Obec Všestary
ObecVšestary

Odpady

 

 

AKTUALIZOVÁNO 21.12. 2023

V roce 2023 systém svozu neměníme. Cena za svoz odpadu obsahuje jak směsný komunální odpad, tak odpad tříděný (plasty, papír, sklo, kovy, jedlé oleje, BIO hnědé, BIO zelené velkoobjemové), dále odpad velkoobjemový a nebezpečný.

Přehled plateb za TKO v obci Všestary pro rok 2024

tabulka

 

Platby poplatků převodem jsou možné od 1. 1. 2024, platby v hotovosti a výdej známek, výměna nádob za menší/větší a případný výdej hnědých nádob na BIO od 8. 1. 2024, před tímto trmínem nebudou k dispozici známky. Na staré známky se bude vyvážet do konce února 2024.

Preferujeme platbu převodem.

č.ú.: 420566369/0800

Variabilní symbol pro odpady je 1337(za něj uveďte číslo popisné / evidenční), do textu pak, za co platíte, toto je uvedeno i na konci v klalkulačce poplatků

Příklad:

Částka: 0000,- (uveďte částku, jakou máte uhradit)
VS: 1337xxx - za x doplnit č.p nebo č.ev.
Text: Jméno Příjmení, popelnice 1x14 (uveďte četnost svozu) dní.
 
Lze platit hromadnou platbou (popelnici, psa), pak je variabilní symbol stále 1337 (pes samostatně je 1341), částky sečtěte, opět do textu zprávy uveďte, za co platíte.
 

Příklad:

Částka: 0000,- (uveďte částku, jakou máte uhradit)
VS: 1337xxx - za x doplnit č.p nebo č.ev.
Text: Jméno Příjmení, popelnice 1x14 (uveďte četnost svozu) dní + pes.
 

Svozy 14-denní nádob probíhají v sudé týdny.

Více informací v obecně závazné vyhlášce zde

DŮLEŽITÉ: Nádobu dávejte před dům již v neděli večer, svozy mohou probíhat např. již ve 4 h ráno. Může se stát, že firma v pondělí nestihne svézt /nevyveze z důvodu počasí/ všechny nádoby. V tom případě nechte nádobu před domem, aby ji firma mohla vysypat i v jiný den. Zpravidla v úterý.

 

OBECNÉ INFORMACE k odpadům

Každý majitel nemovitosti je povinnen vyplnit Prohlášní plátce poplatku a odevzdat podepsané na úředě nebo zaslat přes datovou schránku.

OBEC NEMÁ SBĚRNÝ DVŮR! Likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu probíhá formou mobilních svozů, resp. přistavením velkoobjemových kontejnerů. Harmonogram svozu nebezpečných odpadů je zveřejněn v průběhu jara (je to vždy květen a září; ). Svoz velkoobjemového odpadu je oznamován ca. 14 dní před svozem formou zprávy do "mobilního rozhladu" a vyvěšením na úření desce, vč. webu.

Občan, který např. přestavuje dům, vyklízí "stodolu", je povinnen takový odpad likvidovat na své náklady, příp. odpad likviduje prováděcí (stavební) firma.

Svoz směsného odpadu, bioodpadu, tříděného odpadu je zajištěn pravidelně.

Směsný odpad /popelnice/ jsou sváženy v týdenním, resp. čtrnáctidenním intervalu, dle volby poplatníka. Kontejnery 1.100 l pro chataře, resp. nemovitosti, kam nemůže zajíždět sběrný vůz, jsou umístěny v Menčicích u zastávky. Svozy 14-denní nádob probíhají v sudé týdny.

Cena je stanovena obecně závaznou vyhláškou /OZV/, zjednodušeně řečeno za nemovitost. Kdo má v obci nemovitost, je povinen se přihlásit na obecním úřadě, vyplnit prohlášení poplatníka, nahlásit počet osob v nemovitosti žijících (nezáleží na druhu pobytu), případně i frekvenci svozu a velikost nádoby. Za každou nemovitost v obci je majitel povinen platit svoz odpadu. Vše detailně v OZV v sekci "úřad obce".

Tříděný odpad je vyvážen dle harmonogramu /viz. výše/, "tetrapaky" jsou již zrušeny, do kontejneru se dává plast. Stanoviště tříděného odpadu jsou na návsi, pod MŠ, v ulici Borová, na začátku ulice DoHůry, na křižovatce ulice V Zahradách a 8. května, pro Vávrov a Jedlovec pak v bezejmenné ulici u trati (před/za viaduktem) před č. p. 261 /prodejna - servis Alko, Stiga/, v Menčicích u zastávky. Cena za svoz tříděného odpadu je zakalkulována v ceně za odpad za nemovitost. Více opět viz. OZV.

