Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary:

Dana Hnyková, Miroslav Hofman, František Javůrek /KV/, Jaromír Jech, Miloš Kuba /předseda FV/, Jiří Macháček /FV/, Milan Suchánek, Jiří Šafránek /FV/, Martin Vycpálek /předseda KV/.

FV = finanční výbor; KV = kontrolní výbor

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2021.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 21. 1. zrušeno
 • 25. 2. zrušeno
 • 25. 3.
 • 29. 4. zrušeno
 • 20. 5.
 • 27. 5. 
 • 10. 6.
 • 24. 6.
 • 29. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 9. 9.
 • 23. 9. přesunuto na 9. 9.
 • 21. 10. v případě potřeby 4. nebo 11. 11.
 • 25. 11.
 • 16. 12.

1.7.2010 část I.

OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD

Zastupitelstvo

 

Zápis č. 25 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného v úterý      29.06.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Zasedání zahájeno v 19:16 hodin

Přítomni:   zastupitelé podle přiložené prezenční listiny

Omluveni: p. Tončev, p. Škvor                            

 

          Předsedajícím dvacátéhopátého veřejného zasedání byl starosta obce Ing. Antonín Trojánek. Na úvod zasedání byl zvolen zapisovatel – Ing. Pavel Vydra, ověřovatelé: Jiřina Kasková, Ing.arch. Miroslav Hofman a návrhová komise: Eva Netoličková, Petr Krause, Jaroslav Dvořáček.

                                                     o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

           

           Zápis č.24 ze zasedání zastupitelstva obce Všestary – II. část (přijatá usnesení) konaného dne 04.05.2010, který obsahoval 7 bodů byl přečten Ing. Antonínem Trojánkem.

Pan Jaroslav Dvořáček namítl k části I. Zápisu č. 24, že mimořádná událost není sepsána dle skutečnosti a prohlašuje, že jeho soukromé nahrávací zařízení bylo předmětem pokusu o odcizení Ing. Vydrou - místostarostou obce, a proto se svůj majetek snažil bránit dostupnými prostředky (pozn.k dokreslení situace: p. Dvořáček se proti Ing. Vydrovi pokusil použít dřevěnou židli, jejímuž užití však zabránil svou rychlou reakcí pan Škvor). O námitce pana Jaroslava Dvořáčka k zápisu č. 25 – část I. bylo hlasováno :                                    0 pro, 3 proti, 4 se zdržel

Vzhledem k výsledku hlasování nebyla námitka pana Jaroslava Dvořáčka přijata.

Dále bylo hlasováno o původním znění zápisu č.25:                 

  6 pro,  1 proti, 0 se zdržel a zápis byl schválen.

 

Část I – obecná

Připravený program jednání 25. veřejného zasedání obsahoval celkem 6 bodů. Ing. Antonín Trojánek předložil návrh na úpravu programu a to na stažení bodu č.3 „Obecně závazná vyhláška obce Všestary č.1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všestary“, který bude předložen k projednání na některé další jednání zastupitelstva, protože je nutné zapracovat nyní platnou legislativu. Dále navrhl doplnit program o nové 3 body „Záměr prodeje pozemku z majetku obce“, „Informace o průběhu stavby Vodovodní síť Všestary – Menčice, 2. etapa“ a „Informace o přípravě stavby Kanalizace Všestary – Menčice“.

                                                                            Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Na základě hlasování byl upravený program 25. zasedání zastupitelstva obce Všestary schválen.

 

Schválený program jednání:

      1)   Závěrečný účet obce za rok 2009 a výsledek přezkoumání hospodaření obce v roce 2009.

2)      Výsledek hospodaření Mateřské školy Všestary v roce 2009 a jeho rozdělení.              

3)      Pronájem nemovitosti ve vlastnictví obce.

4)      Informace o  činnosti svazku obcí Ladův kraj. 

5)      Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Všestary na volební období 2010 – 2014.

6)      Záměr prodeje pozemku z majetku obce.                                                    

7)      Informace o průběhu stavby Vodovodní síť Všestary – Menčice, 2. etapa.

8)      Informace o přípravě stavby Kanalizace Všestary – Menčice.

 

 Jednotlivé body výše uvedeného programu byly jejich zpracovatelem okomentovány a zdůvodněny a  zastupitelé k nim přijali jednotlivá usnesení (část II. –  přehled a znění přijatých usnesení).

