Obec Všestary
ObecVšestary

Rekonstrukce krajských komunikací

Stavba probíhá od května 20224 - údaje o průběhu stavby naleznete v záložce Praktické informace - odkaz zde.

Zde odkaz na Strategický_plán rozvoje obce do roku 2030. Jedná se o výhled, záležet bude na financích, vývoji situace v regionu.

REKONSTRUKCE KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ - dlouhodobý úkol

Text je nechán původní z roku 2019, doplněn v roce 2020 a 17. 5. 2023 - silnice by měly být zrekonstruovány v roce 2024, viz konec textu.

Reaguji na aktuální připomínky občanů /vloženo 25. 1. 2019, aktualizováno 16. 12. 2020 a 17. 5. 2023/. Velmi si těchto připomínek a podnětů vážíme. Uvědomuji si, že informací není nikdy dost. Zopakuji tedy to, co na zasedáních zastupitelstva obce, ale i v „informacích občanům“ již několikrát zaznělo, někdy možná až moc zjednodušeně. Popíšu tedy problematiku v širších souvislostech, které snad pomůžou leccos ozřejmit.

„Preambule“: Krajské komunikace (č. 1012 Říčanská - Mnichovická, č. 1015 Strančická) jsou ve velmi špatném stavu. Povrch je mizerný, chybí chodníky, přechod/y. Toto víme, jsme si toho vědomi, trápí nás to.

Tyto komunikace jsou v majetku Středočeského kraje, stará se o ně Krajská správa a údržba silnic /KSÚS/. Obec do nich ze zákona nesmí investovat.

Podmínkou souhlasu (tento byl dán k získání stavebního povolení v roce 2009) KSÚS se stavbou kanalizace v obci bylo, že obec Všestary na své náklady provede tzv. homogenizaci (tj. položí nový asfalt na stávající v celé šíři) povrchu silnic v místě, kde při stavbě zabere více než polovinu šíře. Tyto náklady nebylo možné zahrnout do dotace. V místech užších se mělo udělat zaasfaltování (to dotace umožnila). Tam, kde se kanalizace nedělala, by silnice zůstala ve stejném stavu. Již před stavbou kanalizace byly komunikace ve stavu velmi špatném, a to zejména v důsledku výstavby vodovodu, plynovodu. Kanalizace se stavěla jako poslední ze sítí, přičemž je zároveň nejhlouběji.

Pokud bychom postupovali dle výše uvedeného, utratili bychom z obecního rozpočtu odhadem 5 mil Kč, stav silnic by byl de facto stejný, jaký je teď. Podařilo se nám s KSÚS dojednat, že k položení asfaltu dojde všude pouze nad výkopem a obec bude do budoucna řešit pořádnou rekonstrukci, tj. je možné, že oněch 5 mil utratíme i tak, ale použijeme je na projekt, spoluúčast u dotace atp.

K technickému stavu komunikací. Podklad, tzv. „kufr“ komunikace de facto nemá, proto došlo již po stavbě plynu, vodovodu, nakonec i kanalizace k zvlnění, a to i v důsledku provozu těžkých nákladních aut z/do kamenolomu. Tyto komunikace nebyly nikdy v historii opravovány, resp. přebudovány na současný provoz. Jinak řečeno, stavebně – technicky jsou uzpůsobeny na provoz koňských potahů, ne na zatížení nákladními automobily.

Již při stavbě kanalizace, která začala v listopadu roku 2014 jsme si stanovili koncepční úkol, opravit, resp. „zorganizovat“ opravu krajských komunikací tak, aby splňovaly veškeré parametry současného provozu, zatížení atp. Toto ale znamenalo provedení generální rekonstrukce včetně podkladu, tj. de facto vybudování nové komunikace. Od začátku jsme si byli vědomi, že toto koncepční řešení nebude otázkou jednoho dvou let, byť jsme se domnívali, že se nám vše podaří zorganizovat, dotáhnout rychleji.

