Obec Všestary
ObecVšestary

Odpady

 

 

POZOR - ZMĚNA CEN ODPADŮ OD 1. 1. 2020

Zastupitelstvo obce schválilo dne 12. 12. 2019 změnu cen odpadů od 1. 1. 2020. Jednoduše řečeno, po 7 letech se zvedá cena za svoz o 300 Kč ročně pro všechny druhy svozu (krom BIO, viz. níže). Pokud tedy nezměníte frekvenci svozu, nebo velikost nádoby, zaplatíte o 300 Kč více. Toto se týká i majitelů rekeračních nemovitostí bez vlasntí popelnice, kde se cena též zvedá o 300 Kč.

BIO = hnědé nádoby. Obec "dorozdá" mezi občany zbytek hnědých nádob na BIO. Kdo bude mít zájem, zaplatí si týdenní svoz. Ten bude v roce 2020 stát 900 Kč. Svozové dny budou pondělky, svozy začnou v březnu, budou trvat do konce listopadu. Svozová firma pro BIO budou TS Benešov, které sváží i směsný odpad.

Jinak řečeno, nádobu dostane "každý", může ji využívat např. k vyvážení bio odpadu do velkoobjemových zelených kontejnerů. Kdo chce, zaplatí si svoz. 

Jak vyplynulo z textu výše, zelené velkoobjemové kontejnery na BIO v obci zůstávají za stejných podmínek.

Ke zvýšení ceny došlo z důvodu dlouhodobého dotování systému svozu tříděného odpadu obcí. I po navýšení ceny obec cenu svozu dotuje.

Více informací v obecně závazné vyhlášce zde.

Přehledná tabulka cen a nádob zcela dole na této stránce

Bio popelnice se budou v roce 2020 svážet v PONDĚLÍ, začínáme /dle počasí/ v pondělí 2. 3.

DŮLEŽITÉ: Nádobu dávejte před dům již v neděli večer, svozy mohou probíhat např. již ve 4 h ráno. Může se stát, že firma v pondělí nestihne svézt /nevyveze z důvodu počasí/ všechny nádoby. V tom případě nechte nádobu před domem, aby ji firma mohla vysypat i v jiný den. Zpravidla v úterý.


OBECNÉ INFORMACE k odpadům

OBEC NEMÁ SBĚRNÝ DVŮR! Likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu probíhá formou mobilních svozů, resp. přistavením velkoobjemových kontejnerů. Harmonogram svozu nebezpečných odpadů je zveřejněn v průběhu jara (je to vždy květen a září; viz. níže). Svoz velkoobjemového odpadu je oznamován ca. 14 dní před svozem formou letáků a vyvěšením na úření desce, vč. webu.

Občan, který např. přestavuje dům, vyklízí "stodolu", je povinnen takový odpad likvidovat na své náklady, příp. odpad likviduje prováděcí (stavební) firma.

Svoz směsného odpadu, bioodpadu, tříděného odpadu je zajištěn pravidelně.

Směsný odpad /popelnice/ jsou sváženy v týdenním, resp. čtrnáctidenním intervalu, dle volby poplatníka. Kontejnery 1.100 l pro chataře, resp. nemovitosti, kam nemůže zajíždět sběrný vůz, jsou umístěny v Menčicích u zastávky, ve Všestarech pak na křižovatce ulice V Zahradách a Stromová, na Vávrově v ulici U trati. Svozy 14-denní nádob probíhají v sudé týdny, tj. 6. 1. prvně, následně 20. 1. atp.

Cena je stanovena obecně závaznou vyhláškou /OZV/, zjednodušeně řečeno za nemovitost. Kdo má v obci nemovitost, je povinen se přihlásit na obecním úřadě, vyplnit prohlášení poplatníka, nahlásit počet osob v nemovitosti žijících (nezáleží na druhu pobytu), případně i frekvenci svozu a velikost nádoby. Za každou nemovitost v obci je majitel povinen platit svoz odpadu. Vše detailně v OZV v sekci "úřad obce".

Tříděný odpad je vyvážen dle harmonogramu /viz. výše/, "tetrapaky" jsou již zrušeny, do kontejneru se dává plast. Stanoviště tříděného odpadu jsou na návsi, pod MŠ, v ulici Borová, na křižovatce ulice V Zahradách a Strančické 8. května, v Menčicích u zastávky. Cena za svoz tříděného odpadu je zakalkulována v ceně za odpad za nemovitost. Více opět viz. OZV.

