Obec Všestary
ObecVšestary

O dodržování nočního klidu a regulaci hlučných činností

KOMENTÁŘ K NÍŽE UVEDENÉ VYHLÁŠCE (laicky řečeno ):

V sobotu (pokud to není svátek nebo den pracovního klidu) se smí pracovat a dělat u toho hluk od 9 do 12 a od 14 do 20 h, tj. 9 hodin.

V neděli/svátek/den pracovního klidu se smí pracovat a dělat u toho hluk od 9 do 12 hodin.

Tráva se smí sekat i v neděli/svátek od 15 do 18 hodin.

 


 

Obecně závazná vyhláška obce Všestary č. 2/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností

 

Zastupitelstvo obce Všestary se na svém zasedání dne 20. 10. 2016 usnesením
č. Z 26/1 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

Čl. 2

Omezující opatření

Každý je povinen zdržet se o sobotách v době od 6.00 do 9.00, od 12.00 do 14.00 a od 20.00 do 22.00 veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů apod.

Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu po celý den vyjma doby od 9.00 do 12.00 veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů apod.; v době od 15.00 do 18.00 je povoleno sekání trávy.

Čl. 3

Vymezení nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

Čl. 4

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou žádnou

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) dne 30. dubna z důvodu konání Pálení čarodějnic;

b) v noci z 31. prosince na 1. ledna;

c) v době konání těchto tradičních slavností:

Masopust (únor)

Dětský den (červen)

Hasičská soutěž Memoriál Josefa Vlčka (červen)

Slavnost začátek prázdnin (červenec)

Mikulášská nadílka (prosinec)

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. c) této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 5

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2016 obce Všestary o nočním klidu a regulaci hlučných činností, ze dne 23. 06. 2016.

 Čl. 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

                                                                                             

  ................................                                                                        .................................

Ing. arch. Miroslav Hofman                                                                  Mgr. Jaromír Jech

          místostarosta                                                                                      starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 10. 2016

Sejmuto z úřední desky dne: 7. 11. 2016