Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary:

Dana Hnyková, Miroslav Hofman, František Javůrek /KV/, Jaromír Jech, Miloš Kuba /předseda FV/, Jiří Macháček /FV/, Milan Suchánek, Jiří Šafránek /FV/, Martin Vycpálek /předseda KV/.

FV = finanční výbor; KV = kontrolní výbor

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2021.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 21. 1. zrušeno
 • 25. 2. zrušeno
 • 25. 3.
 • 29. 4. zrušeno
 • 20. 5.
 • 27. 5. 
 • 10. 6.
 • 24. 6.
 • 29. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 9. 9.
 • 23. 9. přesunuto na 9. 9.
 • 21. 10. v případě potřeby 4. nebo 11. 11.
 • 25. 11.
 • 16. 12.

1.7.2010 část II.

Zápis č. 25 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary

         konaného v úterý 29.06.2010 v zasedací místnosti  Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Část II – přijatá usnesení

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

K bodu 1) Závěrečný účet obce za rok 2009 a výsledek přezkoumání hospodaření obce v roce 2009. 

 

Zastupitelstvo obce: 

1. Schvaluje závěrečný účet Obce Všestary za rok 2009 bez výhrad. 

 

2. Schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Všestary za r. 2009 vypracovanou Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem finanční kontroly 9.2.2010.

 

                                                                          Hlasování: 6 pro,  0 proti, 1 se zdržel

 

K bodu 2) Výsledek hospodaření Mateřské školy Všestary v roce 2009 a jeho rozdělení.              

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Všestary, příspěvkové organizace v roce 2009.  Náklady činily 1787624,47 Kč, výnosy činily 1817746,29 Kč. Dosažený výsledek – zisk 30121,82 Kč.

 

2. Schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2009.

 

3. Souhlasí s rozdělením zisku:       24097,82 Kč převod do rezervního fondu,

6024,- Kč převod do fondu odměn.

 

                                                                          Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 3) Pronájem nemovitosti ve vlastnictví obce.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 544/8 (dle GP č.325-150/2001 p.č. 544/14) v k.ú. Všestary u Říčan o ploše 886 m2 a na pozemku umístěné stavby víceúčelového kurtu OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ SDRUŽENÍ MENČICE, Hlavní 1, Menčice, 251 63 Strančice, IČO: 26989531 a stanoví následující podmínky pronájmu:

 

- nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ze strany pronajímatele 3 měsíce;

- roční nájemné 100,-Kč;

- veškeré náklady spojené s užíváním a provozem pozemku a stavby hradí nájemce;

- nájemce provede na své náklady opravu oplocení stavby včetně osazení a zajištění 2 vchodových vrátek;

 

- vstup na oplocenou část pozemku bude z východní strany nebo ze severní strany;

- nájemce provede na své náklady odplevelení pozemku a vyrovnání povrchu oplocené části;

- případné změny povrchu pozemku, úpravy nebo změny stavby je nájemce oprávněn provádět po vydání předchozího souhlasu pronajímatele.

                                                                          Hlasování: 6 pro,  0 proti, 1 se zdržel

 

K bodu 4)  Informace o činnosti svazku obcí Ladův kraj.  

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o činnosti svazku obcí Ladův kraj. 

 

 Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 5) Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Všestary na volební období 2010 – 2014.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Stanoví počet členů zastupitelstva obce Všestary na volební období 2010-2014 na 9. 

 

                                                                         Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 6) Záměr prodeje pozemku z majetku obce.                                                    

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1124 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Všestary u Říčan o  výměře 60 m2.

 

2. Ukládá starostovi zveřejnit záměr obce podle zákona o obcích.

                                                                          Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 7) Informace o průběhu stavby Vodovodní síť Všestary – Menčice, 2. etapa.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o průběhu stavby „Vodovodní síť Všestary – Menčice, 2.  etapa“. 

2. Souhlasí s rozšířením projektu – prodloužením vodovodních řadů podle informace.

 

3. Souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je darování pozemku p.č. 932/8 – ostatní komunikace v k.ú. Všestary u Říčan o výměře 1225 m2 a komunikace na pozemku. Budoucími darujícími jsou podle údajů z katastru nemovitostí Ing. Jiří Brož a Ing. Eva brožová, bytem Vinohradská 1755/116, Praha – Vinohrady a Ing. Zdeněk Doležal a Ak. mal. Danica Doležalová, bytem Mukařovská 3099/26, Praha – Strašnice. Budoucím obdarovaným je Obec Všestary.

 

4. Souhlasí se souběžnou realizací stavby vodovodního řadu a části stoky splaškové kanalizace v ulici Klikatá.    

                                                                          Hlasování: 6 pro,  0 proti, 1 se zdržel

                                                                                         

K bodu 8) Informace o přípravě stavby Kanalizace Všestary – Menčice.

 

1. Bere na vědomí informaci starosty o přípravě stavby „Kanalizace Všestary – Menčice“. 

 

2. Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného, Obce Všestary, uložit a provozovat kanalizační řad a  příslušný počet kanalizačních šachet na pozemcích v k.ú. Všestary u Říčan a k.ú. Mnichovice u Říčan dle přílohy a s plněním, která jsou uvedena v příloze.

                                                                          Hlasování: 5 pro,  0 proti, 2 se zdržel

 

 

Závěr :

Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnnou zprávu o přijetí výše uvedeného usnesení. 

 

Zpracovala návrhová komise ve  složení :

Eva Netoličková, Petr Krause, Jaroslav Dvořáček. 

 

 

Ověřovatelé :                                                                         Starosta :

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Teodor