Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary:

Dana Hnyková, Miroslav Hofman, Miloslav Jánský, František Javůrek, Jaromír Jech, Miloš Kuba, Jiří Macháček, Jiří Šafránek, Martin Vycpálek.

Termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2020

všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 16. 1.
 • 20. 2.
 • 26. 3. Zrušeno, pokud bude třeba, termín bude oznámen.
 • 2. 4. Distanční zasedání - Skype konference zastupitelů - začátek 20:00
 • 23. 4. Zrušeno, nový termín bude oznámen.
 • 6. 5. Zařazeno nově - mimořádné, akutní body.
 • 21. 5. Zrušeno, případný nový termín bude oznámen.
 • 18. 6. Změna na 25. 6.
 • 25. 6.
 • 20. 8. Změna na 13. 8.
 • 17. 9. Změna, nejspíš na 24. 9., bude upřesněno.
 • 22. 10. Zrušeno.
 • 19. 11. Zrušeno.
 • 17. 12. Je možné, že bude už 10. 12.

2020

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTAVA OBCE VŠESTARY NA ROK 2020

všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30

ZMĚNA VYHRAZENA

Programy:

17. 12. nebo 10. 12.

Zápisy:

Zápisy č. 19, 20 a 21 budou zveřejněny celé po anonymizaci. Níže přijatá usnesení.

Zápis č. 19 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary

konaného ve čtvrtek 25. 06. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech

 

Část II. – přijatá usnesení

 

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

 

K bodu 1) Přijetí dotace na dopravní automobil pro SDH Všestary

Zastupitelstvo obce:

1. Všestary schvaluje přijetí dotace ve výši 300 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu Podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Koupě DA pro JSDH Všestary“, ev. č. projektu HAS/DOP/040163/2020.

2. Všestary se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění (dopravního automobilu) a poskytnutou dotací z programu „014D24 Dotace pro jednotky SDH obcí“ do plné výše z vlastních zdrojů

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 2) Účetní závěrka MŠ Všestary za rok 2019

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje účetní závěrku MŠ Všestary za rok 2019 se ziskem 34.381,38 Kč.

2. Souhlasí s převodem zisku ve výši 34.381,38 Kč do rezervního fondu MŠ Všestary.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

Jmenovité hlasování k bodu č. 2:

Pro: Hofman, Jech, Šafránek, Javůrek, Kuba, Vycpálek

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

 

K bodu 3) Účetní závěrka obce za rok 2019

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje dle § 6 vyhlášky č. 220/2013 Sb. účetní závěrku Obce Všestary za rok 2019, neboť na základě předložených dokladů bylo zjištěno, že poskytuje dle § 4 v rozsahu posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz účetní a finanční situace.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Jmenovité hlasování k bodu č. 3:

Pro: Hofman, Jech, Šafránek, Javůrek, Kuba, Vycpálek

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

 

K bodu 4) Závěrečný účet obce za rok 2019

Zastupitelstvo obce:

1. Projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všestary za rok 2019 vypracovanou Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly v pátek dne 28. 2. 2019.

2. Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Všestary za rok 2019 bez výhrad.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Jmenovité hlasování k bodu č. 4:

Pro: Hofman, Jech, Šafránek, Javůrek, Kuba, Vycpálek

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

 

K bodu 5) Územní plán – jak dál

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje ukončení prací na rozpracovávaném ÚP obce z roku 1998.

2. Souhlasí s pořízením nového ÚP s  regulačními prvky.

3. Souhlasí s tím, že pořizovatelem územního plánu bude Městský úřad Říčany, odbor regionálního rozvoje a územního plánování.

4. Pověřuje zastupitele Ing. arch. Miroslava Hofmana pro komunikaci s pořizovatelem ÚP.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 6) Prodloužení nájemní smlouvy Říčanská 12

Zastupitelstvo obce:

1 Souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o dva roky do 31. 1. 2023.

2. Pověřuje starostu zadáním dodatku nájemní smlouvy advokátní kanceláři. Dodatek bude obsahovat navýšení ceny nájemného dle platné legislativy a zároveň zohlední cenu za vymezená parkovací místa.

3. Pověřuje starostu, aby zaslal dodatek nájemní smlouvy zastupitelům e-mailem k připomínkování. Konečný text dodatku bude schválen na zasedání ZO dne 13. 8. 2020.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 7) Prodej pozemku p. č. 722/7 v k. ú. Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1 Souhlasí s prodejem pozemku p. č. 722/7 v k. ú. Všestary u Říčan za cenu 1.500 m2, tj. celkem za 66.000 Kč paní Monice Matějíčkové, majitelce pozemků p. č. 722/5 a p. č. st 367 s tím, že náklady spojené s vložením kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.

2. Pověřuje starostu obce zadáním vypracování kupní smlouvy dle odstavce 1.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 8) Prodej části pozemku p. č. st. 51/3 v k. ú. Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí s prodejem části pozemku p. č. st. 51/3 v k. ú. Všestary u Říčan firmě Adventyn s.r.o., IČ 067 75 951 za cenu 2.500 Kč m2, a to dle návrhu SoBK dle přílohy.

