Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary od 20. 10. 2022, volební období 2022 - 2026:

Starosta: Mgr. Jaromír Jech; místostarosta: Ing. arch. Miroslav Hofman.

Zastupitelé: Dana Hnyková, Lukáš Jánský, Mgr. Anna Komeiserová, Miloš Kuba, Ing. Milan Suchánek, Jiří Šafránek, Ing. Jitka Žižková.

Zastupitelstvo obce zřídilo ze zákona povinné výbory - finanční a kontrolní. Starosta obce ustanovil stavební a kulturní komisi.

Členové výborů a komisí:

Finanční výbor: Miloš Kuba (předseda), Ing. Vlastimil Dvořák, Eva Lapešová.

Kontrolní výbor: Lukáš Jánský (předseda), Miroslav Zajac, Dana Hnyková.

Stavební komise: Mgr. Anna Komeiserová (předsedkyně), Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Andrea Polcarová, Ing. arch. Matyáš Řehák, Ing. Milan Suchánek, Miroslav Zajac

Kulturní komise: Ing. Jitka Žižková (předsedkyně), Ing. Lenka Kolofíková, Jiřina Nesvorná, Jarmila Suchánková, Alena Šafránková

Jednací řád zastupitelstva obce zde.

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2024.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 25. 1. 
 • 29. 2.
 • 21. 3.
 • 25. 4.
 • 23. 5.
 • 27. 6.
 • 25. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 29. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 9.
 • 24. 10.
 • 21. 11.
 • 12. 12.

7.5.2010 část I.

OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD

Zastupitelstvo 

 

Zápis č. 24 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného v úterý      04.05.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

Zasedání zahájeno v 19:08 hodin

Přítomni:   zastupitelé podle přiložené prezenční listiny

Omluveni: p. Ing. arch. Hofman                    

 

          Předsedajícím dvacátéhočtvrtého veřejného zasedání byl starosta obce Ing. Antonín Trojánek. Na úvod zasedání byl zvolen zapisovatel – Ing. Pavel Vydra, ověřovatelé: Jiřina Kasková, Petr Krause a  návrhová komise: Eva Netoličková, Mladen Tončev, Ladislav Škvor.

 

                                                          o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel

           

           Zápis č.23 ze zasedání zastupitelstva obce Všestary – II. část (přijatá usnesení) konaného dne 28.12.2009, který obsahoval 1 bod byl přečten Ing. Antonínem Trojánkem až v závěru 24. zasedání zastupitelstva obce tj. v době, kdy již nebyla přítomna paní Eva Netoličková a pan Jaroslav Dvořáček. Na základě hlasování: 6 pro,  0 proti, 0 se zdržel byl zápis schválen.

 

Část I – obecná

Připravený program jednání 24. veřejného zasedání obsahoval celkem 7 bodů. Ing. Antonín Trojánek předložil návrh na úpravu programu a to na stažení bodu č.2 „Obecně závazná vyhláška obce Všestary č.1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všestary“, který bude předložen k projednání na některé další jednání zastupitelstva, protože je nutné zapracovat nyní platnou legislativu. Dále navrhl doplnit program o „Žádost o změnu užívání stavby v majetku ZEA Světice, a.s.“ a zařadit ho jako bod 2. 

                                                                                                 Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Na základě hlasování byl upravený program 24. zasedání zastupitelstva obce Všestary schválen.

 

Schválený program jednání:

 

1)      Rozpočet obce na rok 2010.   

2)      Žádost o změnu užívání stavby v majetku ZEA Světice, a.s.

3)      Zadání přezkoumání hospodaření obce v roce 2010.

4)      Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce.

5)      Projednání návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace na stavbu Kanalizace Všestary – Menčice.

6)      Volba přísedícího Okresního soudu Praha-východ.

7)      Žádost vlastníka pozemku o  změnu podmínek stanovených pro umístění stavby rodinného domu.

 

Následovaly podněty občanů: 

(max. 30 min.) zahájeno:   19:15  hod.

Jako hosté na 24. zasedání zastupitelstva obce Všestary byli přítomni paní Hanzlová a Ing. Švec – předseda představenstva společnosti ZEA Světice, a.s.

pí. Netoličková (přednesla své postřehy a několik dotazů od občanů):

a) „Je nutné vyvézt zaplněný zásobník na odpad u hřbitova. Kdy se tak stane?“

Ing. Trojánek: „Odvoz odpadu bude muset být realizován v tomto období ručně, protože není možné do žní použít techniku. O termínu realizace bude jednáno.“

b) „Je nutné ostříhat keře na rohu ulice V Úvozu a Římanská.“

            Ing. Trojánek: „Bude sníženo po dohodě s panem Nesvorným.“

c) pouze informace: „SÚS dala konečně do pořádku ulici Říčanská.“

d) „Na Hybnerku bylo zakázáno vyvážení odpadních kalů z ČOV a  nyní se v prostoru nachází opět 4 – 5 dodávek, cca 25 t materiálu. Jak je to možné?“

