Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary:

Dana Hnyková, Miroslav Hofman, František Javůrek /KV/, Jaromír Jech, Miloš Kuba /předseda FV/, Jiří Macháček /FV/, Milan Suchánek, Jiří Šafránek /FV/, Martin Vycpálek /předseda KV/.

FV = finanční výbor; KV = kontrolní výbor

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2021.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 21. 1. zrušeno
 • 25. 2. zrušeno
 • 25. 3.
 • 29. 4. zrušeno
 • 20. 5.
 • 27. 5. 
 • 10. 6.
 • 24. 6.
 • 29. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 9. 9.
 • 23. 9. přesunuto na 9. 9.
 • 21. 10. v případě potřeby 4. nebo 11. 11.
 • 25. 11.
 • 16. 12.

25.11.2010 část II.

Zápis č. 2 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary

         konaného ve čtvrtek 25.11.2010 v zasedací místnosti  Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Část II – přijatá usnesení

 

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

 

K bodu 1) Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva obce. 

 

Zastupitelstvo obce: 

1. Volí paní Zdeňku Škvorovou bytem Sluneční 173, Všestary, 251 63 Srančice za člena kontrolního výboru.

                                                    Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 2) Nabídka darování pozemků obci.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o nabídce darování pozemků v k.ú. Všestary u Říčan do vlastnictví obce.

 

2.  Souhlasí, aby starosta jednal s potenciálními dárci o upřesnění předmětu darovací smlouvy s tím, že obec by v současnosti měla přednostní zájem získat do vlastnictví část z pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr p.č. 548 oddělenou tak, aby ulice K Hřišti mohla být rozšířena na 8 metrů v celé délce až ke společné hranici s pozemkem parc.č.544/8 v k.ú. Všestary u  Říčan.

                                                          Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 3) Poskytnutí měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce tj. starostu, místostarostu a předsedy výborů a poskytnutí jednorázových odměn členům výborů a komisí.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje poskytnutí měsíční odměny pro neuvolněného starostu ve výši 5.000,-Kč.

 

2. Schvaluje poskytnutí měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu ve výši 3.000,-Kč. 

 

3. Schvaluje poskytnutí měsíční odměny pro neuvolněného předsedu kontrolního a  finančního výboru ve výši 600,-Kč.

 

4. Schvaluje pro neuvolněného starostu čerpání pracovního volna 2x měsíčně s náhradou mzdy zaměstnavateli pro účely výkonu jeho funkce.

 

5. Schvaluje možné jednorázové odměny pro členy zastupitelstva, předsedy komisí a  členy výborů a komisí, kteří nepobírají pravidelnou měsíční odměnu za výkon své funkce, do maximální částky 2.000,-Kč/osobu. Rozhodovat o peněžitých odměnách poskytovaných fyzickým osobám bude zastupitelstvo vždy na konci kalendářního roku. 

 

6.  Odměny podle odst.1.,2. a 3. budou poskytnuty od 04.11.2010.

 

    Hlasování: 7 pro,  0 proti, 2 se zdržel

 

 

K bodu 4)  Poskytnutí jednorázových odměn členům výborů zastupitelstva obce a komisí obce.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje poskytnutí odměn za rok 2010 členům výborů Zastupitelstva obce Všestary a komisí obce, kteří nebyli do 4.11.2010 členy zastupitelstva obce, dle přílohy materiálu.

 

    Hlasování: 8 pro,  0 proti, 1 se zdržel

 

 

K bodu 5) Finanční situace obce.                                                   

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí ústní informaci Ing. Trojánka   o finanční situaci obce k 25.11.2010.  

             

     Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 6) Strategický plán rozvoje obce.

 

1) Bere na vědomí informaci starosty o stavu strategického plánu rozvoje obce. 

 

2) Souhlasí s tím, aby byl připraven a projednán nový strategický plán rozvoje obce Všestary na období 2011 – 2020. 

 

3) Pověřuje Mgr. Jaromíra Jecha, Ing.arch. Miroslava Hofmana a Ing. Pavla Vydru vypracovat návrh strategického plánu rozvoje obce Všestary na období 2011 – 2020 a předložit ho zastupitelstvu obce k projednání do 14.04.2011. 

 

                 

   Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 7) Přehled dotací pro obec a možnosti jejich čerpání.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Schvaluje podání žádosti obce o dotaci v kategorii „Velký projekt“ z Fondu rozvoje obcí a  měst Středočeského kraje pro rok 2011.  

 

2. Pověřuje paní Danu Hnykovou, aby do 28.12.2010 předložila návrh konkrétních částí projektu pro předmětnou dotaci vč. finanční rozvahy.  

 

        Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

                                                                                         

K bodu 8) Dopravní opatření k zajištění a zvýšení bezpečnosti v obci.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Pověřuje Mgr. Jaromíra Jecha zjištěním a kontaktováním firem, které se zabývají řešením dopravně-bezpečnostní problematiky, včetně předpokládané ceny za studii a případně i přibližnou cenu za její realizaci. Zjištěné informace předloží zastupitelstvu obce k projednání do 28.12.2010.

        Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 9) Záležitosti obecního časopisu „ŽIVOT VŠESTAR“.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí   informaci starosty o základních záležitostech vydávání obecního časopisu „ŽIVOT  VŠESTAR“.

 

2.  Odvolává z funkce předsedy a člena redakční rady časopisu „ŽIVOT VŠESTAR“ paní Mgr. Helenu Vydrovou a z funkce člena redakční rady časopisu „ŽIVOT VŠESTAR“ paní Mgr. Renatu Dvořákovou.

 

3.  Volí redakční radu časopisu „ŽIVOT  VŠESTAR“:

předseda -  Jiří Macháček                             Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

člen  -  Alena Šafránková                              Hlasování: 6 pro,  1 proti, 2 se zdržel

člen  -  Evu Hofmanovou                                Hlasování:  8 pro,  0 proti, 1 se zdržel

         

4.  Pověřuje redakční radu k vydání posledního čísla 17. ročníku časopisu „ŽIVOT VŠESTAR“ do 20.12.2010.

Hlasování o bodě 1., 2. a 4.: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 10) Internetové stránky obce.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o současném stavu internetových stránek obce a smluvním zajištění jejich provozování včetně finančních nákladů.

 

2.  Žádá Jiřího Macháčka, aby po prostudování technického manuálu webových stránek obce Všestary sdělil své stanovisko k jejich správě.

 

                                                                     Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 11) Zimní údržba místních komunikací a chodníků.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků.

 

 

2.  Pro zimní období 2010/2011 stanoví uzavřít smluvní vztah se společností ZEA Světice, a.s. na prohrnování sněhu na místních komunikacích v obci Všestary a Menčice. Zapracovat do smluvního vztahu požadavek na zahájení hrnutí sněhu do 2 hodin po telefonické výzvě a dokončení práce do 24 hodin od jejího zahájení.

                                                                     Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 12) Zimní údržba místních komunikací a chodníků.

 

Zastupitelstvo obce:

1) Bere na vědomí informaci o zaměstnávání osob na  úklid a údržbu obce.

 

2) Doporučuje starostovi zvážit nové obsazení na pozicích dělníků pro čištění města a  zveřejnit nabídku dvou volných míst na úřední desce obce a v časopise

„ŽIVOT VŠESTAR“. 

 

                                                                  Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 13) Rozsvícení vánočního stromu na návsi.

 

Zastupitelstvo obce:

 

 

1) Souhlasí s umístěním vánočního stromu o výšce max. 5 m před domem č.p. 156.

 

2) Vyčleňuje z rozpočtu obce částku 4 500,-Kč na zajištění akce

 

 

                                                                      Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

K bodu 14) Osadní výbory.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o existenci a složení osadního výboru Menčice.

 

2. Poveřuje Ing. Máriu Bahníkovou, aby v osadě Menčice prověřila zájem občanů o zapojení se do osadního výboru a předložila návrh na jeho nové složení na nejbližším zasedání zastupitelstva obce a pozvat kandidáty na jednání.

 

3.  Zřizuje místní iniciativní skupinu s působností na území obce vymezeném ulicemi Na Vávrově I, Na Vávrově II, U Trati, dosud bezejmenná na pozemku p.č. 905/8, 872/2, 872/3 a 872/8 v k.ú. Všestary u Říčan a V Jedlovci. Skupina má 3-5 členů. Členy skupiny jsou občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v některé z uvedených ulic.

 

4. Ukládá Mgr. Jaromíru Jechovi, aby na nejbližším zasedání zastupitelstva obce předložil návrh náplně činnosti místní iniciativní skupiny a její začlenění podle Organizačního řádu obce Všestary. Současně ho pověřuje, aby prověřil zájem občanů o zapojení do místní iniciativní skupiny.

 

                                                              Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

 

K bodu 15) Harmonogram zasedání zastupitelstva obce do 31.12.2010.

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Zastupitele vzali termíny bez připomínek na vědomí.

 

 

K bodu 16) Informace starosty.

 

Zastupitelstvo obce:

1.  Vyslechlo informaci pana starosty o záměru společnosti ZEA Světice, a.s. ukládat na zpevněné hnojiště a do podzemního žlabu v lokalitě „Hybnerka“ kaly z ČOV – čistíren odpadních vod.

 

2. Zavazuje pana starostu Ing. Antonína Trojánka, aby až do projednání návrhu záměru nevydával v této věci jakékoliv stanovisko.

                                                                     Hlasování: 9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

 

Závěr :

Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnnou zprávu o přijetí výše uvedeného usnesení. 

 

Zpracovala návrhová komise ve  složení :

Jiřina Kasková, Milan Šafránek, Ing. Pavel Vydra

 

 

Ověřovatelé :                                                                         Starosta :


 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Teodor