2. Pověřuje starostu vyvěšením záměru prodeje zbylé oddělené části pozemku p. č. st. 51/3.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 9) Prodej pozemku p. č. 776/1 v k. ú. Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 776/1 v k. ú. Všestary u Říčan.

2. Pověřuje starostu vyvěšením záměru prodeje části předmětného pozemku.

3. Pověřuje starostu zadáním odhadu ceny pozemku.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 10) Projednání možnosti výstavby v lokalitě navazující na ulici Na Březovkách na pozemku p. č. 142 v k. ú. Všestary u Říčan – podmínky a PLÁNOVACÍ SMLOUVA

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí s výstavbou v nezastavěném území obce na pozemku p. č. 142 v k. ú. Všestary u Říčan a stanovuje tyto podmínky

a) pozemek bude rozdělen na 3 parcely pro rodinné domy

b) investor vybuduje inženýrské sítě a komunikace na vlastní náklady

c) investor předá příspěvek obci ve výši 75tis. Kč na infrastrukturu obce

 

2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením plánovací smlouvy, v níž budou výše uvedené podmínky zahrnuty.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 11) Projednání možnosti výstavby na pozemku p. č. 149/4 v k. ú Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1. Odkládá rozhodnutí o výstavbě v nezastavěném území obce na pozemku p. č. 149/4 v k. ú. Všestary u Říčan.

2. Pověřuje starostu svoláním porady zastupitelů s účastí investora.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 12) Pronájem pozemku p. č. 721/2 v k. ú. Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p. č. 721/2 v k. ú. Všestary u Říčan na dva roky.

2. Pověřuje starostu vyvěšením záměru pronájmu předmětného pozemku.

3. Pověřuje starostu zadáním odhadu nájemní ceny pozemku.

4. Si vyhrazuje právo předmětný pozemek nepronajmout.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 13) Prodloužení dohody o podpoře pracovního místa

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí s prodloužením dohody o podpoře pracovního místa ze dne 30. 7. 2019 v místní prodejně Enapo a to od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021.

2. Pověřuje starostu jednáním o prodloužení dohody a jejím podpisem.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 14) Vyúčtování provozu kanalizace v roce 2019

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje úhradu provozní ztráty z provozování kanalizace Všestary za rok 2019 provozovateli kanalizace Všestary, firmě VODA CZ SERVICE s. r. o. formou dotace provozních nákladů ve výši 1.616,11 Kč vč. DPH.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 15) Výběr „nájemce“ – „pronájem“ části pozemku 96/2 – umístění mobilního občerstvení

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí po kolaudaci cyklostezky s dočasným umístěním pouze mobilního občerstvení, tj. „automobilu s nástavbou“ na pozemku p. č. 96/2 v k. ú. Všestary u Říčan firmě restaurace U Labutě za následujících podmínek:

a) Finanční úhrada formou záboru veřejného prostranství dle OZV obce.

b) Provozovatel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě umístění občerstvení v době provozování činnosti v okruhu do 50 m od provozovny.

c) Požaduje po provozovateli umístění mobilního WC a péči o něj.

d) Požaduje po provozovateli likvidaci odpadu, kterou provádí provozovatel ve své režii.

e) Uděluje souhlas se záborem pozemku do 30. 11. 2020. Po uplynutí této doby ZO vyhodnotí provoz a rozhodne o dalším případném prodloužení provozu.

f) Si vyhrazuje právo v případě neplnění podmínek provozovatelem kdykoli svůj souhlas s umístěním mobilního občerstvení odvolat.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 16) Výběr zhotovitele akce „Oprava chodníku v ulici Říčanská“

Zastupitelstvo obce:

1. Vybírá na základě výsledku výběrového řízení za zhotovitele akce „Oprava chodníku v ulici Říčanská“ firmu COMPACT STAVBY s.r.o., IČ 074 41 746.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

Zápis č. 20 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary

konaného ve čtvrtek 13. 08. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech

Část II. – přijatá usnesení

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

K bodu 1) Dodatek č. 7 ke SoD stavby akce Cyklostezka Do Prahy na kole, část Mnichovice - Kolovraty

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 dle přílohy ke smlouvě o dílo Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty mezi městem Říčany, Městskou částí Praha – Kolovraty, obcí Světice, obcí Strančice, obcí Všestary a městem Mnichovice, jako objednateli, a OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČ: 46342796, jako zhotovitelem.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 2) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu … Cyklostezka

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu ve věci projektu „Cyklostezka Do Prahy na kole - úsek Mnichovice – Kolovraty“ a o spolupráci veřejných zadavatelů dle přílohy.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 3) Podmínky výstavby na pozemku p. č. 149/4 v k. ú Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí s výstavbou 5 rodinných domů v nezastavěném území obce na pozemku p. č. 149/4 v k. ú. Všestary u Říčan a stanovuje tyto podmínky:

a) Investor vybuduje napojení na inženýrské sítě a komunikace a případnou úpravu komunikace na vlastní náklady.

