Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary od 20. 10. 2022, volební období 2022 - 2026:

Starosta: Mgr. Jaromír Jech; místostarosta: Ing. arch. Miroslav Hofman.

Zastupitelé: Dana Hnyková, Lukáš Jánský, Mgr. Anna Komeiserová, Miloš Kuba, Ing. Milan Suchánek, Jiří Šafránek, Ing. Jitka Žižková.

Zastupitelstvo obce zřídilo ze zákona povinné výbory - finanční a kontrolní. Starosta obce ustanovil stavební a kulturní komisi.

Členové výborů a komisí:

Finanční výbor: Miloš Kuba (předseda), Ing. Vlastimil Dvořák, Eva Lapešová.

Kontrolní výbor: Lukáš Jánský (předseda), Miroslav Zajac, Dana Hnyková.

Stavební komise: Mgr. Anna Komeiserová (předsedkyně), Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Andrea Polcarová, Ing. arch. Matyáš Řehák, Ing. Milan Suchánek, Miroslav Zajac

Kulturní komise: Ing. Jitka Žižková (předsedkyně), Ing. Lenka Kolofíková, Jiřina Nesvorná, Jarmila Suchánková, Alena Šafránková

Jednací řád zastupitelstva obce zde.

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2024.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 25. 1. 
 • 29. 2.
 • 21. 3.
 • 25. 4.
 • 23. 5.
 • 6. 6.
 • 27. 6.
 • 25. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 29. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 9.
 • 24. 10.
 • 21. 11.
 • 12. 12.

1.7.2010 část I.

OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD

Zastupitelstvo

 

Zápis č. 25 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného v úterý      29.06.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Zasedání zahájeno v 19:16 hodin

Přítomni:   zastupitelé podle přiložené prezenční listiny

Omluveni: p. Tončev, p. Škvor                            

 

          Předsedajícím dvacátéhopátého veřejného zasedání byl starosta obce Ing. Antonín Trojánek. Na úvod zasedání byl zvolen zapisovatel – Ing. Pavel Vydra, ověřovatelé: Jiřina Kasková, Ing.arch. Miroslav Hofman a návrhová komise: Eva Netoličková, Petr Krause, Jaroslav Dvořáček.

                                                     o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

           

           Zápis č.24 ze zasedání zastupitelstva obce Všestary – II. část (přijatá usnesení) konaného dne 04.05.2010, který obsahoval 7 bodů byl přečten Ing. Antonínem Trojánkem.

Pan Jaroslav Dvořáček namítl k části I. Zápisu č. 24, že mimořádná událost není sepsána dle skutečnosti a prohlašuje, že jeho soukromé nahrávací zařízení bylo předmětem pokusu o odcizení Ing. Vydrou - místostarostou obce, a proto se svůj majetek snažil bránit dostupnými prostředky (pozn.k dokreslení situace: p. Dvořáček se proti Ing. Vydrovi pokusil použít dřevěnou židli, jejímuž užití však zabránil svou rychlou reakcí pan Škvor). O námitce pana Jaroslava Dvořáčka k zápisu č. 25 – část I. bylo hlasováno :                                    0 pro, 3 proti, 4 se zdržel

Vzhledem k výsledku hlasování nebyla námitka pana Jaroslava Dvořáčka přijata.

Dále bylo hlasováno o původním znění zápisu č.25:                 

  6 pro,  1 proti, 0 se zdržel a zápis byl schválen.

 

Část I – obecná

Připravený program jednání 25. veřejného zasedání obsahoval celkem 6 bodů. Ing. Antonín Trojánek předložil návrh na úpravu programu a to na stažení bodu č.3 „Obecně závazná vyhláška obce Všestary č.1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všestary“, který bude předložen k projednání na některé další jednání zastupitelstva, protože je nutné zapracovat nyní platnou legislativu. Dále navrhl doplnit program o nové 3 body „Záměr prodeje pozemku z majetku obce“, „Informace o průběhu stavby Vodovodní síť Všestary – Menčice, 2. etapa“ a „Informace o přípravě stavby Kanalizace Všestary – Menčice“.

                                                                            Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Na základě hlasování byl upravený program 25. zasedání zastupitelstva obce Všestary schválen.

 

Schválený program jednání:

      1)   Závěrečný účet obce za rok 2009 a výsledek přezkoumání hospodaření obce v roce 2009.

2)      Výsledek hospodaření Mateřské školy Všestary v roce 2009 a jeho rozdělení.              

3)      Pronájem nemovitosti ve vlastnictví obce.

4)      Informace o  činnosti svazku obcí Ladův kraj. 

5)      Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Všestary na volební období 2010 – 2014.

