Obec Všestary
ObecVšestary

Územní plán, zastavěné území obce

Obec Všestary územní plán zatím nemá. Jako určitá "náhražka" slouží vymezené zastavěné území obce.

Zastavěné území obce Dne 8. srpna 2015 nabyla účinnosti vyhláška o vymezení zastavěného uzemí pro obec Všestary. To znamená, že na pozemcích, které jsou uvnitř červeně vyznačeného území /viz. grafická část/, se za splnění podmínek daných zákonem, může stavět.

 

Informace k vývoji tvorby územního plánu Aktualizováno v lednu 2023

Dne 16. 1. 2023 od 16.00 proběhne v budově městského úřadu Říčany na Komenského náměstí veřejné projednání návrhu územní plánu obce Všestary. Dokumentace je zveřejněna na úřední desce obce Všestary, resp. města Říčany https://info.ricany.cz/mesto/uredni-deska-odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje a zcela dole pod tímto textem. Následně projektant s pořizovatelem vypořádají, zapracují případné připomínky. Pokud nenastane žádná neočekávaná situace, mohl by být územní plán vydán v létě roku 2023.

Zastupitelstvo obce  na svém zasedání dne 25. června 2020 rozhodlo o zrušení prací na ÚP z roku 1998 a o zadání zpracování nového územního plánu s regulačními prvky dle stávajících potřeb obce.

V září 2020 byla podepsána smlouva se zhotovitelem, architektonickou kanceláří Ivan Plicka Studio s. r. o., pořizovatelem ÚP je město Říčany. V současné době probíhají práce na zadání územního plánu. Termín vydání územního plánu je stanoven na podzim roku 2022.

Na pořízení územního plánu žádáme o dotaci. Vydání nového ÚP vyjde obec levněji, než by vyšlo dokončení původně zadaného ÚP.

Trocha z historie: Zpracování ÚP bylo zadáno v roce 1998. Prvotní náčrty počítaly s velmi masivní zástavbou. Pokud by se tato realizovala, měly by Všestary potenciál mít až 3.000 obyvatel. Postupem času docházelo k úpravám navrhovaného řešení, zastavitelné území bylo stále více omezováno. Přibližně v roce 2014 byl vytvořen „finální“ návrh ÚP, při jehož realizaci by měla obec potenciál ca. 1.100 – 1.200 obyvatel. Tento návrh byl rozeslán na příslušné dotčené orgány státní správy /DOSS/. V lednu 2015 přišlo vyjádření z územního odboru Středočeského kraje, aby zpracovatel zastavitelné území ještě zredukoval, ca. o 30 %. Aby byl vůbec možný nějaký rozvoj obce, vymezila obec v srpnu roku 2015 zastavěné území obce /ZÚO/, tj. území, uvnitř kterého lze za dodržení pravidel stavebního zákona stavět, resp. ZO může povolit výstavbu i na pozemcích se ZÚO hraničících. Toto platí do konce roku 2020.

K určité redukci ploch dle připomínek Kraje z roku 2015 došlo, ale zpracovávaný ÚP neřešil hlavní potřeby obce, tj. jakousi koncepci obecních budov. Kde by mohla stát případná škola, kde by mohl být "kulturní dům", úřad, "hasičárna" atp. Zároveň od zadání do dnešních dnů došlo k mnoha změnám stavebního zákona. Dříve mohl ÚP řešit i podobu daného území, resp. menšího celku, mít roli tzv. regulačního plánu (velikost pozemku, uliční čára, zastavitelnost, zeleň atp.), pak toto možné nebylo (v této fázi byl zadán náš ÚP), nyní tuto funkci ÚP opět má, tj. neřeší pouhé „porcování“ daného území, využitelnost daných pozemků, ale zároveň může navrhnout jejich podobu, laicky řečeno, nejen co tam bude stát, ale jakou to má mít podobu.

Vzhledem k několika změnám stavebního zákona by byl případně vydaný stávající ÚP lehce napadnutelný, ne tedy faktičnost, ale „legislativní“ stránka věci, tj. soulad s platnou legislativou v průběhu let.

Návrh územního plánu k veřejnému projednání 16. 1. 2023

VV O_VP ÚP VŠESTARY_par 52 SZ

00_ÚP_Všestary_TEXT

00_ÚP_Všestary_TEXT_bilance_TI

01_ÚP_Všestary_Výkres základního členění území

02_ÚP_Všestary_Hlavní výkres

03_ÚP_Všestary_Hlavní výkres - technická infrastruktura

04_ÚP_Všestary_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

05_ÚP_Všestary_Koordinační výkres

06_ÚP_Všestary_Výkres širších vztahů

07_ÚP_Všestary_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu