Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary:

Dana Hnyková, Miroslav Hofman, František Javůrek /KV/, Jaromír Jech, Miloš Kuba /předseda FV/, Jiří Macháček /FV/, Milan Suchánek, Jiří Šafránek /FV/, Martin Vycpálek /předseda KV/.

FV = finanční výbor; KV = kontrolní výbor

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2021.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 21. 1. zrušeno
 • 25. 2. zrušeno
 • 25. 3.
 • 29. 4. zrušeno
 • 20. 5.
 • 27. 5. 
 • 10. 6.
 • 24. 6.
 • 29. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 9. 9.
 • 23. 9. přesunuto na 9. 9.
 • 21. 10. v případě potřeby 4. nebo 11. 11.
 • 25. 11.
 • 16. 12.

7.5.2010 část II.

Zápis č. 24 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary

         konaného v úterý 04.05.2010 v zasedací místnosti  Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Část II – přijatá usnesení

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

K bodu 1) Rozpočet obce na rok 2010. 

Zastupitel pan Jaroslav Dvořáček předložil návrh na vypuštění bodu 5 usnesení ve znění: „Souhlasí s postupem starosty při zajištění hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu pokud zvýšené výdaje byly vyvolány mimořádným stavem v zimním období 2010.“

                                                                                          Hlasování: 1 pro,  5 proti, 1 se zdržel

Tento návrh nebyl na základě hlasování přijat.

 

Starosta obce Ing. Antonín Trojánek navrhl doplnit usnesení o bod 6 ve znění: „Ukládá kontrolnímu výboru prověřit čerpání výdajů v rámci rozpočtového provizoria a informaci předložit zastupitelstvu obce.“

                                                                                          Hlasování: 7 pro,  0 proti, 1 se zdržel

Tento návrh byl na základě hlasování přijat.

 

Zastupitelstvo obce: 

1. Schvaluje rozpočet obce na rok 2010 - rozpočtové příjmy činí 14.149.942,- Kč

     - rozpočtové výdaje činí 17.499.942,- Kč.

 

2. Rozpočtový schodek ve výši 3.350.000,- Kč bude kryt z přebytku hospodaření předcházejících období do výše 2.350.000,- Kč a  z prodeje podílových listů ING fondu do výše 1.000.000,- Kč.

 

3. Schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Všestary na r. 2010 ve výši 407.000,- Kč a ukládá starostovi stanovit ředitelce mateřské školy směrné ukazatele hospodaření příspěvkové organizace v r. 2010.

 

4. Schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2010 pro zájmová sdružení občanů se sídlem v obci:

Spolek rybářů Všestary ……… 9000,- Kč;

ČSCH Základní organizace Všestary …… 9000,- Kč;

Sportovní klub VŠESTARY …… 9000,- Kč;

Sbor dobrovolných hasičů Všestary ……. 9000,- Kč.

 

5. Souhlasí s postupem starosty při zajištění hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu pokud zvýšené výdaje byly vyvolány mimořádným stavem v zimním období 2010.

 

6. Ukládá kontrolnímu výboru prověřit čerpání výdajů v rámci rozpočtového provizoria a informaci předložit zastupitelstvu obce.

                                                                                          Hlasování: 7 pro,  0 proti, 1 se zdržel

 

K bodu 2) Žádost o změnu užívání stavby v majetku ZEA Světice, a.s.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Nesouhlasí se změnou stavby stávajícího polního hnojiště na stav.parc.č. 540 v k.ú. Všestary u Říčan na sklad dříví.

 

2. Souhlasí s využitím budovy na pozemku parc.č. 471/1 v k.ú. Všestary u Říčan, dosud užívané jako výkrmna prasat, pro účely skladování a zpracování dříví štípáním případně pro výrobu drobných výrobků ze  dřeva s tím, že zpracování dříví bude prováděno v části budovy vzdálené od stávající zástavby rodinnými domy.

