Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary od 20. 10. 2022, volební období 2022 - 2026:

Starosta: Mgr. Jaromír Jech; místostarosta: Ing. arch. Miroslav Hofman.

Zastupitelé: Dana Hnyková, Lukáš Jánský, Mgr. Anna Komeiserová, Miloš Kuba, Ing. Milan Suchánek, Jiří Šafránek, Ing. Jitka Žižková.

Zastupitelstvo obce zřídilo ze zákona povinné výbory - finanční a kontrolní. Starosta obce ustanovil stavební a kulturní komisi.

Členové výborů a komisí:

Finanční výbor: Miloš Kuba (předseda), Ing. Vlastimil Dvořák, Eva Lapešová.

Kontrolní výbor: Lukáš Jánský (předseda), Miroslav Zajac, Dana Hnyková.

Stavební komise: Mgr. Anna Komeiserová (předsedkyně), Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Andrea Polcarová, Ing. arch. Matyáš Řehák, Ing. Milan Suchánek, Miroslav Zajac

Kulturní komise: Ing. Jitka Žižková (předsedkyně), Ing. Lenka Kolofíková, Jiřina Nesvorná, Jarmila Suchánková, Alena Šafránková

Jednací řád zastupitelstva obce zde.

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2024.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 25. 1. 
 • 29. 2.
 • 21. 3.
 • 25. 4.
 • 23. 5.
 • 27. 6.
 • 25. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 29. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 9.
 • 24. 10.
 • 21. 11.
 • 12. 12.

25.11.2010 část II.

Zápis č. 2 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary

         konaného ve čtvrtek 25.11.2010 v zasedací místnosti  Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Část II – přijatá usnesení

 

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

 

K bodu 1) Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva obce. 

 

Zastupitelstvo obce: 

1. Volí paní Zdeňku Škvorovou bytem Sluneční 173, Všestary, 251 63 Srančice za člena kontrolního výboru.

                                                    Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 2) Nabídka darování pozemků obci.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o nabídce darování pozemků v k.ú. Všestary u Říčan do vlastnictví obce.

 

2.  Souhlasí, aby starosta jednal s potenciálními dárci o upřesnění předmětu darovací smlouvy s tím, že obec by v současnosti měla přednostní zájem získat do vlastnictví část z pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr p.č. 548 oddělenou tak, aby ulice K Hřišti mohla být rozšířena na 8 metrů v celé délce až ke společné hranici s pozemkem parc.č.544/8 v k.ú. Všestary u  Říčan.

                                                          Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 3) Poskytnutí měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce tj. starostu, místostarostu a předsedy výborů a poskytnutí jednorázových odměn členům výborů a komisí.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje poskytnutí měsíční odměny pro neuvolněného starostu ve výši 5.000,-Kč.

 

2. Schvaluje poskytnutí měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu ve výši 3.000,-Kč. 

 

3. Schvaluje poskytnutí měsíční odměny pro neuvolněného předsedu kontrolního a  finančního výboru ve výši 600,-Kč.

 

4. Schvaluje pro neuvolněného starostu čerpání pracovního volna 2x měsíčně s náhradou mzdy zaměstnavateli pro účely výkonu jeho funkce.

 

5. Schvaluje možné jednorázové odměny pro členy zastupitelstva, předsedy komisí a  členy výborů a komisí, kteří nepobírají pravidelnou měsíční odměnu za výkon své funkce, do maximální částky 2.000,-Kč/osobu. Rozhodovat o peněžitých odměnách poskytovaných fyzickým osobám bude zastupitelstvo vždy na konci kalendářního roku. 

 

6.  Odměny podle odst.1.,2. a 3. budou poskytnuty od 04.11.2010.

 

    Hlasování: 7 pro,  0 proti, 2 se zdržel

 

 

K bodu 4)  Poskytnutí jednorázových odměn členům výborů zastupitelstva obce a komisí obce.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje poskytnutí odměn za rok 2010 členům výborů Zastupitelstva obce Všestary a komisí obce, kteří nebyli do 4.11.2010 členy zastupitelstva obce, dle přílohy materiálu.

 

    Hlasování: 8 pro,  0 proti, 1 se zdržel

 

 

K bodu 5) Finanční situace obce.                                                   

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí ústní informaci Ing. Trojánka   o finanční situaci obce k 25.11.2010.  

             

     Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 6) Strategický plán rozvoje obce.

 

1) Bere na vědomí informaci starosty o stavu strategického plánu rozvoje obce. 

 

2) Souhlasí s tím, aby byl připraven a projednán nový strategický plán rozvoje obce Všestary na období 2011 – 2020. 

 

3) Pověřuje Mgr. Jaromíra Jecha, Ing.arch. Miroslava Hofmana a Ing. Pavla Vydru vypracovat návrh strategického plánu rozvoje obce Všestary na období 2011 – 2020 a předložit ho zastupitelstvu obce k projednání do 14.04.2011. 

 

                 

   Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 7) Přehled dotací pro obec a možnosti jejich čerpání.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje podání žádosti obce o dotaci v kategorii „Velký projekt“ z Fondu rozvoje obcí a  měst Středočeského kraje pro rok 2011.  

