Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary od 20. 10. 2022, volební období 2022 - 2026:

Starosta: Mgr. Jaromír Jech; místostarosta: Ing. arch. Miroslav Hofman.

Zastupitelé: Dana Hnyková, Lukáš Jánský, Mgr. Anna Komeiserová, Miloš Kuba, Ing. Milan Suchánek, Jiří Šafránek, Ing. Jitka Žižková.

Zastupitelstvo obce zřídilo ze zákona povinné výbory - finanční a kontrolní. Starosta obce ustanovil stavební a kulturní komisi.

Členové výborů a komisí:

Finanční výbor: Miloš Kuba (předseda), Ing. Vlastimil Dvořák, Eva Lapešová.

Kontrolní výbor: Lukáš Jánský (předseda), Miroslav Zajac, Dana Hnyková.

Stavební komise: Mgr. Anna Komeiserová (předsedkyně), Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Andrea Polcarová, Ing. arch. Matyáš Řehák, Ing. Milan Suchánek, Miroslav Zajac

Kulturní komise: Ing. Jitka Žižková (předsedkyně), Ing. Lenka Kolofíková, Jiřina Nesvorná, Jarmila Suchánková, Alena Šafránková

Jednací řád zastupitelstva obce zde.

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2023.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 26. 1.
 • 23. 2.
 • 30. 3.
 • 27. 4.
 • 18. 5.
 • 15. 6.
 • 27. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 31. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 21. 9.
 • 19. 10.
 • 23. 11.
 • 14. 12.

30.12.2010 část I.

OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD

Zastupitelstvo

 

Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary,

 konaného v úterý 28.12.2010 a  pokračujícího ve čtvrtek  30.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Zasedání zahájeno v 19:10 hodin

Přítomni:   zastupitelé podle přiložené prezenční listiny

Omluveni:  -

Neomluven:  -

 

          Předsedajícím třetího veřejného zasedání byl starosta obce Ing. Antonín Trojánek. Na úvod zasedání byl zvolen zapisovatel – Ing. Pavel Vydra, ověřovatelé: Dana Hnyková, Vladimír Nesvorný a  návrhová komise: Jiřina Kasková, Ing. Mária Bahníková, Mgr. Jaromír Jech.

                                    o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

           

           Zápis č.2 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Všestary – II. část (přijatá usnesení) konaného dne 25.11.2010, který obsahoval 16 bodů, byl přečten Ing. Antonínem Trojánkem.

            Na základě jeho připomínky Zastupitelstvo obce Všestary mění své usnesení k bodu programu č.3 „Poskytnutí měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce tj. starostu, místostarostu a předsedy výborů a poskytnutí jednorázových odměn členům výborů a komisí“ tak, že doplňuje přijaté usnesení o bod 6., který zní: „Odměny podle odst.1., 2. a 3. budou poskytnuty s účinností od 04.11.2010.“

            Proti ostatnímu znění zápisu nebyly vzneseny žádné další námitky a připomínky.

                                                        Hlasování:   9 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

Část I – obecná

Připravený program jednání 3. veřejného zasedání obsahoval celkem 13 bodů. Ing. Antonín Trojánek navrhl doplnění programu o bod  č.14 „Skladování odpadů na hnojišti ve Všestarech“, bod č.15 „Využití části znaku obce pro potřeby JSDH a SDH Všestary“ a bod č.16 „Dotace pro JSDH Všestary“, které předkládá pan Milan Šafránek.

Dále starosta Ing. Antonín Trojánek požádal o vypuštění bodu č.4 „Rozpočtový výhled na období 2011-2012“ s přeřazením na další jednání zastupitelstva. Tím došlo od bodu č.3 k přečíslování dalších bodů. Dále Ing. Antonín Trojánek požádal o  projednání bodu č.1 „Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.“ a bodu č.2 „Obecně závazná vyhláška č.2/2010, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Všestary.“ až na závěr jednání.

 

                                              Hlasování o doplnění bodu:    9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

                                             Hlasování o celém programu: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

Rozšířený program o 15 bodech 3. zasedání Zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Schválený program jednání:

 

 1. Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
 2. Obecně závazná vyhláška č.2/2010, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Všestary.
 3. Rozpočtové opatření č.1/2010.
 4. Stanovení podmínek hospodaření obce do schválení rozpočtu na rok 2011.                                                   
 5. Stanovení ceny vodného na rok 2011.
 6. Žádost obce o  dotaci z FROM na rok 2011.
 7. Místní iniciativní skupina Vávrov, náplň činnosti, volba členů.   
 8. Odvolání členů osadního výboru Menčice a volba nových členů osadního výboru Menčice.
 9. Dopravně bezpečnostní problematika v obci, pořízení studie-informace.
 10. Informace ke stavu pořizování územního plánu obce.
 11. Informace o přípravě stavby „kanalizace Všestary-Menčice“.
 12. Projednání žádosti fyzické osoby o prodej pozemku z majetku obce. 
 13. Skladování odpadů na hnojišti ve  Všestarech.
 14. Využití části znaku obce pro potřeby JSDH a SDH Všestary.
 15. Dotace pro JSDH Všestary.

 

Následovaly podněty občanů: 

zahájeno:  19:30  hod. (max. doba 30 min.)

 

pí. Netoličková (zatím stále předsedkyně komise pro vzhled a čistotu obce):

a) „Kdo bude uklízet chodníky do doby uzavření nové smlouvy s pracovníky údržby nebo najmutí firmy na úklid obce?“ 

            Ing. Vydra: „Po přechodnou dobu tj. cca do 15.01.2011 by se mělo využít spolupráce   občanů s obcí, aby se úklid zajistil.“

p. Šafránek: „Všestarští hasiči jsou připraveni pomoci s úklidem.“ 

 

b) „Je nutné upozornit SÚS Kolín na výtluky v ulici Říčanská!“

            Ing. Trojánek: „Bude zaslán ze strany OÚ Všestary dopis na SÚS Kutná Hora s upozorněním. Bohužel současná zima se opět podepisuje na všech komunikacích, nejenom na ulici Říčanská.“   

 

c) „Zda byla zaslána reklamace na vytékání vody z komunikace pod školkou a Strančická na zhotovitele tj. Energie stavební a báňská, a.s. ?“

            Ing. Trojánek: „Reklamace byla připravována paní Hofmanovou a vzhledem k jejímu úmrtí nebyla dokončena a odeslána. Bude v nejbližší době dokončeno a zasláno zhotoviteli.“

 

d) „Kdo nyní sídlí v areálu ZEA Světice, a.s. ve Všestarech? Nové subjekty by mohly třeba finančně přispět obci na její úklid.“

            Ing. Trojánek: „V areálu vyvíjí činnost  několik subjektů, přesný seznam nemá obec k dispozici. Jde např. o p. Broukala – dřevovýroba, o p. Hůlu – fotovoltaika, výroba peletek. Pokusíme se s jednotlivými subjekty jednat o poskytnutí příspěvku.

 

pí. Poláchová: „Proč nebyl při oblevě proveden úklid sněhu a zmrazků v ulici V Úvozu na základě slibu starosty Ing. Antonína Trojánka?“ 

Ing. Trojánek: „Ano, bylo slíbeno, že při oblevě bude úklid zajištěn. Bohužel ve vhodnou chvíli se nebylo možné spojit s panem Sládečkem ze ZEA Světice, a.s., který úklid potřebnou technikou zajišťoval. Vzhledem k této a dalším skutečnostem byla spolupráce při úklidu sněhu se ZEA Světice, a.s. ukončena. Při zlepšení klimatických podmínek se obec pokusí zajistit úklid sněhu jiným smluvním subjektem.“  

 

pí. Bahníková: „Je třeba vyvést kontejnery v Menčicích, které občané vyhrabali ze sněhu.“

            Ing. Trojánek: „Zaurguje odvoz předmětných kontejnerů.“

 

p. Šafránek:

a)  „Je již jmenována nová komise pro vzhled a čistotu obce?“

            Ing. Trojánek: „Zatím není jmenována nová komise.“

 

b) „Má obec Všestary určen sběrný dvůr?“

            Ing. Trojánek: „Obec Všestary nemá k dispozici sběrný dvůr k bezplatnému ukládání   odpadů ani v rámci sousedních obcí např. Strančice nebo Říčany. Bude zahájeno jednání        s firmou provozující sběrný dvůr ve Strančicích o možném navážení odpadů občanů za úhradu.“

 

pí. Vlahovičová: „Jak je to s odvozem papíru a plastů v barevných kontejnerech.“

            Ing. Trojánek: „Svoz recyklovatelných materiálů je pro obec zpoplatněn a nyní není      možné rozšiřovat počet barevných kontejnerů. Svoz papíru a plastů je 1x týdně a skla 1x     za měsíc.“

            Mgr. Jech: „Zaplnění barevných kontejnerů je závislé na přístupu občanů při odkládání recyklovatelných odpadů do kontejnerů (rozložení papírových krabic, lisování PET lahví     atd.). Do budoucna se počítá s realizací stanovišť z KB bloků, podobných těm ve     Strančicích.