 

3. Vyzývá žadatele k upřesnění objemů navážené a odvážené dřevní hmoty.

 

4. Vyzývá žadatele, aby zvážil výsadbu rychle rostoucí zeleně mezi objektem na pozemku parc.č. 471/1 v k.ú. Všestary u Říčan a stávající zástavbou rodinnými domy.

                                                                                    

                                                                                          Hlasování: 6 pro,  1 proti, 1 se zdržel 

 

 

K bodu 3) Zadání přezkoumání hospodaření obce v  roce 2010.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí, aby přezkoumání hospodaření Obce Všestary za rok 2010 provedl Krajský úřad Středočeského kraje.

 

2. Ukládá starostovi objednat přezkoumání do 31.5.2010  

                                                                                                          Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

                                                                                 (při tomto bodě byl Ing.Vydra mimo zasedací místnost)

 

 

K bodu 4) Záměr pronájmu nemovitosti ve  vlastnictví obce.

 

Zastupitel pan Jaroslav Dvořáček navrhl, aby zastupitelstvo obce přijalo rozhodnutí o pronájmu předmětného majetku Občanskému sdružení Menčice bez nového uveřejnění. Na základě tohoto návrhu se rozpoutala bouřlivá diskuse, která vyústila v mimořádnou situaci, která je popsána v „část I – obecná“ tohoto zápisu. K hlasování o tomto návrhu již nedošlo.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc.č. 544/8 (dle GP 325-150/2001 p. č. 544/14) v k.ú. Všestary u Říčan s rozestavěnou stavbou víceúčelového kurtu. 

 

2. Ukládá starostovi zveřejnit záměr podle zákona o obcích.

 

            Hlasování: 6 pro,  0 proti, 0 se zdržel

(po mimořádné situaci v průběhu veřejného zasedání zastupitelstva opustila pí. Netoličková a p. Dvořáček zasedací místnost) 

 

 

K bodu 5) Projednání návrhu na podání žádosti o  poskytnutí dotace na stavbu Kanalizace Všestary – Menčice.

 

Zastupitelstvo obce:

1.  Souhlasí, aby obec požádala o podporu (dotaci) na stavbu Kanalizace Všestary – Menčice z Operačního programu životního prostředí spravovaného Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a  snižování rizika povodní.

                                                                                          Hlasování: 6 pro,  0 proti, 0 se zdržel

(po mimořádné situaci v průběhu veřejného zasedání zastupitelstva opustila pí. Netoličková a p. Dvořáček zasedací místnost)

 

 

K bodu 6) Volba přísedícího Okresního soudu Praha-východ.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Volí paní Evu Nešutovou, trvale bytem Sluneční 115, Všestary přísedícím Okresního soudu Praha – východ na období 2010 – 2014.

                                                                                                           Hlasování: 6 pro,  0 proti, 0 se zdržel

(po mimořádné situaci v průběhu veřejného zasedání zastupitelstva opustila pí. Netoličková a p. Dvořáček zasedací místnost)

 

 

K bodu 7) Žádost vlastníka pozemku o změnu podmínek stanovených pro umístění stavby rodinného domu.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Nesouhlasí se změnou podmínek jím stanovených pro umístění rodinného domu na pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr p.č. 611/2 v k.ú. Všestary u Říčan usnesením z 12. zasedání k bodu 5 programu.

 

2. Ukládá starostovi uvědomit písemně o svém rozhodnutí paní Věru Polidovou. 

                                                                                                           Hlasování: 6 pro,  0 proti, 0 se zdržel

(po mimořádné situaci v průběhu veřejného zasedání zastupitelstva opustila pí. Netoličková a p. Dvořáček zasedací místnost)

 

Závěr :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnnou zprávu o přijetí výše uvedeného usnesení. 

 

Zpracovala návrhová komise ve  složení :

Eva Netoličková, Mladen Tončev, Ladislav Škvor.  

 

Ověřovatelé :                                                                         Starosta :

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Teodor