Ing. Švec – zástupce ZEA Světice, a.s.: „Byla ukončena spolupráce se společností BREPA a na lokalitě o rozloze 4 ha nyní operuje pouze OÚ Světice. Jedná se o dovoz atestovaných, ekologicky nezávadných kalů z ČOV, které jsou zaorávány do půdy. Pro tyto účely a na dané množství kalů je vydáno souhlasné stanovisko MěÚ Říčany – OŽP.“

Ing. Trojánek: „Činnost kompostárny provozované právě společností BREPA p.Pavlíčka byla ukončena i  v souvislosti s uložením pokuty ČIŽP. Starosta obce Světice p. Broukal předal výsledky odebraných vzorků z konce roku 2009. Kontrola je prováděna 2x ročně a kaly je třeba zaorat do 48 hodin do orné půdy.“

e) „Proč byla uložena společnosti BREPA p. Pavlíčka pokuta a proč již tato společnost kaly nezaváží?“

Ing. Trojánek: „Protože společnost BREPA nevedla řádně evidenci odpadů a kaly nebyly ošetřovány dle platných předpisů a norem. Z těchto důvodů uložila ČIŽP pokutu.  Obec obdržela na účet z této pokuty podíl ve výši 60 tis.Kč.

f) „Občané poukazují na stálé změny časů a zastávek v případě autobusové linky ROPID č.494. Co se s tím dá dělat? Proč jezdí tato linka až v 19:15 hodin?“

Ing. Trojánek: Na této lince opravdu k značnému chaosu dochází. Pro plnohodnotné zprovoznění by muselo dojít k navýšení příspěvku od obcí Všestary, Tehov a Světice (obec Světice vzhledem k přítomnosti železnice ČD na autobusovou dopravu nepřispívá), ale vzhledem k napjatým obecním rozpočtům to není reálné. Bude alespoň učiněn telefonický dotaz na ROPID, zda by byla možnost sjednocení zastávek v obou směrech. Dále bude požádáno, zda by bylo možné s novým jízdním řádem posunout čas linky č.494 z 19:15 hod na 18:00 až 18:30 hodin.“

pí. Hanzlová:

a) „Zda by bylo možné zřídit k autobusové zastávce v ulici Říčanská přechod pro chodce?“

Ing. Trojánek: „Obec již uvažovala o  zřízení přechodu pro chodce v místě u Vycpálků, protože není možné realizovat přechod na křížení dvou komunikací. Obec se bude touto problematikou i nadále zabývat.“

b) „Proč není po zimě uklizena komunikace Strančická?“

Ing. Trojánek: „Komunikace je ve správě SÚS Kutná Hora, která by měla provádět i úklid. Nyní byl prováděn prostřik poškozené vozovky. Dne 03.05.2010 prováděla dle harmonogramu úklid společnost KÁMEN Zbraslav, a.s.. Obec s touto společností bude jednat i o možném úklidu komunikace Strančická, takže by došlo ve spojení s úklidem SÚS ke  zvýšení jejich četnosti.“

 

pí. Netoličková:

g) „Proč v případě uvažovaného přechodu pro chodce nelze odstranit zelenou plechovou hradbu za domem p. Tončeva?“

Ing. Trojánek: „Majitelem oploceného pozemku je p. Bazal, se kterým není bohužel možná dohoda. Víme, že by to bylo možné řešení pro umístění přechodu pro chodce, ale v této době je toto nereálné.“

h) „Je nutné opravit asfalt okolo vodovodních šoupat a hydrantů na ulici Strančická.“

            Ing. Trojánek: „Bude uplatňována reklamace u zhotovitele pokládky vodovodu.“

i) „Zaměstnaný pracovník údržby nedodržuje stanovenou pracovní dobu.“

Ing. Trojánek: „I já jsem nespokojen s prací obou zaměstnanců údržby a proto jsem učinil těmto osobám výtku a  bude zvýšen dohled na provedenou prací. Pokud budou shledány ze strany zastupitelů nebo přímo občanů nedostatky, pak je nutné předat na Obecní úřad podnět.“

ukončeno:  19:45  hod.  

Jednotlivé body výše uvedeného programu byly jejich zpracovateli okomentovány a zdůvodněny a  zastupitelé k nim přijali jednotlivá usnesení (část II –  přehled a znění přijatých usnesení).

 

Ad 1)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -             


       Schvalovat rozpočet obce je dle § 84 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vyhrazeno zastupitelstvu obce. Materiál je připraven na podkladě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků s využitím ukazatelů státního rozpočtu, informací krajského úřadu a již známých skutečností z roku 2009 a letošního roku.