 

Ad 1)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

                                   

Materiál je předkládán k projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet spolu se správou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

Údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí se souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V něm jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a  výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:

a)  souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo

b)  souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

 

Ad 2)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Zřizovateli příspěvkové organizace přísluší schvalovat výsledek jejího hospodaření.

Mateřská škola Všestary, příspěvková organizace je účetní jednotkou. Hospodaří podle ustanovení zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví sestavuje účetní závěrku.

 

Účetní závěrku tvoří:

a) rozvaha,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) příloha, která vysvětluje a  doplňuje informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty.

Hospodaření Mateřské školy Všestary, příspěvkové organizace v r. 2009 skončilo ziskem 30121,82 Kč zejména díky úsporám za elektrickou energii a materiál. Doporučuje se neukládat mateřské škole odvod zpět do rozpočtu obce. Navrhuje se rozdělit zisk do fondů, které příspěvková organizace vytváří: 80 % do rezervního fondu, 20 % do fondu odměn.

 

Ad 3)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Na zasedání 4.5.2010 zastupitelstvo obce opakovaně schválilo záměr pronájmu části pozemku p.č. 544/8 v k.ú. Všestary u Říčan s rozestavěnou stavbou víceúčelového kurtu. Informace o záměru pronajmout majetek obce byla zveřejněna na úřední desce obce od 7.5.2010 do 24.5.2010.

Dne 29.5.2010 byla obci doručena žádost Občanského sdružení Menčice, Hlavní 1, Menčice, 251  63 Strančice o pronájmu výše uvedené nemovitosti za účelem veřejného užívání. Jinou žádost obec neobdržela, ani žádné připomínky k záměru.

Předkladatel, starosta, kterému přísluší v obci Všestary uzavírat nájemní smlouvy navrhuje, aby podmínky nájmu stanovilo zastupitelstvo obce.

 

Ad 4)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Starosta obce informoval zastupitelstvo o činnosti svazku obcí Ladův kraj a o zřízení dvou nových cyklotras, které povedou přes obec Všestary a část Menčice a o záměru umístění nové informační mapy na návsi obce Všestary.

 

Ad 5)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Zastupitelstvu obce přísluší podle § 67 s přihlédnutím k § 68 zákona č, 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) stanovit počet členů zastupitelstva obce na každé volební období. Obec Všestary měla podle své vlastní evidence k 1.1.2010 celkem 685 obyvatel. Pro kategorii obcí od 500 do 3000 obyvatel určuje zákon 7  až 15 členů zastupitelstva obce.

Předkladatel navrhuje zachovat současný počet členů zastupitelstva obce, což je 9.

 

Ad 6)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Na zasedání 17.12.2009 zastupitelstvo obce schválilo na základě žádosti paní Michaely Jeřábkové, bytem Praha 4, K Lesu 444/35 a Davida Jeřábka, bytem Hlavní 13, Menčice záměr prodeje pozemku p.č. 1124 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Všerstary u Říčan o výměře 60 m2. Jedná se o přihražený oplocený pozemek, který je užíván jako nedílná součást domu č.p. 13 na st.p.č. 80 v k.ú. Všestary u Říčan (místní část Menčice).

Informace o  záměru prodat pozemek byla zveřejněna na úřední desce obce od 7.5.2010 do 24.5.2010. Do dnešního dne nepodala žádná osoba, ani původní zájemci o pozemek žádost o jeho prodej. Z katastru nemovitostí bylo zjištěno, že původní majitelé domu č.p. 13 ho včetně zahrady p.č. 773 v k.ú. Všestary u Říčan převádějí na nové nabyvatele. Toto bylo potvrzeno ústně i dřívější spolumajitelkou s tím, že nabyvatelé domu mají o uvedený pozemek zájem.

Předkladatel navrhuje přijmout znovu v souladu se zákonem záměr prodeje pozemku.

 

Ad 7)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Stavba byla zahájena v listopadu roku 2009, po vynucené přestávce v zimním období pokračovala od března 2010. V současné době je prakticky před dokončením. Dle smlouvy o dílo mělo být postaveno 2846,95 běžných metrů vodovodních řadů a  129 domovních vodovodních přípojek. Z uvedeného rozsahu je dokončeno  k 28.6.2010 vodovodních řadů 2615,20 m a  81 domovních přípojek. V rámci změny stavby před dokončením bylo navíc realizováno 272 metrů vodovodních řadů, z toho 45 m v Menčicích. Jedná se o prodloužení jednak k rodinným domům kolaudovaným po roce 2007 (po vydání stavebního povolení stavby vodovodu), a  dále v Menčicích bylo v projektu zapomenuto na připojení 3 domů za potokem před prostorem lomu, z toho 2 domy trpí trvalým nedostatkem vody v domovních studních. Tato prodloužení byla realizovaná až na jednu výjimku na pozemcích v majetku obce stavbou již dotčených. Musí být financovaná z vlastních zdrojů obce, nejsou předmětem dotace.