BIO odpad: Je možné využívat dva druhy svozu, resp. kombinovat. Zaplati si pravidelný svoz 240 l nádoby a/nebo využívat velkoobjemových kontejnerů. Více viz. níže. Zároveň je možné vyzvednout si na obecním úřadě hnědou nádobu zdarma a vozit ji do velkoobjemových kontejnerů.

Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec dvakrát ročně pomocí mobilního svozu, zpravidla v květnu a září.

Svoz velkoobjemového odpadu je též zajišťován pomocí objednaných kontejnerů, zpravidla třikrát ročně.

Pokud občan provádí např. stavební práce, vyklízí stodolu, dům, musí si zajistit likvidaci takového odpadu sám, nejlépe objednáním velkoobjemového kontejneru. To platí např. i pro bioodpad, který nelze uložit na kompostárnu. Cena 9m3 kontejneru je ca. 4.500 Kč. Velkoobjemové kontejnery zajišťuje pro obec firma Marius Pedersen, kontakt zde:

Email: dispecerricany@mariuspedersen.cz

Tel.: 323 605 482

Termín vyvážení popelnic směsného komunálního odpadu

Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu je pondělí. Svoz probíhá ca. od 7:00.  Pro 14 denní svozy platí sudý týden, prvním sudým pondělím bylo 6. 1. 2020, dalším je 20. 1. 2020 atp.

Nádoby se 14 denním svozem budou i nadále vyváženy v sudé týdny.

Známky budou vydávány AŽ PO ZAPLACENÍ vždy ve středu v úředních hodinách, tzn. 8 - 10, 17 - 19 hodin. Obec upřednostňuje platbu převodem na účet. Údaje na titulní stránce.

Kdo není připojen na kanalizaci včetně Menčic, přinese na obecní úřad ukázat stvrzenky o vývozu jímky v roce 2020.

Na staré známky byly nádoby vyváženy do konce února.

LIKVIDACE BIO ODPADU

Občané si mohou zaplatit svoz BIO odpadu přímo od domu, zaplatí poplatek, dostatnou nádobu. Cena za týdenní svoz /od března/ je 900 Kč - viz. info výše.

BIO popelnice 2020

Zájemce prosíme o úhradu, nejlépe převodem na účet obce. Známky si prosím vyzvedávejte na úřadě.

Svozovým dnem PONDĚLÍ

Zároveň jsou v obci rozmístěny velkoobjemové kontejenry na BIO odpad, jejichž pravidelný svoz začal ve druhém březnovém týdnu. Stálé místo má v ulici Stromová, "na střídačku" jsou místa nad MŠ - V Hatích a v Menčicích - Na Vávrově.

Pravidelné střídání je objednáno jednou za dva týdny, ale kontejnery jsou pravidelně konrolovány, vývoz je objednán po jejich naplnění.

Děkujeme občanům, že konejnery využívají a dávají do nich pouze to, co tam patří, tj.:

• odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve /pokud možno "nakrátko"/, kůra, piliny

• biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky a zbytky zeleniny, ovoce)

Zároveň mají Všestary uzavřenu smlouvu se Struhařovem, kde je kompostárna, takže můžou zdarma odvážet veškerý povolený bioodpad na kompostárnu do Struhařova. Odvoz si zajišťuje každý sám. Odměnou je vyzvednutí kompostu zdarma v množství odpovídajícím dovezenému odpadu.

Doporučení: Pokud se chystáte odvézt do Struhařova např. zbytky větví po kácení, je dobré se informovat, do jakého průměru větví lze odpad na kompostárnu přivézt.

Více informací ke kompostárně zde:

Obecně o platbě odpadů - tzn. komentář k výběru poplatku dle obecně závazné vyhlášky

Poplatek za odpad se v obci vybírá na základě vyhlášky. Zjednodušeně řečeno, platba se vztahuje na nemovitost, majitel nemovitosti podepisuje prohlášení, kolik osob v nemovitosti bydlí. Při vyzvedávání známek kontrolujeme tato prohlášení /tzn. správnost, aktuálnost údajů/. Kdo prohlášení podepsané nemá, podepíše jej při převzetí známky na úřadě. Ve výjimečných případech /sám důchodce v RD/ lze mít jedno prohlášení za dvě nemovitosti, tzn. bude uhrazen poplatek za jednu nádobu na dva domy, ve kterých ale žije dohromady maximálně 6 obyvatel, jinak řečeno, pro "dva baráky bude jedna popelnice".