b) Investor předá příspěvek obci ve výši 125tis. Kč na infrastrukturu obce.

c) Část pozemku podél ulice Borové, Jedlové a V Zahradách bude určena na rozšíření místní komunikace a určena pro veřejnou zeleň s prostorem pro stání na kontejnery tříděného odpadu.

d) Velikost jednotlivých parcel rodinných domů bude minimálně 1000 m2.

e) Oplocení bude mít výšku maximálně 1,6m bude dřevěné průhledné ze svislých nebo vodorovných prvků. Bude osazeno ve vzdálenosti 2 m od uliční čáry.

f) Stavební regulační čára pro rodinné domy směrem do ulice bude ve vzdálenosti 5 m od oplocení tj. 7 m od komunikace.

g) Rodinné domy budou obsahovat přízemí a obytné podkroví a budou splňovat tyto regulativy: sedlová střecha se štíty o sklonu min. 35° a max. 47°, výška hřebene max. 7,5m nad úrovní podlahy přízemí, upravený terén okolo stavby bude v úrovni max. 0,5 m pod úrovní podlahy přízemí a nad stávajícím terénem.

h) Investor projedná s vlastníky pozemku na části komunikace ul. Jedlové p.č. 149/2 zprůjezdnění této komunikace. Pokud toto nebude realizovatelné, vybuduje na své náklady na části svého pozemku v prostoru styku s p.č. 149/2 kolmý záliv pro otáčení vozidel.

i)Na každém pozemku bude pouze jeden RD s jednou bytovou jednotkou a zastavěnost pozemku bude max. 30 %. Parkování všech vozidel bude řešeno na vlastním pozemku.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 4) Prodej části pozemku p. č. 776/1 v k. ú. Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje prodej části pozemku p. č.776/1 o výměře 120 m2 v k. ú. Všestary u Říčan, z vlastnictví obce Všestary, která je vyznačena na situaci přiložené k materiálu, do vlastnictví ... za kupní cenu 1500,- Kč za 1 m2. Kupující uhradí náklady na vyhotovení kupní smlouvy, výdaje spojené s převodem, tedy geometrický plán pro rozdělení pozemků a poplatek za povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 5) Pronájem pozemku p. č. 721/2

Zastupitelstvo obce:

1. Pověřuje starostu prověřením serióznosti nabídky, tj. zda je paní ... schopna nájemné hradit, resp. zda je CN správně spočítaná.

2. Pokud je CN v pořádku, vybírá za nájemce...

3. Pověřuje starostu zadáním vypracování nájemní smlouvy, která bude obsahovat i kauci ve výši dvou měsíčních nájmů.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 6) Prodej části pozemku p. č. 51/3 v k. ú. Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 51/3 o výměře 11 m2 v k. ú. Všestary u Říčan, z vlastnictví obce Všestary, která je vyznačena na situaci přiložené k materiálu, do vlastnictví ...  za kupní cenu 2000,- Kč za 1 m2. Kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, náklady na vypracování kupní smlouvy a výdaje na geometrický plán pro rozdělení pozemku.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 7) Informace z VH DSO Region Jih dne 23. 6. 2020

Zastupitelstvo obce:

1 Bere informaci z valné hromady Dobrovolného svazku obcí Region Jih na vědomí.

Bere se na vědomí.

 

K bodu 8) Informace z VH DSO Ladův kraj dne 25. 6. 2020

Zastupitelstvo obce:

1. Bere informaci z valné hromady Dobrovolného svazku obcí Ladův kraj na vědomí.

Bere se na vědomí.

 

K bodu 9) Projednání možnosti výstavby na pozemku p. č. 565/1 v k. ú Všestary u Říčan

Zastupitelstvo obce:

1. Zastupitelstvo obce předběžně souhlasí se záměrem výstavby v této lokalitě, nicméně rozhodnutí o výstavbě a funkční náplni pozemků této lokality bude řešeno novým územním plánem, včetně regulativů a návrhu komunikační sítě.

2. Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu k předání tohoto záměru jako podklad zpracovateli územního plánu obce.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 10) Výběr zhotovitele územního plánu obce

Zastupitelstvo obce:

1. Vybírá za zhotovitele územního plánu obce Všestary společnost IVAN PLICKA STUDIO s.r.o., IČ 276 34 736.

2. Pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

Zápis č. 21 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary

konaného ve čtvrtek 24. 09. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech

Část II. – přijatá usnesení

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

 

K bodu 1) Souhlas s převzetím pozemků p. č. 280/39; 280/40 a 280/13 v k. ú. Všestary u Říčan do majetku obce

Zastupitelstvo obce:

1. Všestary souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p. č. 280/39, 280/40 a 280/13 v k. ú. Všestary u Říčan od Státního pozemkového úřadu do majetku obce.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 2) Zrušení OZV 4/2005 – Řádu veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce:

1. Ruší OZV 4/2005.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 3) Rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2020 dle přílohy.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 11. 2020

zatazeno

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Svátek

Svátek má Xenie