Výstavba vodovodního řadu v ulici Klikatá byla provedena zatím jen na pozemku v majetku obce. Část uličního pozemku je v podílovém vlastnictví fyzických osob. S nimi obec uzavřela v r. 2007 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene práva uložení vodovodního řadu do pozemku. V roce 2008  byla uzavřena obdobná smlouva o budoucí smlouvě, která zakládá obci právo uložit do pozemku stoku splaškové kanalizace. Uložení stávajících sítí (plynovod, 2 zemní kabely nízkého napětí), malá šíře pozemku, povrch komunikace z panelů, podmínky uzavřených smluv a zvláště geologické podmínky jsou značně nepříznivé pro ukládání vodovodu a kanalizace v jiném časovém období. Zástupci investora, zhotovitele vodovodu, stavební dozor a vlastníci pozemku se shodli v tom, že by bylo vhodné současně postavit vodovod a  část kanalizační stoky podle připravené projektové dokumentace, aby v budoucnu nemusely být některé sítě překládány nebo činěna opatření na ochranu majetku vlastníků sousedících pozemků (ploty), a stavba kanalizace se výrazně neprodražovala. Pokud bude vodovod postaven současně s kanalizační stokou, jsou vlastníci části uličního pozemku v ulici Klikatá připraveni darovat obci pozemek a stavbu komunikace. O převodu pozemku – komunikace byla již dříve uzavřena ústní dohoda mezi zástupcem obce a původními majiteli pozemku za účasti současných majitelů, která však nebyla do dnešního dne naplněna. V ulici Klikatá má zájem o připojení nemovitostí na vodovod 13  vlastníků, 9 z nich s podmínkou, že nebudou muset hradit žádné platby za zřízení věcných břemen práva uložení domovních přípojek do pozemku jeho současným vlastníkům. Pokud se týká domovních vodovodních přípojek, plyne rozdíl mezi počtem nasmlouvaných a realizovaných jednak z nezájmu některých majitelů nemovitostí, jednak z toho, že nabídka zhotovitele byla učiněna podle projektové dokumentace, v níž jsou přípojky pro některé dosud nezastavěné pozemky dvojitě. Úhrada za práce navíc (prodloužení vodovodních řadů) a úspory na nerealizovaných vodovodních přípojkách budou předmětem finančního vypořádání. Stavba je financovaná průběžně. Ze smluvní ceny 14501316,- Kč bylo zaplaceno 7867013,- Kč, z toho 5775804,- Kč z dotace z programu Mze, 500000,- Kč z dotace od Středočeského kraje a 1591209,- Kč z vlastních zdrojů obce. Z důvodu nerovnoměrného naplňování rozpočtu obce v příjmové části dojde k přechodnému nedostatku vlastních zdrojů obce na financování. Způsob úhrady faktur za dokončené práce případně zajištění finančních prostředků bude projednán mezi zástupci obce a zhotovitele a starosta předloží návrh zastupitelstvu obce k posouzení.

 

