Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary od 20. 10. 2022, volební období 2022 - 2026:

Starosta: Mgr. Jaromír Jech; místostarosta: Ing. arch. Miroslav Hofman.

Zastupitelé: Dana Hnyková, Lukáš Jánský, Mgr. Anna Komeiserová, Miloš Kuba, Ing. Milan Suchánek, Jiří Šafránek, Ing. Jitka Žižková.

Zastupitelstvo obce zřídilo ze zákona povinné výbory - finanční a kontrolní. Starosta obce ustanovil stavební a kulturní komisi.

Členové výborů a komisí:

Finanční výbor: Miloš Kuba (předseda), Ing. Vlastimil Dvořák, Eva Lapešová.

Kontrolní výbor: Lukáš Jánský (předseda), Miroslav Zajac, Dana Hnyková.

Stavební komise: Mgr. Anna Komeiserová (předsedkyně), Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Andrea Polcarová, Ing. arch. Matyáš Řehák, Ing. Milan Suchánek, Miroslav Zajac

Kulturní komise: Ing. Jitka Žižková (předsedkyně), Ing. Lenka Kolofíková, Jiřina Nesvorná, Jarmila Suchánková, Alena Šafránková

Jednací řád zastupitelstva obce zde.

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2024.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 25. 1. 
 • 29. 2.
 • 21. 3.
 • 25. 4.
 • 23. 5.
 • 6. 6.
 • 27. 6.
 • 25. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 29. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 9.
 • 24. 10.
 • 21. 11.
 • 12. 12.

1.7.2010 část II.

Zápis č. 25 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary

         konaného v úterý 29.06.2010 v zasedací místnosti  Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Část II – přijatá usnesení

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

K bodu 1) Závěrečný účet obce za rok 2009 a výsledek přezkoumání hospodaření obce v roce 2009. 

 

Zastupitelstvo obce: 

1. Schvaluje závěrečný účet Obce Všestary za rok 2009 bez výhrad. 

 

2. Schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Všestary za r. 2009 vypracovanou Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem finanční kontroly 9.2.2010.

 

                                                                          Hlasování: 6 pro,  0 proti, 1 se zdržel

 

K bodu 2) Výsledek hospodaření Mateřské školy Všestary v roce 2009 a jeho rozdělení.              

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Všestary, příspěvkové organizace v roce 2009.  Náklady činily 1787624,47 Kč, výnosy činily 1817746,29 Kč. Dosažený výsledek – zisk 30121,82 Kč.

 

2. Schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2009.

 

3. Souhlasí s rozdělením zisku:       24097,82 Kč převod do rezervního fondu,

6024,- Kč převod do fondu odměn.

 

                                                                          Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 3) Pronájem nemovitosti ve vlastnictví obce.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 544/8 (dle GP č.325-150/2001 p.č. 544/14) v k.ú. Všestary u Říčan o ploše 886 m2 a na pozemku umístěné stavby víceúčelového kurtu OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ SDRUŽENÍ MENČICE, Hlavní 1, Menčice, 251 63 Strančice, IČO: 26989531 a stanoví následující podmínky pronájmu:

 

- nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ze strany pronajímatele 3 měsíce;

- roční nájemné 100,-Kč;

- veškeré náklady spojené s užíváním a provozem pozemku a stavby hradí nájemce;

- nájemce provede na své náklady opravu oplocení stavby včetně osazení a zajištění 2 vchodových vrátek;

 

- vstup na oplocenou část pozemku bude z východní strany nebo ze severní strany;

- nájemce provede na své náklady odplevelení pozemku a vyrovnání povrchu oplocené části;

- případné změny povrchu pozemku, úpravy nebo změny stavby je nájemce oprávněn provádět po vydání předchozího souhlasu pronajímatele.

                                                                          Hlasování: 6 pro,  0 proti, 1 se zdržel

 

K bodu 4)  Informace o činnosti svazku obcí Ladův kraj.  

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o činnosti svazku obcí Ladův kraj. 

 

 Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 5) Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Všestary na volební období 2010 – 2014.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Stanoví počet členů zastupitelstva obce Všestary na volební období 2010-2014 na 9. 

 

                                                                         Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 6) Záměr prodeje pozemku z majetku obce.                                                    

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1124 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Všestary u Říčan o  výměře 60 m2.

 

2. Ukládá starostovi zveřejnit záměr obce podle zákona o obcích.

                                                                          Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 7) Informace o průběhu stavby Vodovodní síť Všestary – Menčice, 2. etapa.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o průběhu stavby „Vodovodní síť Všestary – Menčice, 2.  etapa“. 

2. Souhlasí s rozšířením projektu – prodloužením vodovodních řadů podle informace.

 

3. Souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je darování pozemku p.č. 932/8 – ostatní komunikace v k.ú. Všestary u Říčan o výměře 1225 m2 a komunikace na pozemku. Budoucími darujícími jsou podle údajů z katastru nemovitostí Ing. Jiří Brož a Ing. Eva brožová, bytem Vinohradská 1755/116, Praha – Vinohrady a Ing. Zdeněk Doležal a Ak. mal. Danica Doležalová, bytem Mukařovská 3099/26, Praha – Strašnice. Budoucím obdarovaným je Obec Všestary.

 

4. Souhlasí se souběžnou realizací stavby vodovodního řadu a části stoky splaškové kanalizace v ulici Klikatá.    

                                                                          Hlasování: 6 pro,  0 proti, 1 se zdržel

                                                                                         

K bodu 8) Informace o přípravě stavby Kanalizace Všestary – Menčice.

 

1. Bere na vědomí informaci starosty o přípravě stavby „Kanalizace Všestary – Menčice“. 

 

2. Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného, Obce Všestary, uložit a provozovat kanalizační řad a  příslušný počet kanalizačních šachet na pozemcích v k.ú. Všestary u Říčan a k.ú. Mnichovice u Říčan dle přílohy a s plněním, která jsou uvedena v příloze.

                                                                          Hlasování: 5 pro,  0 proti, 2 se zdržel

 

 

Závěr :

Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnnou zprávu o přijetí výše uvedeného usnesení. 

 

Zpracovala návrhová komise ve  složení :

Eva Netoličková, Petr Krause, Jaroslav Dvořáček. 

 

 

Ověřovatelé :                                                                         Starosta :

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Milan

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0