Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary od 20. 10. 2022, volební období 2022 - 2026:

Starosta: Mgr. Jaromír Jech; místostarosta: Ing. arch. Miroslav Hofman.

Zastupitelé: Dana Hnyková, Lukáš Jánský, Mgr. Anna Komeiserová, Miloš Kuba, Ing. Milan Suchánek, Jiří Šafránek, Ing. Jitka Žižková.

Zastupitelstvo obce zřídilo ze zákona povinné výbory - finanční a kontrolní. Starosta obce ustanovil stavební a kulturní komisi.

Členové výborů a komisí:

Finanční výbor: Miloš Kuba (předseda), Ing. Vlastimil Dvořák, Eva Lapešová.

Kontrolní výbor: Lukáš Jánský (předseda), Miroslav Zajac, Dana Hnyková.

Stavební komise: Mgr. Anna Komeiserová (předsedkyně), Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Andrea Polcarová, Ing. arch. Matyáš Řehák, Ing. Milan Suchánek, Miroslav Zajac

Kulturní komise: Ing. Jitka Žižková (předsedkyně), Ing. Lenka Kolofíková, Jiřina Nesvorná, Jarmila Suchánková, Alena Šafránková

Jednací řád zastupitelstva obce zde.

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2023.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 26. 1.
 • 23. 2.
 • 30. 3.
 • 27. 4.
 • 18. 5.
 • 15. 6.
 • 27. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 31. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 21. 9.
 • 19. 10.
 • 23. 11.
 • 14. 12.

30.12.2010 část II.

Zápis č. 3  z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary,

konaného v úterý 28.12.2010 a  pokračujícího ve čtvrtek  30.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Část II – přijatá usnesení

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

 

Bod č.1 a č.2 byl projednán dne 30.12.2010 po přerušení veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary ze dne 28.12.2010.

 

K bodu 1) Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o  nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

 

Zastupitelstvo obce: 

1. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všestary a nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Všestary.

 

                                                                Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 2) Obecně závazná vyhláška č.2/2010, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Všestary.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Všestary.

 

                                                                 Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

Body č.3 až 15 byly projednány na veřejném zasdání Zastupitelstva obce Všestary dne 28.12.2010.

 

K bodu 3) Rozpočtové opatření č.1/2010.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010. Upravené příjmy činí 13.618.388,-Kč, upravené výdaje činí 16.764.567,-Kč. Rozpočtový schodek 3.146.179,-Kč je kryt financováním z přebytku hospodaření předcházejících období do výše 1.669.404,-Kč a čerpáním zákaznického úvěru 1.700.000,-Kč. 

 

  Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 4)  Stanovení podmínek hospodaření obce do schválení rozpočtu na rok 2011.                                                   

 

Zastupitelstvo obce:

1. Ukládá starostovi zabezpečit hospodaření obce do schválení rozpočtu obce na rok 2011 podle rozpočtového provizoria.

 

2. Stanoví, že běžné výdaje budou čerpány maximálně do výše 33% skutečných běžných výdajů roku 2010. Určené kapitálové výdaje plynoucí ze  závazků obce budou čerpány následovně:

- stavba Vodovod Všestary - Menčice, 2.etapa  800.000,-Kč;

- projektová dokumentace domovních vodovodních přípojek ve 2.etapě stavby vodovodu    249.000,-Kč;

- inženýrská činnost při realizaci stavby Vodovod Všestary – Menčice, 2.etapa  155.000,-Kč;

- inženýrská činnost při přípravě stavby Kanalizace Všestary – Menčice 45.000,-Kč;

- podíl obce na investičních výdajích svazku obcí Region Jih 258.608,-Kč.

 

3. Žádá starostu, aby předložil rozpočet obce na rok 2011 k projednání v zastupitelstvu obce do 30.04.2011.

 

    Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 5) Stanovení ceny vodného na rok 2011.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje cenu vodného tj. dodávané vody z vodovodu Všestary na rok 2011 podle kalkulace předložené provozovatelem vodovodu ve výši 33,55 Kč/m3 vč. DPH.

 

                                                                       Hlasování: 8 pro,  0 proti, 1 se zdržel

 

 

K bodu 6) Žádost obce o dotaci z FROM na rok 2011.

 

K předloženému návrhu usnesení byl Ing. Trojánkem a Ing. Vydrou předložen protinávrh v tomto znění:

 

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí, aby obec Všestary podala žádost o dotaci z FROM Středočeského kraje na dopravně bezpečnostní opatření – umístění semaforů s radary, přechodů pro chodce a dopravních zrcadel na komunikace 3.třídy označené jako III/1012, III/1014 a III/1015 v maximální výši projektu 2,5 mil.Kč se spoluúčastí obce Všestary v max. výši 7%.

 

2. Pověřuje paní Danu Hnykovou přípravou a kompletací žádosti o  dotaci.

 

 Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 7) Místní iniciativní skupina Vávrov, náplň činnosti, volba členů.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje náplň činnosti Místní iniciativní skupiny Vávrov (dále jen MIS Vávrov) v tomto znění:

1) MIS Vávrov je oprávněna:

a) předkládat zastupitelstvu obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvem obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,

 

c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

2) Požádá-li pověřený zástupce MIS Vávrov na zasedání zastupitelstva obce o  slovo, musí mu být uděleno.

 

2. Volí za členy MIS Vávrov následující členy:

pana Viliama Kříže;

pana Michala Holíka;

pana Karla Kašpárka.

