a podřídilo ji zastupitelstvu obce. Stanovilo, že redakční rada bude složena ze 2 zastupitelů  a 2 občanů s možností spolupráce dalších občanů a příznivců obce Všestary. Od 27.11.2006 ale redakční rada byla fakticky jen dvoučlenná: paní Mgr. Helena Vydrová – předseda, paní Mgr. Renata Dvořáková – člen. V rozpočtu obce na r. 2010 je vyčleněno na tisk časopisu 20 tis. Kč (počítáno se 4 čísly).

            Zpracovatel stanoviska předložil body nového základního pojetí obecního časopisu, kterými jsou:        

                        - moderní vzhled;

                  - digitální plnobarevný tisk (je levnější než ofset);

                  - důraz kladený na faktickou informovanost o dění v obci, jednání zastupitelstva a  obce, plnění programových bodů, kulturní, sportovní a společenské akce v obci;

                  - s doplněním o: 

 

  • všeobecné informace, plán zasedání zastupitelstva, kompetentní osoby;
  • přehled vyhlášek;
  • upozornění vztahující se k danému ročnímu období;;
  • rádce pro nové i stávající obyvatele;
  • příspěvky obyvatel obce;
  • inzerce místních živnostníků a  podnikatelů (placená inzerce);
  • informace místních spolků a  sdružení.

 


 

Dále byl v souvislosti s uvedenými body předložen cenový návrh na vydávání 300 ks plnobarevného vydání 4x ročně za 88.320,-Kč vč. DPH. Zastupitelé se shodli, že tato částka je v současné době mimo finanční možnosti obecního rozpočtu a budou hledat úspornější variantu. Poslední číslo 17. ročníku obecního časopisu „ŽIVOT VŠESTAR“ bude vydáno ještě před vánocemi. Po proběhlé diskusi k tomuto bodu programu bylo formulováno usnesení.

Ad 10)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek, Mgr. Jaromír Jech

             zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Současné internetové stránky obce (webová prezentace) byly vytvořeny v roce 2009 na základě smlouvy o  vytvoření a pronájmu internetových stránek uzavřené dne 24.3.2009 mezi objednavatelem, Obcí Všestary a zhotovitelem, firmou Galileo Corporation, s.r.o. se sídlem Hornická 4387, Chomutov. Standardní verze splňuje požadavky a  povinnost obce mít zřízeny internetové stránky a některé další povinnosti, např. zřídit a vést elektronickou úřední desku.

Přetrvávajícím problémem na straně obce je naplnění obsahu – jednotlivých rubrik stránek, jejich aktualizace a správa.

Náklady na pořízení včetně vstupního školení a dopravy činily  28543,- Kč s DPH v členění:

9996,- Kč za standardní verzi,

7735,- Kč za roční pronájem redakčního systému,

6248,- Kč cena doplňujících modulů,

524,- Kč cena doménového jména,

4040,- Kč ostatní náklady (školení, doprava).

          V následujících obdobích je nutné počítat s roční platbou za užívání redakčního systému 7800,- Kč s DPH a 528,- Kč s DPH za prodloužení a správu domény.

            Mgr. Jaromírem Jechem byl předložen návrh na pravidelnou aktualizaci webových stránek obce Všestary, kterou by měla zajišťovat redakční rada obecního časopisu „ŽIVOT VŠESTAR“, aby bylo dosaženo kontinuity ve zveřejňovaných informacích.

           Po proběhlé diskusi k tomuto bodu programu bylo doplněno a  formulováno usnesení.

 

 

Ad 11)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

             zpracovatel stanoviska:       -  

 

           Zimní údržba místních komunikací je zajištěna dodavatelsky na základě každoroční objednávky. V zimním období 2008/2009 a 2009/2010 ji prováděla společnost ZEA Světice, a.s.. Údržba spočívá v hrnutí sněhu radlicí za traktorem. Pokyn pro výjezd byl vydáván starostou po vytvoření určité vrstvy sněhu na komunikacích. Případně se vyjíždí selektivně na některé ulice, které vyžadují při zafoukání pravidelné odhrnování sněhu. Kontrolu prováděl starosta. V roce 2010 byla pro hrnutí a odvoz sněhu několikrát nasazena technika jiného dodavatele (kolový nakladač). Vzhledem k tomu, že ZEA Světice, a.s. nemá k dispozici rozmetač na aplikaci posypového materiálu na komunikace, zajišťoval se posyp individuálně po domluvě např. s p. Jandou ze Strančic, p. Šmejkalem ze Všestar. Sype se inertním materiálem, drceným kamenivem. Zimní údržba chodníků byla zajišťována vlastními silami. Odklízení sněhu prováděli zaměstnanci obce-dělníci pro čištění města. K odklízení sněhu se používá sněhová fréza a hrabla. Neosvěčila se radlice na pohonné jednotce HONDA. V extrémních podmínkách zimy 2009/2010 několikrát vypomohli členové SDH Všestary. O čistotu chodníků se podle zaběhlých pravidel z minulosti starali i někteří majitelé nemovitostí s chodníky sousedícími. Přesto některé úseky byly v uplynulém zimním období i delší dobu neschůdné (např. od č.p.6 k pomníku padlým ve 2. sv. válce, část chodníku ke hřbitovu).

  Po proběhlé diskusi k tomuto bodu programu bylo doplněno a  formulováno usnesení.