 

Předkladatel navrhuje schválit rozpočet v navržené podobě. O způsobu dofinancování stavby Vodovod Všestary – Menčice, 2.etapa, příp. možnosti splácet dílo bude starosta jednat a návrh předloží zastupitelstvu obce.

 

Ad 2)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

 

            zpracovatel stanoviska:       -    

 

            Na vyzvání pana starosty Ing. Trojánka vystoupil před členy zastupitelstva Ing.  Švec – člen představenstva společnosti ZEA Světice, a.s. a přednesl ústně záměr změny využití majetku ve vlastnictví společnosti ZEA Světice, a.s.. „Vzhledem k nastoupení nové obchodní strategie společností ZEA Světice, a.s. je zpracován záměr využití bývalého hnojiště u „Hybnerky“ pozemek stavební parc. č. 540 v k.ú. Všestary u  Říčan nebo budovy na pozemku parc.č. 471/1 v k.ú. Všestary u Říčan, která byla donedávna využívána pro výkrmnu prasat, na skládku a přípravu dřeva. Tuto činnost by prováděl p. Broukal ze Světic, který nyní podniká na území obce Strančice.

 

Po vyslechnutí výše uvedeného záměru vyslovili zastupitelé zamítavé stanovisko k lokalitě bývalého hnojiště u „Hybnerky“ a to i z důvodu absence elektropřípojky v této oblasti. K záměru v bývalém objektu výkrmny prasat přijali zastupitelé čtyřbodové usnesení, které je uvedeno v „část II – přehled a znění přijatých usnesení“ tohoto zápisu.  

 

Ve 21:10 hodin požádal místostarosta Ing. Vydra o možnost vzdálit se ze zasedání zastupitelstva. Na své místo se vrátil ve 21:13 hodin a  nehlasoval tedy o třetím bodě programu.

 

Ad 3)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

 

            zpracovatel stanoviska:       -    

 

        Podle § 42  odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obec požádá o  přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti. Přezkoumání hospodaření obce provádí kraj v přenesené působnosti podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Předkladatel navrhuje zadat přezkoumání hospodaření za r. 2010  krajskému úřadu.

 

Ad 4)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

 

            zpracovatel stanoviska:       -    

Na 22.  zasedání zastupitelstva obce 17.12.2009 v rámci projednání informace o  plnění usnesení z 21. zasedání k bodu programu „Využití ploch ke  sportovním účelům” zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu části pozemku   parc.č. 544/8 (dle GP 325-150/2001 p.č. 544/14) v k.ú. Všestary u Říčan s rozestavěnou stavbou víceúčelového kurtu. Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce od 30.12.2009 do 15.01.2010. Ve stanoveném termínu nebyla obci doručena žádná nabídka na  najmutí. Záměr je předkládán zastupitelstvu obce znovu, aby mohl být proces opakován a stavba našla využití.           

 

Mimořádná situace v průběhu veřejného zasedání zastupitelstva.

V průběhu projednávání tohoto bodu se pan Dvořáček odchyloval svým komentářem od projednávaného bodu a začal slovně napadat dva členy zastupitelstva (Ing. Vydru a pí. Kaskovou), a proto místostarosta Ing.Vydra vyslovil na předsedajícího 24.  veřejného zasedání zastupitelstva Ing. Trojánka požadavek, aby zastupitel p. Jaroslav Dvořáček ukončil pořizování audiozáznamu na své soukromé zařízení, o jehož používání nebyli zastupitelé panem Dvořáčkem požádáni. Předsedající Ing.  Trojánek požádal pana Dvořáčka o ukončení pořizovaného záznamu a vyzval jej k zachovávání pořádku při zasedání. Pan Dvořáček toto, ani přes výzvu dalších zastupitelů, neakceptoval a po krátké slovní roztržce mezi ním a místostarostou Ing. Vydrou a po snaze místostarosty o přerušení nahrávání audiozáznamu na soukromé zařízení pana Dvořáčka, opustila jednání zastupitelstva ve 21:25 hodin na protest paní Eva Netoličková a ihned jí následoval pan Jaroslav Dvořáček. Zbylí zastupitelé se shodli na tom, že pro další veřejné zasedání zastupitelstva obce Všestary bude pořizován vlastní audio případně i videozáznam bez možnosti používání soukromých zařízení, aby se předešlo zkreslování průběhu zasedání a  další možné mimořádné situaci.

V dalším průběhu 24. veřejného zasedání pokračovalo 6 zastupitelů (pí.Kasková, p.Krause, p.Škvor, p. Tončev, Ing.Vydra a Ing.Trojánek) ve 21:30 hodin.