 

 

  Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

                                                                                         

K bodu 8) Odvolání členů osadního výboru Menčice a volba nových členů osadního výboru Menčice.

 

K předloženému návrhu usnesení byl Ing. Trojánkem předložen protinávrh v tomto znění doplněných dvou bodů:

 

Zastupitelstvo obce:

1. Mění organizační řád Obce Všestary, část I., čl.8, vymezení, oprávnění a způsob jednání osadního výboru Menčice takto: odst. 2 nově zní „Osadní výbor Menčice má 3-5 členů a všechny jeho členy volí zastupitelstvo obce Všestary.“ 

 

2. Ukládá starostovi ve smyslu bodu 1. upravit Organitzační řád obce Všestary.

                                                    Hlasování k bodu 1. a 2.: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

3. Odvolává dosavadní členy osadního výboru Menčice (paní Bardovou, pana Dvořáčka, pana Kubu).

                                                       Hlasování k bodu 3.: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

4. Volí nové členy osadního výboru Menčice:

paní Helenu Kubovou, Hlavní 2, Menčice;

paní Marii Halbichovou, Hlavní 3, Menčice;

pana Petra Hanuše, Údolí Raků 26, Menčice;

pana Petra Krause, Hlavní 22, Menčice.

                                                           Hlasování k bodu 4.: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

5. Volí paní Helenu Kubovou předsedou osadního výboru Menčice.

                                                           Hlasování k bodu 5.: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 9) Dopravně bezpečnostní problematika v obci, pořízení studie-informace.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Nadále pověřuje Mgr. Jaromíra Jecha zjištěním konkrétních údajů ke studii, prvotním jednáním s panem Ondřejem Kypem z firmy Cityplan.Výsledek jednání vč. konkrétních údajů (cena za studii a její příp. realizaci) předloží Mgr. Jaromír Jech zastupitelům obce jako informaci e-mailovou poštou do 06.01.2011.

 

     Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

 

K bodu 10) Informace ke stavu pořizování územního plánu obce.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o stavu pořizování územního plánu obce.

 

2. Pověřuje Ing. Antonína Trojánka, Mgr. Jaromíra Jecha a Ing.arch. Miroslava Hofmana, aby s Městským úřadem v Říčanech, který je úřadem územního plánování, projednali:

- možnost poskytnutí metodické pomoci obci při dokončení a uzavření konceptu územního plánu obce,

- podmínky převzetí funkce pořizovatele územního plánu městským úřadem jako orgánem obce s rozšířenou působností od fáze návrhu, případně zajištění úředníka úřadu splňujícího kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti.

 

3. Žádá starostu Ing. Antonína Trojánka, aby vznesl požadavek na MěÚ Mnichovice – stavební úřad ve věci metodiky postupu zrušení pásma hygienické ochrany zemědělské farmy ve Všestarech.

                                                                     Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 11) Informace o přípravě stavby „kanalizace Všestary-Menčice“.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o přípravě stavby „Kanalizace Všestary – Menčice“. 

 

                                                                     Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 12) Projednání žádosti fyzické osoby o prodej pozemku z majetku obce. 

 

Zastupitelstvo obce:

1.  Nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1086/2 – trvalý travní porost  v k.ú. Všestary u Říčan z majetku obce konkrétnímu zájemci.

 

2. Žádá starostu, aby zájemce ve smyslu odst.1. informoval. Pokud nadále bude trvat jeho zájem, aby upřesnil část pozemku potřebnou pro jeho záměr vytýčením v terénu na jeho náklady oprávněnou osobou.

                                                                       Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 13) Skladování odpadů na hnojišti ve Všestarech.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Nesouhlasí s navážením a  ukládáním odpadních kalů na pozemku parc.č. 160/1 v k.ú. Všestary.

 

2. Pověřuje pana Milana Šafránka, aby zaslal podnět na ČIŽP a krajský úřad k řešení situace na pozemku parc.č. 160/1 v k.ú. Všestary.

 

3. Pověřuje pana Milana Šafránka zajištěním nezávislého rozboru navezeného materiálu v akreditované laboratoři.

 

4. Žádá starostu Ing. Antonína Trojánka, aby na další zasedání zastupitelstva předložil veškerou dokumentaci ke stavbě hnojiště na pozemku parc.č. 160/1 v k.ú. Všestary.

 

                                                                      Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 14) Využití části znaku obce pro potřeby JSDH a SDH Všestary.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí s využitím obecního znaku obce Všestary Jednotkou sboru dobrovolných hasičů (JSDH) a Sborem dobrovolných hasičů (SDH) Všestary na uniformách a vozidlech.

 

2. Žádá   pana Milana Šafránka, aby předložil konkrétní návrh zastupitelstvu k odsouhlasení.

 

                                                                         Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 15) Dotace pro JSDH Všestary.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí s podáním žádosti o  dotaci na dovybavení JSDH Všestary ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a jednotek IZS.

 

2. Bere na vědomí informaci o rozpočtu předkládaného k žádosti o dotaci.

 

3. Pověřuje pana Milana Šafránka přípravou a kompletací podkladů pro žádost o dotaci, kterou je nutno podat do 15.1.2011.

 

4. Souhlasí s maximální spoluúčastí obce do výše 7% z rozpočtu projektu.

 

                                                                       Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

Závěr :

Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnnou zprávu o přijetí výše uvedeného usnesení. 

 

Zpracovala návrhová komise ve  složení :

Jiřina Kasková, Ing. Mária Bahníková, Mgr. Jaromír Jech

 

Ověřovatelé :                                                                         Starosta :

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Jarmila