6)      Záměr prodeje pozemku z majetku obce.                                                    

7)      Informace o průběhu stavby Vodovodní síť Všestary – Menčice, 2. etapa.

8)      Informace o přípravě stavby Kanalizace Všestary – Menčice.

 

 Jednotlivé body výše uvedeného programu byly jejich zpracovatelem okomentovány a zdůvodněny a  zastupitelé k nim přijali jednotlivá usnesení (část II. –  přehled a znění přijatých usnesení).

 

Ad 1)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

                                   

Materiál je předkládán k projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet spolu se správou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.

Údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí se souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V něm jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a  výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:

a)  souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo

b)  souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

 

Ad 2)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Zřizovateli příspěvkové organizace přísluší schvalovat výsledek jejího hospodaření.

Mateřská škola Všestary, příspěvková organizace je účetní jednotkou. Hospodaří podle ustanovení zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví sestavuje účetní závěrku.

 

Účetní závěrku tvoří:

a) rozvaha,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) příloha, která vysvětluje a  doplňuje informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty.

Hospodaření Mateřské školy Všestary, příspěvkové organizace v r. 2009 skončilo ziskem 30121,82 Kč zejména díky úsporám za elektrickou energii a materiál. Doporučuje se neukládat mateřské škole odvod zpět do rozpočtu obce. Navrhuje se rozdělit zisk do fondů, které příspěvková organizace vytváří: 80 % do rezervního fondu, 20 % do fondu odměn.

 

Ad 3)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Na zasedání 4.5.2010 zastupitelstvo obce opakovaně schválilo záměr pronájmu části pozemku p.č. 544/8 v k.ú. Všestary u Říčan s rozestavěnou stavbou víceúčelového kurtu. Informace o záměru pronajmout majetek obce byla zveřejněna na úřední desce obce od 7.5.2010 do 24.5.2010.

Dne 29.5.2010 byla obci doručena žádost Občanského sdružení Menčice, Hlavní 1, Menčice, 251  63 Strančice o pronájmu výše uvedené nemovitosti za účelem veřejného užívání. Jinou žádost obec neobdržela, ani žádné připomínky k záměru.

Předkladatel, starosta, kterému přísluší v obci Všestary uzavírat nájemní smlouvy navrhuje, aby podmínky nájmu stanovilo zastupitelstvo obce.

 

Ad 4)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Starosta obce informoval zastupitelstvo o činnosti svazku obcí Ladův kraj a o zřízení dvou nových cyklotras, které povedou přes obec Všestary a část Menčice a o záměru umístění nové informační mapy na návsi obce Všestary.

 

Ad 5)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Zastupitelstvu obce přísluší podle § 67 s přihlédnutím k § 68 zákona č, 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) stanovit počet členů zastupitelstva obce na každé volební období. Obec Všestary měla podle své vlastní evidence k 1.1.2010 celkem 685 obyvatel. Pro kategorii obcí od 500 do 3000 obyvatel určuje zákon 7  až 15 členů zastupitelstva obce.

Předkladatel navrhuje zachovat současný počet členů zastupitelstva obce, což je 9.

 

Ad 6)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Na zasedání 17.12.2009 zastupitelstvo obce schválilo na základě žádosti paní Michaely Jeřábkové, bytem Praha 4, K Lesu 444/35 a Davida Jeřábka, bytem Hlavní 13, Menčice záměr prodeje pozemku p.č. 1124 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Všerstary u Říčan o výměře 60 m2. Jedná se o přihražený oplocený pozemek, který je užíván jako nedílná součást domu č.p. 13 na st.p.č. 80 v k.ú. Všestary u Říčan (místní část Menčice).

Informace o  záměru prodat pozemek byla zveřejněna na úřední desce obce od 7.5.2010 do 24.5.2010. Do dnešního dne nepodala žádná osoba, ani původní zájemci o pozemek žádost o jeho prodej. Z katastru nemovitostí bylo zjištěno, že původní majitelé domu č.p. 13 ho včetně zahrady p.č. 773 v k.ú. Všestary u Říčan převádějí na nové nabyvatele. Toto bylo potvrzeno ústně i dřívější spolumajitelkou s tím, že nabyvatelé domu mají o uvedený pozemek zájem.

Předkladatel navrhuje přijmout znovu v souladu se zákonem záměr prodeje pozemku.