 

Ad 5)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek
 

            zpracovatel stanoviska:       -     

 

Společnost VSV-ENGINEERING, s.r.o.  požádala v zastoupení Obce Všestary o vydání

vodoprávního povolení na stavbu Kanalizace Všestary – Menčice. Prakticky jedinou možností financování projektu je využití dotace. Pro obec Všestary, která je součástí aglomerace nad 2000 EO (Mnichovice, Strančice, Všestary) se jeví jako nejvýhodnější z hlediska očekávaného podílu dotace a vlastních zdrojů podpora z Operačního programu životní prostředí poskytovaná ze zdrojů Evropské unie Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Předkladatel doporučuje požádat o dotaci v rámci předpokládané jarní výzvy 2010.

 

Ad 6)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

 

            zpracovatel stanoviska:       -    

 

V období 2006-2010 vykonávala paní Eva Nešutová, bytem Sluneční 115, Všestary funkci přísedícího Okresního soudu Praha – východ. Funkční období skončilo v dubnu 2010. Přísedícího okresního soudu volí podle § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích zastupitelstvo obce ve svém obvodu. Paní Eva Nešutová souhlasí s kandidaturou na další volební období 2010-2014. Předkladatel doporučuje ji zvolit.

 

Ad 7)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

 

            zpracovatel stanoviska:       -      

 

Na zasedání 30.6.2008 zastupitelstvo obce s využitím ustanovení zákona č. 191/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) souhlasilo s využitím pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr p.č. 611/2 v k.ú. Všestary u Říčan pro umístění a  výstavbu pouze 1 rodinného domu. Dále souhlasilo s výjimkou z pásma hygienické ochrany farmy společnosti ZEA Světice, a.s. pro uvedený pozemek.

Pro umístění domu byly stanoveny následující podmínky:

a) bude oddělen od pozemků parc.č. 611/3 a 611/1 v k.ú. Všestary u Říčan pozemek o příslušné šíři tak, aby mohla být vybudována obslužná místní komunikace minimální šířky 5 m,

b) vlastník pozemku parc.č.  611/3 a 611/1 v k.ú. Všestary u Říčan uzavře s obcí Všestary smlouvu o bezúplatném převodu odděleného pozemku s vybudovanou komunikací a veřejným osvětlením,

c) vlastník pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr parc.č. 611/2 v k.ú. Všestary u Říčan zajistí výstavbu části účelové komunikace na pozemku parc. č. 1081 v k.ú. Všestary u Říčan, která bude bezprostředně souviset s příjezdem na pozemek ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parc.č. 611/2 v k.ú. Všestary u Říčan,

d) rodinný dům bude umístěn v severní části pozemku ve  zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr parc.č. 611/2 v k.ú. Všestary u Říčan.

Při projednávání žádosti se žadatelka vyjádřila, že přístupová komunikace na předmětný pozemek je řešena odkoupením pozemku sousedního a tato skutečnost je již podána na katastrální úřad. Obci o tom nebyl poskytnut žádný doklad.

Dne 19.1.2010 byla na Obecní úřad Všestary doručena žádost většinového vlastníka výše uvedeného pozemku, paní Věry Polidové, Nové nám. 1440/2, Praha – Uhříněves o  změnu podmínky povolení výstavby na pozemku. Z textu žádosti je zřejmé, že jde o změnu podmínky v tom smyslu, aby příjezd na pozemek ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p.č. 611/2 v k.ú. Všestary u Říčan byl určen z ulice Do Hůry z části jihozápadně od pozemku a nikoli z části ulice severně od pozemku (jižně od točny v ulici K Lesu). K žádosti je doložena situace „Návrh příjezdu k pozemku č. 611/2“ vyhotovená společností GALLO PRO, s.r.o., která má mj. oprávnění k projektování ve stavební činnosti.

Návrh řeší příjezd na pozemek ve  zjednodušené evidenci – původ  pozemkový katastr parc.č. 611/2 v k.ú. Všestary u Říčan. Vzhledem k reálnému stavu v terénu a vlastníkem pozemku p.č. 572/3 uplatňovanému nároku na část cesty v ulici Do Hůry podél pozemků p.č. 611/1 a 611/3, není jisté, zda toto řešení zajišťuje bezpečný příjezd na pozemek. Dále z pohledu a  snahy obce zlepšit parametry komunikace v severní části ulice Do Hůry, jde o nesystémové řešení, protože vlastníci pozemků p.č. 611/1 a 611/3 v budoucnu oprávněně mohou navrhovat a požadovat podobná řešení a budou se bránit postoupení částí pozemků na rozšíření komunikace. Tím by  mohl být vážně ohrožen záměr obce na provoz na části komunikace na p.p.č. 1081 v k.ú. Všestary u Říčan jedním směrem a  navázání na ulici K Lesu.

 

Zasedání ukončeno v 21:55 hodin

 

Přílohy :          - prezenční listina

      - část II – přehled a znění přijatých usnesení

                                                                                    Zapisovatel :

 

 

Ověřovatelé :                                                                                     Starosta :