Ad 8)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Na zasedání zastupitelstva obce 8.10.2009 podal starosta zatím poslední informaci o  přípravě stavby kanalizace. Od té doby došlo k posunu. Společnost VSV-ENGINEERING, s.r.o. na základě zmocnění obcí podala k Městskému úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí žádost o povolení stavby vodního díla – splaškové kanalizace dle jí vyhotovené  projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Řízení o povolení stavby bylo zahájeno a přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění žádosti.  Důvodem pro přerušení je nedodání smlouvy o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene práva uložení kanalizační stoky do pozemku a s tím souvisejících práv. Konkrétně se jedná o dva případy, kdy hlavní stoka má být uložena do pozemků ve vlastnictví fyzických osob, v jednom případě Římskokatolické církve. Jedna smlouva je již vyhotovena a  byla rozeslána spoluvlastníkům k podpisu. U ní bylo dohodnuto časové omezení její závaznosti do 31.12.2014. Smlouva, kterou mělo být zřízeno budoucí věcné břemeno práva uložení stoky do tří dotčených pozemků v k.ú. Mnichovice ve vlastnictví Římskokatolické církve, farnosti Mnichovice, nebyla jednajícím Arcibiskupstvím pražským akceptována. Pozemky jsou dotčeny jak gravitační stokou ze Všestar, tak výtlakem z Menčic. Po šetření přímo na pozemcích navrhnul projektant úpravu trasy gravitační stoky. Nové řešení provedené s ohledem na spád stoky bylo arcibiskupství předloženo. Arcibiskupství vyslovilo souhlas s uložením stoky na pozemcích za náhradu 1000,- Kč za běžný metr uloženého potrubí. V souhrnu za všechny tři pozemky to představuje cca 330 tis. Kč. S dalším vlastníkem jednoho stavbou dotčeného pozemku, paní Vávrovou z Křížkového Újezdce, obec stále jedná. Požaduje finanční náhradu za uložení stoky, ale konkrétní finanční částku zatím nesdělila.

V informaci z 8.10.2009 starosta předložil návrh možného odvedení odpadních vod z nemovitostí v ulici V Jedlovci, které se nacházejí severně od vyprojektované hlavní stoky A. Jde o  11 nemovitostí, z nichž by odpadní vody byly odváděny tlakově s využitím domovní čerpací stanice, což vlastníci nemovitostí nesou nelibě. Zastupitelstvo obce vyčlenilo v rozpočtu na rok 2010 prostředky na vyprojektování a projednání dokumentace stoky vedené rovnoběžně s hlavní stokou, která by byla v majetku a správě vlastníků připojených nemovitostí. V květnu se starosta na společné schůzce setkal s vlastníky dotčených nemovitostí. Vysvětlil jim možnosti zajištění projektu, územního a stavebního povolení této alternativní stoky, která by byla vedena v zaplocených zahradách mimo nivu Strančického potoka. Bylo domluveno, že starosta předloží jednotlivě všem vlastníkům text prohlášení, jehož základem bude souhlas s vedením stoky po jejich pozemku a se spoluúčastí na financování. Na základě prohlášení by starosta zajistil právníka pro sepsání smlouvy o smlouvě budoucí nebo několika smluv, kterou by si   vlastníci stokou dotčených pozemků   v budoucnu  zřídili právo vedení příslušné části stoky v pozemku. Návrh prohlášení byl  zúčastněným doručen v první dekádě června. K dnešnímu dni starosta obdržel dvě podepsaná prohlášení upravená resp. s připomínkami. Dva spoluvlastníci   a jeden výlučný vlastník dotčených pozemků na konci alternativní stoky mu ústně sdělili, že s vedením stoky přes jejich pozemek nesouhlasí. To prakticky celý záměr neguje. 

 

Následovaly podněty občanů: 

zahájeno:  21:09  hod. (na zasedání zastupitelstva nebyl přítomen žádný občan obce)

pí. Netoličková (přednesla své postřehy a několik dotazů od občanů):

a) „Bude zajištěn velkoobjemový kontejner?“                                       

Ing. Trojánek: „Odvoz velkoobjemového odpadu bude zajištěn během července s umístěním kontejneru na návsi. Z úsporných důvodů je četnost v roce 2010 omezena.“

b) „Je nutné vysekat trávu u chodníku od hřbitova. Kdy to bude provedeno?“ 

            Ing. Trojánek: „Bude provedeno v měsíci červenci.“                            

c)  „Je nutné dostatečně zabezpečit stávající jímku na vodu vedle tenisového kurtu.“

            Ing. Trojánek: „Bere na vědomí a bude informovat Sportovní klub Všestary.“                               

d) „Je možné opravit výtluky na návsi

Ing. Trojánek: „Bude prováděna oprava.“  

e)  „Je potřeba vyměnit písek na pískovišti za objektem smíšeného zboží.“

Ing. Trojánek: „Bude zajištěna výměna za nový písek.“  

f) „U první kanalizační vpustě od hřbitova chybí kryt.“

Ing. Trojánek: „Bude opraveno.“ 

 

ukončeno:  21:13  hod.

 

 

Zasedání ukončeno v 21:15 hodin

 

Přílohy :          - prezenční listina

      - část II – přehled a znění přijatých usnesení

 

Zapisovatel :

 

Ověřovatelé :                                                                                     Starosta :

 

                                                                                                         

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Teodor