 

Ad 7)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Stavba byla zahájena v listopadu roku 2009, po vynucené přestávce v zimním období pokračovala od března 2010. V současné době je prakticky před dokončením. Dle smlouvy o dílo mělo být postaveno 2846,95 běžných metrů vodovodních řadů a  129 domovních vodovodních přípojek. Z uvedeného rozsahu je dokončeno  k 28.6.2010 vodovodních řadů 2615,20 m a  81 domovních přípojek. V rámci změny stavby před dokončením bylo navíc realizováno 272 metrů vodovodních řadů, z toho 45 m v Menčicích. Jedná se o prodloužení jednak k rodinným domům kolaudovaným po roce 2007 (po vydání stavebního povolení stavby vodovodu), a  dále v Menčicích bylo v projektu zapomenuto na připojení 3 domů za potokem před prostorem lomu, z toho 2 domy trpí trvalým nedostatkem vody v domovních studních. Tato prodloužení byla realizovaná až na jednu výjimku na pozemcích v majetku obce stavbou již dotčených. Musí být financovaná z vlastních zdrojů obce, nejsou předmětem dotace.

Výstavba vodovodního řadu v ulici Klikatá byla provedena zatím jen na pozemku v majetku obce. Část uličního pozemku je v podílovém vlastnictví fyzických osob. S nimi obec uzavřela v r. 2007 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene práva uložení vodovodního řadu do pozemku. V roce 2008  byla uzavřena obdobná smlouva o budoucí smlouvě, která zakládá obci právo uložit do pozemku stoku splaškové kanalizace. Uložení stávajících sítí (plynovod, 2 zemní kabely nízkého napětí), malá šíře pozemku, povrch komunikace z panelů, podmínky uzavřených smluv a zvláště geologické podmínky jsou značně nepříznivé pro ukládání vodovodu a kanalizace v jiném časovém období. Zástupci investora, zhotovitele vodovodu, stavební dozor a vlastníci pozemku se shodli v tom, že by bylo vhodné současně postavit vodovod a  část kanalizační stoky podle připravené projektové dokumentace, aby v budoucnu nemusely být některé sítě překládány nebo činěna opatření na ochranu majetku vlastníků sousedících pozemků (ploty), a stavba kanalizace se výrazně neprodražovala. Pokud bude vodovod postaven současně s kanalizační stokou, jsou vlastníci části uličního pozemku v ulici Klikatá připraveni darovat obci pozemek a stavbu komunikace. O převodu pozemku – komunikace byla již dříve uzavřena ústní dohoda mezi zástupcem obce a původními majiteli pozemku za účasti současných majitelů, která však nebyla do dnešního dne naplněna. V ulici Klikatá má zájem o připojení nemovitostí na vodovod 13  vlastníků, 9 z nich s podmínkou, že nebudou muset hradit žádné platby za zřízení věcných břemen práva uložení domovních přípojek do pozemku jeho současným vlastníkům. Pokud se týká domovních vodovodních přípojek, plyne rozdíl mezi počtem nasmlouvaných a realizovaných jednak z nezájmu některých majitelů nemovitostí, jednak z toho, že nabídka zhotovitele byla učiněna podle projektové dokumentace, v níž jsou přípojky pro některé dosud nezastavěné pozemky dvojitě. Úhrada za práce navíc (prodloužení vodovodních řadů) a úspory na nerealizovaných vodovodních přípojkách budou předmětem finančního vypořádání. Stavba je financovaná průběžně. Ze smluvní ceny 14501316,- Kč bylo zaplaceno 7867013,- Kč, z toho 5775804,- Kč z dotace z programu Mze, 500000,- Kč z dotace od Středočeského kraje a 1591209,- Kč z vlastních zdrojů obce. Z důvodu nerovnoměrného naplňování rozpočtu obce v příjmové části dojde k přechodnému nedostatku vlastních zdrojů obce na financování. Způsob úhrady faktur za dokončené práce případně zajištění finančních prostředků bude projednán mezi zástupci obce a zhotovitele a starosta předloží návrh zastupitelstvu obce k posouzení.

 