Zároveň jsme od začátku věděli, že součástí projektu budou i chodníky, opět, nejen oprava stávajících, ale i vybudování zcela nových v místech, kde nejsou (na Mnichovické a na Strančické). Od roku 2015 proběhlo mnoho konkrétních jednáních nejdříve se Středočeským krajem, následně s KSÚS, ale i s obcí Strančice a například i majiteli pozemků, kudy by chodník měl vést (pozemky nejsou v majetku obce). Hned po prvním jednán na „kraji“ bylo řečeno, že obec musí přijít s něčím konkrétním. Pro Strančickou jsme již v roce 2015 zadali podrobnou studii, tu jsme následně na „kraj“ zaslali. Proběhlo „leštění klik“, ovšem nic se nedělo. Po roce nám bylo řečeno, že by s realizací „kraj“ souhlasil, ale není dotace, ze které by se to zaplatilo. Obec nechala zpracovat tzv. dotační audit, který pravil, že jak na rekonstrukci Strančické (cesta k důležitému dopravnímu uzlu = nádraží Strančice), tak na Říčanskou – Mnichovickou dotace existují. S tímto jsme se obrátili na KSÚS, po předběžném obdržení souhlasu jsme zadali na podzim roku 2018 projekt pro stavební povolení na zmíněné komunikace. Projekt, resp. stavební povolení bychom mohli mít v létě 2019, následně podáme žádost o dotaci. Pokud by dotační peníze nebyly k dispozici, zajistíme financování z vlastních prostředků, resp. z prostředků KSÚS. Následně by došlo k výběrovému řízení na zhotovitele. Je velmi pravděpodobné, že se bude jednat o dvě akce, tj. samostatná bude oprava Strančické, samostatná oprava Říčanské/Mnichovické. Nejspíš též zcela samostatnou akcí bude budování chodníků, které bychom mohli postupně realizovat po obdržení stavebního povolení.

Zde připomenu, že projekt na chodník v části Vávrov je již hotový, stavební povolení bychom mohli mít teď na jaře /2019/.

K termínům: Pokud vše půjde dobře, mohlo by být vydáno stavební povolení na rekonstrukce v létě 2019. Pak bude následovat zajišťování financí, výběrové řízení. Tj. nejdříve v roce 2020 by mohly opravy komunikací začít. Aktualizace 16. 12. 2020: Práce na projektu se protáhly, projekt už je ale ve stavu povolování, "leží" na dotčených orgánech státní správy (MÚ Říčany, PČR). Povolení bychom měli mít na jaře roku 2021. Pak bude následovat "kolečko" jednání s Krajem /KSÚS/, smlouva o spolupráci, žádost o dotaci. Až pak realizace. Reálně lze uvažovat o započetí prací v roce 2022.

Aktualizace 17. 5. 2023 Do konce roku 2021 mělo být vydáno stavební povolení na Říčanská - Mnichovická, ale koncem roku 2021 proběhla reorganizace MÚ Říčany, původně toto projednával odbor správy a dopravy, ale část agendy, kam spadá i povolování silničních staveb přešla od 1. 1. 2022 na stavební úřad MÚ Říčany. Tři měsíce o tomto projektu stavební úřad nevěděl, složka ležela ve skříni původního odboru. Po dotazu místostarosty ke stavu procesu úředníci zjistili, že složka nebyla předána.

Dalším nezanedbatelným problémem bylo období covidu, tudíž se celý proces znovu protáhl. Stavební povolení na Říčanskou – Mnichovickou jsme získali v lednu roku 2022. V lednu téhož roku podepsala obec s KSÚS Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů ohledně rekonstrukce krajských komunikací, projektant dostal upřesňující zadání a začal připravovat dokumentaci pro provedení stavby. Zároveň začal projektovat i rekonstrukci Strančické. Územní rozhodnutí jsme získali na podzim roku 2022, o stavební povolení je požádáno, vydáno by mělo být v červnu tohoto roku.

Protože vypadalo, že se rekonstrukce krajských komunikací opět odloží, proběhla na jaře roku 2023 „nátlaková akce“ jak na vedení KSÚS, tak na vedení Kraje, a to s aktivním zapojením občanů nejen naší obce. Výsledkem je slib vedení KSÚS, který potvrdila i hejtmanka, že v létě tohoto roku, tj. roku 2023, proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby – rekonstrukce Říčanské, Mnichovické i Strančické. Dílo bude provedeno nejpozději do léta roku 2024. Věřím, že toto je konečné datum, které už nebudu muset měnit.

Ještě poznamenám, že součástí projektové dokumentace jsou i chodníky, tj. dobudování chodníku na Mnichovické až na konec obce a vybudování nového chodníku až do Strančic, součástí bude i nová autobusová zastávka /“záliv“/ na návsi před č. p. 1. Chodníky bude financovat obec, žádáme o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud bychom dotaci nezískali, postavíme za své aspoň chybějící část chodníku do Strančic.

KDO SE CHCE K PROBLEMATICE KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ, PŘECHODŮ NA COKOLI ZEPTAT, COKOLI SE DOZVĚDĚT, NECHŤ ZAVOLÁ STAROSTOVI NEBO MÍSTOSTAROSTOVI A DOMLUVÍ SE NA SCHŮZCE.