BIO odpad: Je možné využívat dva druhy svozu, resp. kombinovat. Pravidelný svoz 240 l nádoby a/nebo využívat velkoobjemových kontejnerů. Více viz. níže. Zároveň je možné vyzvednout si na obecním úřadě hnědou nádobu zdarma a vozit ji do velkoobjemových kontejnerů. Stálé místo kontejneru je v ulici Stromová, "na střídačku" jsou pak místa nad MŠ - Pampelišková /dole u trafa/ a v Menčicích - Na Vávrově.

Pozor: Od 1. 12. 2020 nemá již obec smlouvu s kompostárnou ve Struhařově, občané tak nemůžou na kompostárnu vyvážet BIO odpad zdarma. Musí jej uhradit, cena je 590 Kč za tunu bez DPH, tj. ca. 603 Kč za tunu s daní, tj. za "vozík 100 kg" zaplatí občan 60 Kč.

Svoz BIO odpadu - začíná ve středu 6. března a poslední svoz bude 27. listopadu. Svoz bude probíhat jednou za 14 dní v sudé týdny. 

Děkujeme občanům, že konejnery využívají a dávají do nich pouze to, co tam patří, tj.:

• odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve /pokud možno "nakrátko"/, kůra, piliny
• biologicky rozložitelný odpad z kuchyně pouze rostlinného původu (slupky a zbytky zeleniny, ovoce)

Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec dvakrát ročně pomocí mobilního svozu, zpravidla v květnu a září.

Svoz velkoobjemového odpadu je též zajišťován pomocí objednaných kontejnerů, zpravidla třikrát ročně.

Pokud občan provádí např. stavební práce, vyklízí stodolu, dům, musí si zajistit likvidaci takového odpadu sám, nejlépe objednáním velkoobjemového kontejneru. To platí např. i pro bioodpad, který nelze uložit na kompostárnu. Cena 9m3 kontejneru je ca. 4.500 Kč. Velkoobjemové kontejnery zajišťuje pro obec firma Marius Pedersen, kontakt zde:

Email: dispecerricany@mariuspedersen.cz

Tel.: 323 605 482

Termín vyvážení popelnic směsného komunálního odpadu

Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu je pondělí. Svoz probíhá ca. od 7:00. Pro 14 denní svozy platí sudý týden.

Známky budou vydávány AŽ PO ZAPLACENÍ v úředních hodinách úřednice obce. Obec upřednostňuje platbu převodem na účet. Údaje na titulní stránce.

Kdo není připojen na kanalizaci včetně Menčic, přinese na obecní úřad ukázat stvrzenky o vývozu jímky v roce 2022.

Na staré známky byudou nádoby vyváženy do konce února.

 

Obecně o platbě odpadů - tzn. komentář k výběru poplatku dle obecně závazné vyhlášky

Poplatek za odpad se v obci vybírá na základě vyhlášky. Zjednodušeně řečeno, platba se vztahuje na nemovitost, majitel nemovitosti podepisuje prohlášení, kolik osob v nemovitosti bydlí. Při vyzvedávání známek kontrolujeme tato prohlášení /tzn. správnost, aktuálnost údajů/. Kdo prohlášení podepsané nemá, podepíše jej při převzetí známky na úřadě. Ve výjimečných případech /sám důchodce v RD/ lze mít jedno prohlášení za dvě nemovitosti, tzn. bude uhrazen poplatek za jednu nádobu na dva domy, ve kterých ale žije dohromady maximálně 6 obyvatel, jinak řečeno, pro "dva baráky bude jedna popelnice".

Další informace

Informace k společným kontejnerům na směsný komunální odpad

Vzledem k opakovánému a stále častějšímu odkládání nepovolených věcí, nepovoleného odpadu do společných kontejnerů na směsný odpad zveřejňujeme tuto žádost, viz. i "obecné informace" níže:

KONTEJNERY O OBJEMU 1.100 LITRŮ SLOUŽÍ POUZE NA BĚŽNÝ SMĚSNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTI (SÁČEK S ODPADEM),KTERÝ JIŽ DÁLE NELZE VYTŘÍDIT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DO NICH NEPATŘÍ VELKOOBJEMOVÝ ODPAD ČI VELKÉ MNOŽSTVÍ ODPADU, NAPŘ. PO VYKLÍZENÍ DOMU, CHATY.

JEDNOTLIVÉ KUSY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU LZE LIKVIDOVAT PŘI PRAVIDELNÝCH SVOZECH, KTERÉ POŘÁDÁ OBEC.

LIKVIDACI VELKÉHO MNOŽSTVÍ ODPADU, ČI NAPŘ. ODPADU Z VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE SI MUSÍ ZAJISTIT A ZAPLATIT KAŽDÝ SÁM.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY DODRŽOVALI VÝŠE UVEDENÉ.