Ad 8)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Na zasedání zastupitelstva obce 8.10.2009 podal starosta zatím poslední informaci o  přípravě stavby kanalizace. Od té doby došlo k posunu. Společnost VSV-ENGINEERING, s.r.o. na základě zmocnění obcí podala k Městskému úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí žádost o povolení stavby vodního díla – splaškové kanalizace dle jí vyhotovené  projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Řízení o povolení stavby bylo zahájeno a přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění žádosti.  Důvodem pro přerušení je nedodání smlouvy o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene práva uložení kanalizační stoky do pozemku a s tím souvisejících práv. Konkrétně se jedná o dva případy, kdy hlavní stoka má být uložena do pozemků ve vlastnictví fyzických osob, v jednom případě Římskokatolické církve. Jedna smlouva je již vyhotovena a  byla rozeslána spoluvlastníkům k podpisu. U ní bylo dohodnuto časové omezení její závaznosti do 31.12.2014. Smlouva, kterou mělo být zřízeno budoucí věcné břemeno práva uložení stoky do tří dotčených pozemků v k.ú. Mnichovice ve vlastnictví Římskokatolické církve, farnosti Mnichovice, nebyla jednajícím Arcibiskupstvím pražským akceptována. Pozemky jsou dotčeny jak gravitační stokou ze Všestar, tak výtlakem z Menčic. Po šetření přímo na pozemcích navrhnul projektant úpravu trasy gravitační stoky. Nové řešení provedené s ohledem na spád stoky bylo arcibiskupství předloženo. Arcibiskupství vyslovilo souhlas s uložením stoky na pozemcích za náhradu 1000,- Kč za běžný metr uloženého potrubí. V souhrnu za všechny tři pozemky to představuje cca 330 tis. Kč. S dalším vlastníkem jednoho stavbou dotčeného pozemku, paní Vávrovou z Křížkového Újezdce, obec stále jedná. Požaduje finanční náhradu za uložení stoky, ale konkrétní finanční částku zatím nesdělila.

V informaci z 8.10.2009 starosta předložil návrh možného odvedení odpadních vod z nemovitostí v ulici V Jedlovci, které se nacházejí severně od vyprojektované hlavní stoky A. Jde o  11 nemovitostí, z nichž by odpadní vody byly odváděny tlakově s využitím domovní čerpací stanice, což vlastníci nemovitostí nesou nelibě. Zastupitelstvo obce vyčlenilo v rozpočtu na rok 2010 prostředky na vyprojektování a projednání dokumentace stoky vedené rovnoběžně s hlavní stokou, která by byla v majetku a správě vlastníků připojených nemovitostí. V květnu se starosta na společné schůzce setkal s vlastníky dotčených nemovitostí. Vysvětlil jim možnosti zajištění projektu, územního a stavebního povolení této alternativní stoky, která by byla vedena v zaplocených zahradách mimo nivu Strančického potoka. Bylo domluveno, že starosta předloží jednotlivě všem vlastníkům text prohlášení, jehož základem bude souhlas s vedením stoky po jejich pozemku a se spoluúčastí na financování. Na základě prohlášení by starosta zajistil právníka pro sepsání smlouvy o smlouvě budoucí nebo několika smluv, kterou by si   vlastníci stokou dotčených pozemků   v budoucnu  zřídili právo vedení příslušné části stoky v pozemku. Návrh prohlášení byl  zúčastněným doručen v první dekádě června. K dnešnímu dni starosta obdržel dvě podepsaná prohlášení upravená resp. s připomínkami. Dva spoluvlastníci   a jeden výlučný vlastník dotčených pozemků na konci alternativní stoky mu ústně sdělili, že s vedením stoky přes jejich pozemek nesouhlasí. To prakticky celý záměr neguje. 

 

Následovaly podněty občanů: 

zahájeno:  21:09  hod. (na zasedání zastupitelstva nebyl přítomen žádný občan obce)

pí. Netoličková (přednesla své postřehy a několik dotazů od občanů):

a) „Bude zajištěn velkoobjemový kontejner?“                                       

Ing. Trojánek: „Odvoz velkoobjemového odpadu bude zajištěn během července s umístěním kontejneru na návsi. Z úsporných důvodů je četnost v roce 2010 omezena.“

b) „Je nutné vysekat trávu u chodníku od hřbitova. Kdy to bude provedeno?“ 

            Ing. Trojánek: „Bude provedeno v měsíci červenci.“                            

c)  „Je nutné dostatečně zabezpečit stávající jímku na vodu vedle tenisového kurtu.“

            Ing. Trojánek: „Bere na vědomí a bude informovat Sportovní klub Všestary.“                               

d) „Je možné opravit výtluky na návsi

Ing. Trojánek: „Bude prováděna oprava.“  

e)  „Je potřeba vyměnit písek na pískovišti za objektem smíšeného zboží.“

Ing. Trojánek: „Bude zajištěna výměna za nový písek.“  

f) „U první kanalizační vpustě od hřbitova chybí kryt.“

Ing. Trojánek: „Bude opraveno.“ 

 

ukončeno:  21:13  hod.

 

 

Zasedání ukončeno v 21:15 hodin

 

Přílohy :          - prezenční listina

      - část II – přehled a znění přijatých usnesení

 

Zapisovatel :

 

Ověřovatelé :                                                                                     Starosta :

 

                                                                                                         

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Milan

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0