 

Ad 12)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

             zpracovatel stanoviska:       -  

 

            K zajištění základního úklidu a údržby veřejných prostranství  jsou zaměstnáni dva pracovníci na pozici dělník pro čištění města. Provádějí i drobné neplánované opravy majetku obce. S pracovníky je uzavřena podle zákoníku práce pracovní smlouva na dobu určitou do 31.12.2010. Zaměstnanci jsou zařazeni do platové třídy a platového stupně v souladu s nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a  kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Odměňováni jsou podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a  správě. Oba dělníci jsou zaměstnáni na 4 dny v týdnu s týdenní pracovní dobou 24 hodin. Jsou podřízeni přímo starostovi, který jim denně přiděluje úkoly. Mzdové náklady obce na oba zaměstnance za posledních 12 měsíců činily celkem 199505,- Kč, z toho 147257,- Kč mzda, 55475,- Kč odvody obce  (zdravotní a sociální pojištění) a  snížení o 3227,- Kč za srážky zaměstnancům. Náklady na vybavení osobními ochrannými pomůckami v roce 2010 činí 2386,50 Kč.

            Po proběhlé diskusi k tomuto bodu programu bylo formulováno usnesení.

 

 

Ad 13)  předkladatel: Milan Šafránek  

             zpracovatel stanoviska:       -  

 

           Sdružení dobrovolných hasičů Všestary připravuje na sobotu 4. 12. 2010 na návsi ve Všestarech „Mikulášskou“ spojenou s rozsvícením vánočního stromu. 

Program:

15:00   zahájení, projížďka na koních, malování dětem na obličej, mikulášské fotostudio;

16:00   návštěva Mikuláše a čerta; 

17:00 - 17:30 slavnostní rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj.

           Pro tuto akci žádá SDH Všestary o možnost  připojení na elektrickou instalaci „Požárního domu“ spolu s instalací časového spínače (odhad nákladů na časovač max. 1 000,-Kč), souhlas s pořízením vánočního stromu v max. ceně 1 200,-Kč při délce do 5 metrů, zapůjčení od obce vánoční výzdoby, zpřístupnění hasičárny a WC a příspěvek na nákup balíčků pro děti maximálně do 3 000,-Kč.

           Po proběhlé diskusi k tomuto bodu programu bylo formulováno usnesení.

 

 

Ad 14)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

             zpracovatel stanoviska:       -  

 

Při neformálních setkáních členů zastupitelstva obce byla diskutována otázka zřízení osadních výborů v částech obce. Konkrétně pro Menčice a Vávrov. Této problematice se před dnešním jednáním zastupitelstva věnoval Mgr. Jech, Ing. Vydra a Ing. Trojánek.

Problematika osadních výborů je upravena v §§ 120, 121 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Dne 18.1.2005 Zastupitelstvo obce Všestary zřídilo svým usnesením osadní výbor Menčice, který má 3 členy. Dne 31.3.2005 byly zastupitelstvem obce zvoleni členy osadního výboru Menčice paní Alice Bardová, pan Miloš Kuba ml. a pan Jaroslav Dvořáček. Předsedou byl zvolen pan Dvořáček. Od svého zřízení až do současnosti však výbor nevyvíjel žádnou aktivitu.

            Pokud se týká území obce, které je jmenováno jako „Vávrov“, předkladatel se domnívá, že se nejedná o část obce ve smyslu ustanovení odst. 2 § 27 zákona o obcích. Toto území nikdy samostatnou historickou částí obce nebylo, „Vávrov“ je jen vžité pojmenování. V obci se užívají mezi občany i další pojmenování pro některé lokality, např. Karlín, Jedlovec, Na Pankráci, aniž by se jednalo o  samostatné části. Předkladatel je proto přesvědčen, že nelze pro  Vávrov zřídit osadní výbor. Navrhuje pro podchycení iniciativy občanů zřídit místní iniciativní skupinu, která bude mít obdobné poslání. Její postavení bude definováno v organizačním řádu obce. Členové skupiny by nemuseli být nutně voleni, spíše by se jednalo a neformální vedoucí s přirozenou autoritou, kteří chtějí hájit zájmy občanů žijících v území a mají zájem o veřejný život.

 

 

Ad 15)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

             zpracovatel stanoviska:       -  

 

             Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Všestary do 31.12.2011.

úterý 28.12.2010, čtvrtek 24.02.2011, čtvrtek 14.04.2011, čtvrtek 23.06.2011, čtvrtek 08.09.2011, čtvrtek 20.10.2011 a čtvrtek 29.12.2011.

 

 

Ad 16)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

             zpracovatel stanoviska:       -  

 

             Starosta obce Ing. Antonín Trojánek podává tímto zastupitelům informaci o novém záměru společnosti ZEA Světice, a.s. ukládat na zpevněné hnojiště a do podzemního žlabu, původně určeného na senáž, v lokalitě „Hybnerka“ nepatogenní kaly z ČOV – čistíren odpadních vod. V této souvislosti byl obecnímu úřadu elektronickou poštou doručen havarijní plán pro zpevněné polní hnojiště a  podúrovňový žlab.

             Po proběhlé diskusi k tomuto bodu programu bylo formulováno usnesení.

 

Zasedání bylo ukončeno v 23:11 hodin

 

Přílohy :          - prezenční listina

      - část II – přehled a znění přijatých usnesení

 

 

Zapisovatel :

 

 

Ověřovatelé :                                                                                     Starosta :

 

                                                                                                         

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Jakub

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0