 

2. Pověřuje paní Danu Hnykovou, aby do 28.12.2010 předložila návrh konkrétních částí projektu pro předmětnou dotaci vč. finanční rozvahy.  

 

        Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

                                                                                         

K bodu 8) Dopravní opatření k zajištění a zvýšení bezpečnosti v obci.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Pověřuje Mgr. Jaromíra Jecha zjištěním a kontaktováním firem, které se zabývají řešením dopravně-bezpečnostní problematiky, včetně předpokládané ceny za studii a případně i přibližnou cenu za její realizaci. Zjištěné informace předloží zastupitelstvu obce k projednání do 28.12.2010.

        Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 9) Záležitosti obecního časopisu „ŽIVOT VŠESTAR“.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí   informaci starosty o základních záležitostech vydávání obecního časopisu „ŽIVOT  VŠESTAR“.

 

2.  Odvolává z funkce předsedy a člena redakční rady časopisu „ŽIVOT VŠESTAR“ paní Mgr. Helenu Vydrovou a z funkce člena redakční rady časopisu „ŽIVOT VŠESTAR“ paní Mgr. Renatu Dvořákovou.

 

3.  Volí redakční radu časopisu „ŽIVOT  VŠESTAR“:

předseda -  Jiří Macháček                             Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

člen  -  Alena Šafránková                              Hlasování: 6 pro,  1 proti, 2 se zdržel

člen  -  Evu Hofmanovou                                Hlasování:  8 pro,  0 proti, 1 se zdržel

         

4.  Pověřuje redakční radu k vydání posledního čísla 17. ročníku časopisu „ŽIVOT VŠESTAR“ do 20.12.2010.

Hlasování o bodě 1., 2. a 4.: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 10) Internetové stránky obce.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o současném stavu internetových stránek obce a smluvním zajištění jejich provozování včetně finančních nákladů.

 

2.  Žádá Jiřího Macháčka, aby po prostudování technického manuálu webových stránek obce Všestary sdělil své stanovisko k jejich správě.

 

                                                                     Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 11) Zimní údržba místních komunikací a chodníků.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků.

 

 

2.  Pro zimní období 2010/2011 stanoví uzavřít smluvní vztah se společností ZEA Světice, a.s. na prohrnování sněhu na místních komunikacích v obci Všestary a Menčice. Zapracovat do smluvního vztahu požadavek na zahájení hrnutí sněhu do 2 hodin po telefonické výzvě a dokončení práce do 24 hodin od jejího zahájení.

                                                                     Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 12) Zimní údržba místních komunikací a chodníků.

 

Zastupitelstvo obce:

1) Bere na vědomí informaci o zaměstnávání osob na  úklid a údržbu obce.

 

2) Doporučuje starostovi zvážit nové obsazení na pozicích dělníků pro čištění města a  zveřejnit nabídku dvou volných míst na úřední desce obce a v časopise

„ŽIVOT VŠESTAR“. 

 

                                                                  Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 13) Rozsvícení vánočního stromu na návsi.

 

Zastupitelstvo obce:

 

 

1) Souhlasí s umístěním vánočního stromu o výšce max. 5 m před domem č.p. 156.

 

2) Vyčleňuje z rozpočtu obce částku 4 500,-Kč na zajištění akce

 

 

                                                                      Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 14) Osadní výbory.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o existenci a složení osadního výboru Menčice.

 

2. Poveřuje Ing. Máriu Bahníkovou, aby v osadě Menčice prověřila zájem občanů o zapojení se do osadního výboru a předložila návrh na jeho nové složení na nejbližším zasedání zastupitelstva obce a pozvat kandidáty na jednání.

 

3.  Zřizuje místní iniciativní skupinu s působností na území obce vymezeném ulicemi Na Vávrově I, Na Vávrově II, U Trati, dosud bezejmenná na pozemku p.č. 905/8, 872/2, 872/3 a 872/8 v k.ú. Všestary u Říčan a V Jedlovci. Skupina má 3-5 členů. Členy skupiny jsou občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v některé z uvedených ulic.

 

4. Ukládá Mgr. Jaromíru Jechovi, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva obce předložil návrh náplně činnosti místní iniciativní skupiny a její začlenění podle Organizačního řádu obce Všestary. Současně ho pověřuje, aby prověřil zájem občanů o zapojení do místní iniciativní skupiny.

 

                                                              Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

 

K bodu 15) Harmonogram zasedání zastupitelstva obce do 31.12.2010.

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Zastupitele vzali termíny bez připomínek na vědomí.

 

 

K bodu 16) Informace starosty.

 

Zastupitelstvo obce:

1.  Vyslechlo informaci pana starosty o záměru společnosti ZEA Světice, a.s. ukládat na zpevněné hnojiště a do podzemního žlabu v lokalitě „Hybnerka“ kaly z ČOV – čistíren odpadních vod.

 

2. Zavazuje pana starostu Ing. Antonína Trojánka, aby až do projednání návrhu záměru nevydával v této věci jakékoliv stanovisko.

                                                                     Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

 

Závěr :

Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnnou zprávu o přijetí výše uvedeného usnesení. 

 

Zpracovala návrhová komise ve  složení :

Jiřina Kasková, Milan Šafránek, Ing. Pavel Vydra

 

 

Ověřovatelé :                                                                         Starosta :