Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary od 20. 10. 2022, volební období 2022 - 2026:

Starosta: Mgr. Jaromír Jech; místostarosta: Ing. arch. Miroslav Hofman.

Zastupitelé: Dana Hnyková, Lukáš Jánský, Mgr. Anna Komeiserová, Miloš Kuba, Ing. Milan Suchánek, Jiří Šafránek, Ing. Jitka Žižková.

Zastupitelstvo obce zřídilo ze zákona povinné výbory - finanční a kontrolní. Starosta obce ustanovil stavební a kulturní komisi.

Členové výborů a komisí:

Finanční výbor: Miloš Kuba (předseda), Ing. Vlastimil Dvořák, Eva Lapešová.

Kontrolní výbor: Lukáš Jánský (předseda), Miroslav Zajac, Dana Hnyková.

Stavební komise: Mgr. Anna Komeiserová (předsedkyně), Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Andrea Polcarová, Ing. arch. Matyáš Řehák, Ing. Milan Suchánek, Miroslav Zajac

Kulturní komise: Ing. Jitka Žižková (předsedkyně), Ing. Lenka Kolofíková, Jiřina Nesvorná, Jarmila Suchánková, Alena Šafránková

Jednací řád zastupitelstva obce zde.

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2024.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 25. 1. 
 • 29. 2.
 • 21. 3
 • 25. 4.
 • 23. 5.
 • 27. 6.
 • 25. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 29. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 9.
 • 24. 10.
 • 21. 11.
 • 12. 12.

7.5.2010 část II.

Zápis č. 24 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary

         konaného v úterý 04.05.2010 v zasedací místnosti  Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Část II – přijatá usnesení

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

K bodu 1) Rozpočet obce na rok 2010. 

Zastupitel pan Jaroslav Dvořáček předložil návrh na vypuštění bodu 5 usnesení ve znění: „Souhlasí s postupem starosty při zajištění hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu pokud zvýšené výdaje byly vyvolány mimořádným stavem v zimním období 2010.“

                                                                                          Hlasování: 1 pro,  5 proti, 1 se zdržel

Tento návrh nebyl na základě hlasování přijat.

 

Starosta obce Ing. Antonín Trojánek navrhl doplnit usnesení o bod 6 ve znění: „Ukládá kontrolnímu výboru prověřit čerpání výdajů v rámci rozpočtového provizoria a informaci předložit zastupitelstvu obce.“

                                                                                          Hlasování: 7 pro,  0 proti, 1 se zdržel

Tento návrh byl na základě hlasování přijat.

 

Zastupitelstvo obce: 

1. Schvaluje rozpočet obce na rok 2010 - rozpočtové příjmy činí 14.149.942,- Kč

     - rozpočtové výdaje činí 17.499.942,- Kč.

 

2. Rozpočtový schodek ve výši 3.350.000,- Kč bude kryt z přebytku hospodaření předcházejících období do výše 2.350.000,- Kč a  z prodeje podílových listů ING fondu do výše 1.000.000,- Kč.

 

3. Schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Všestary na r. 2010 ve výši 407.000,- Kč a ukládá starostovi stanovit ředitelce mateřské školy směrné ukazatele hospodaření příspěvkové organizace v r. 2010.

 

4. Schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2010 pro zájmová sdružení občanů se sídlem v obci:

Spolek rybářů Všestary ……… 9000,- Kč;

ČSCH Základní organizace Všestary …… 9000,- Kč;

Sportovní klub VŠESTARY …… 9000,- Kč;

Sbor dobrovolných hasičů Všestary ……. 9000,- Kč.

 

5. Souhlasí s postupem starosty při zajištění hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu pokud zvýšené výdaje byly vyvolány mimořádným stavem v zimním období 2010.

 

6. Ukládá kontrolnímu výboru prověřit čerpání výdajů v rámci rozpočtového provizoria a informaci předložit zastupitelstvu obce.

                                                                                          Hlasování: 7 pro,  0 proti, 1 se zdržel

 

K bodu 2) Žádost o změnu užívání stavby v majetku ZEA Světice, a.s.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Nesouhlasí se změnou stavby stávajícího polního hnojiště na stav.parc.č. 540 v k.ú. Všestary u Říčan na sklad dříví.