Harmonogram svozu nebezpečného odpadu v roce 2020

více viz. záložka Nebezpečný odpad

Datum

 

Den

Místo svozu

     

Čas

1.6.2020

pondělí

Menčice

     

12:00 - 12:20

     

Všestary - Jedlovec

   

12:30 - 12:50

     

Všestary - dvůr za č.p. 12 (u plech. haly)

   

13:00 - 13:30

                    

           
                   

4.9.2020

pátek

Menčice

     

12:00 - 12:20

     

Všestary - Jedlovec

   

12:30 - 12:50

     

Všestary - dvůr za č.p. 12 (u plech. haly)

   

13:00 - 13:30

Další informace

Informace k společným kontejnerům na směsný komunální odpad

Vzledem k opakovánému a stále častějšímu odkládání nepovolených věcí, nepovoleného odpadu do společných kontejnerů na směsný odpad zveřejňujeme tuto žádost, viz. i "obecné informace" níže:

KONTEJNERY O OBJEMU 1.100 LITRŮ SLOUŽÍ POUZE NA BĚŽNÝ SMĚSNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTI (SÁČEK S ODPADEM),KTERÝ JIŽ DÁLE NELZE VYTŘÍDIT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DO NICH NEPATŘÍ VELKOOBJEMOVÝ ODPAD ČI VELKÉ MNOŽSTVÍ ODPADU, NAPŘ. PO VYKLÍZENÍ DOMU, CHATY.

JEDNOTLIVÉ KUSY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU LZE LIKVIDOVAT PŘI PRAVIDELNÝCH SVOZECH, KTERÉ POŘÁDÁ OBEC.

LIKVIDACI VELKÉHO MNOŽSTVÍ ODPADU, ČI NAPŘ. ODPADU Z VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE SI MUSÍ ZAJISTIT A ZAPLATIT KAŽDÝ SÁM.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY DODRŽOVALI VÝŠE UVEDENÉ. V PŘÍPADĚ OPAKOVANÉHO HROMĚDĚNÍ NEDOVOLENÉHO ODPADU BUDOU NĚKTERÁ STANOVIŠTĚ ZRUŠENA /V ZAHRADÁCH/. TI, CO MAJÍ ZAPLACEN SPOLEČNÝ KONTEJNER, SI BUDOU MUSET POŘÍDIT SAMOSTATNOU NÁDOBU (POPELNICI).

 


Ceník svozu směsného odpadu

Roční poplatek je stanoven na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.

Poplatek je kalkulován jako součet  předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z  popelnice +   předpokládaných nákladů na zajištění likvidace odpadů z tzv. „společných zařízení“ – velkoobjemové kontejnery apod. Náklady na zajištění likvidace odpadů za společná zařízení  činí 715 Kč - tj. to, co obec platí za svoz tříděného odpadu, BIO odpadu.

Jak platit:

č.ú.: 420566369/0800

Variabilní symbol pro odpady je 1337, za něj uveďte číslo popisné / evidenční, do textu pak, za co platíte, toto je uvedeno i na konci v klalkulačce poplatků

Příklad:

Částka: 1530
VS: 1337141
Text: Obecní úřad, popelnice 1x14 dní.
 
Lze platit hromadnou platbou (popelnici, psa), pak je variabilní symbol stále 1337 (pes samostatně je 1341), částky sečtěte, opět do textu zprávy uveďte, za co platíte.
 

Příklad:

Částka: 1630
VS: 1337141
Text: Obecní úřad, popelnice 1x14 dní + pes.
 
Svozy 1 x za 14 dní probíhají v sudé týdny, tzn. první sudý byl od pondělí 6. 1. 2020

Roční poplatek činí (trvale obývané nemovitosti + nemovitosti s popelnicí):

Objem sběrné nádoby

Frekvence svozů

Poplatek

(Kč/rok/nemovitost)

110 l/120 l

1x týdně

2620,-

 

Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období)

2320,-

 

1x za 14 dnů

1830,-

240 l

1x týdně

3820,-

 

Kombinovaný (1x týdně v zimním období, 1x za 14 dnů v letním období)

3360,-

 

1x za 14 dnů

2720,-

Kontejner *

1100 l

1x týdně

2320,- 

 

Roční poplatek na rekreační objekty bez popelnice – odkládání odpadů do společných kontejnerů 1100 l činí: 900,- Kč

* Stanoviště kontejnerů 1100 l: Menčice /Hlavní/ 3 ks, V Zahradách 2 ks, Na Vávrově /U Trati/ 1 ks, hřbitov 2 ks.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 10. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Svátek

Svátek má Nina