 

2. Souhlasí s využitím budovy na pozemku parc.č. 471/1 v k.ú. Všestary u Říčan, dosud užívané jako výkrmna prasat, pro účely skladování a zpracování dříví štípáním případně pro výrobu drobných výrobků ze  dřeva s tím, že zpracování dříví bude prováděno v části budovy vzdálené od stávající zástavby rodinnými domy.

 

3. Vyzývá žadatele k upřesnění objemů navážené a odvážené dřevní hmoty.

 

4. Vyzývá žadatele, aby zvážil výsadbu rychle rostoucí zeleně mezi objektem na pozemku parc.č. 471/1 v k.ú. Všestary u Říčan a stávající zástavbou rodinnými domy.

                                                                                    

                                                                                          Hlasování: 6 pro,  1 proti, 1 se zdržel 

 

 

K bodu 3) Zadání přezkoumání hospodaření obce v  roce 2010.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí, aby přezkoumání hospodaření Obce Všestary za rok 2010 provedl Krajský úřad Středočeského kraje.

 

2. Ukládá starostovi objednat přezkoumání do 31.5.2010  

                                                                                                          Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

                                                                                 (při tomto bodě byl Ing.Vydra mimo zasedací místnost)

 

 

K bodu 4) Záměr pronájmu nemovitosti ve  vlastnictví obce.

 

Zastupitel pan Jaroslav Dvořáček navrhl, aby zastupitelstvo obce přijalo rozhodnutí o pronájmu předmětného majetku Občanskému sdružení Menčice bez nového uveřejnění. Na základě tohoto návrhu se rozpoutala bouřlivá diskuse, která vyústila v mimořádnou situaci, která je popsána v „část I – obecná“ tohoto zápisu. K hlasování o tomto návrhu již nedošlo.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc.č. 544/8 (dle GP 325-150/2001 p. č. 544/14) v k.ú. Všestary u Říčan s rozestavěnou stavbou víceúčelového kurtu. 

 

2. Ukládá starostovi zveřejnit záměr podle zákona o obcích.

 

            Hlasování: 6 pro,  0 proti, 0 se zdržel

(po mimořádné situaci v průběhu veřejného zasedání zastupitelstva opustila pí. Netoličková a p. Dvořáček zasedací místnost) 

 

 

K bodu 5) Projednání návrhu na podání žádosti o  poskytnutí dotace na stavbu Kanalizace Všestary – Menčice.

 

Zastupitelstvo obce:

1.  Souhlasí, aby obec požádala o podporu (dotaci) na stavbu Kanalizace Všestary – Menčice z Operačního programu životního prostředí spravovaného Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a  snižování rizika povodní.

                                                                                          Hlasování: 6 pro,  0 proti, 0 se zdržel

(po mimořádné situaci v průběhu veřejného zasedání zastupitelstva opustila pí. Netoličková a p. Dvořáček zasedací místnost)

 

 

K bodu 6) Volba přísedícího Okresního soudu Praha-východ.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Volí paní Evu Nešutovou, trvale bytem Sluneční 115, Všestary přísedícím Okresního soudu Praha – východ na období 2010 – 2014.

                                                                                                           Hlasování: 6 pro,  0 proti, 0 se zdržel

(po mimořádné situaci v průběhu veřejného zasedání zastupitelstva opustila pí. Netoličková a p. Dvořáček zasedací místnost)

 

 

K bodu 7) Žádost vlastníka pozemku o změnu podmínek stanovených pro umístění stavby rodinného domu.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Nesouhlasí se změnou podmínek jím stanovených pro umístění rodinného domu na pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr p.č. 611/2 v k.ú. Všestary u Říčan usnesením z 12. zasedání k bodu 5 programu.

 

2. Ukládá starostovi uvědomit písemně o svém rozhodnutí paní Věru Polidovou. 

                                                                                                           Hlasování: 6 pro,  0 proti, 0 se zdržel

(po mimořádné situaci v průběhu veřejného zasedání zastupitelstva opustila pí. Netoličková a p. Dvořáček zasedací místnost)

 

Závěr :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnnou zprávu o přijetí výše uvedeného usnesení. 

 

Zpracovala návrhová komise ve  složení :

Eva Netoličková, Mladen Tončev, Ladislav Škvor.  

 

Ověřovatelé :                                                                         Starosta :

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Vincent, Vincenc

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0