 

p. Kříž: „Bylo by možné zřídit sběrné místo pro tříděný odpad i  v části obce Vávrov?“

            Ing. Trojánek: „Dle finančních možností obce bude zváženo další sběrné místo.“

 

p. Novák: „Požádal o zrušení trvalého pobytu  původních vlastníků rodinného domu čp. 16, který koupil, pana Václava Fialky a pana Ladislava Fialky   na adrese Říčanská 16, Všestary, 251 63 Strančice. Požadavek na odhlášení byl novým majitelem panem Novákem podán již v roce 2003, a následně ještě 2x, ale do dnešního dne jejich pobyt zrušen nebyl.“

            Ing. Trojánek: „Bohužel tato věc trvá opravdu již 7 let. Jedná se o výkon státní správy. Protože pobyt uvedených občanů není znám, nepodařilo se jim doručit oznámení o  zahájení správního řízení. Je třeba jim ustavit opatrovníka. Dosud oslovení spoluobčané opatrovnictví odmítli. Je velká škoda, že si nový majitel v kupní smlouvě na rodinný dům nezajistil od původních majitelů     podmínku odhlášení trvalého pobytu po zápisu nového majitele do katastru nemovitostí.        Ing. Trojánek prověří možnost, aby opatrovnictví mohl zajistit přímo pan Novák. O výsledku bude pan Novák neprodleně informován.“

 

p. Baťcha: 

a) „Proč obec nevyužívá poskytované dotace na zvelebování obcí a  měst? Jiné obce dokáží dotace využívat pro rozvoj obce.“   

Ing. Trojánek, Mgr. Jech, Ing. Vydra: „Dotační tituly, které jsou poskytovány v rámci různých státních institucí, obec sleduje. Podmínkou přidělení příslušné dotace je spoluúčast obce vlastními finančními prostředky ve výši 5% až 40%. Některé dotace jsou vypláceny až po realizaci předmětné akce. Současný rozpočet obce však nedovoluje využití poskytovaných dotací ve větší míře. V roce 2011 bude požádáno o dotaci z FROM Středočeského kraje na dopravně bezpečnostní opatření, dotaci pro JSDH Všestary a o dotaci na realizaci kanalizace Všestary-Menčice.“

 

pí. Šafránková:

a) „Nedochází jmenováním paní Zdeňky Škvorové jako ředitelky Mateřské školy Všestary do kontrolního výboru ke střetu zájmů?“

Ing. Trojánek: „Nedochází, protože kontrolní výbor nekontroluje Mateřskou školu ve   Všestarech.“

 

b) „V rámci řešení ÚP obce Všestary by mělo dojít ke zrušení ochranného pásma živočišné výroby ZEA Světice, a.s., která již v obci Všestary zanikla.“

            Ing. Trojánek: „Ochranné pásmo bude nutné řešit návrhem na zrušení, které však není v pravomoci obce Všestary. Zrušení může iniciovat stavební úřad MěÚ Mnichovice nebo ZEA Světice, a.s. Možnost zrušení bude v novém roce 2011  konzultována.

 

p. Ekl: „Jak je to s webovými stránkami obce?“

            Ing. Trojánek: „Bude se hledat správce stránek v případě, že pan Macháček jako předseda redakční rady „Život Všestar“ nebude mít zájem stávající stránky převzít do správy. V této věci bude též jednáno s Petrou Bahníkovou jako spolupracovnicí redakce.

 

ukončeno:  20:30  hod. (stanovený limit byl překročen o 30 min.)

 

 

Program třetího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary:

 

Jednotlivé body výše uvedeného programu byly jejich zpracovatelem okomentovány a  zdůvodněny a zastupitelé k nim přijali jednotlivá usnesení (část II. –  přehled a znění přijatých usnesení).

 

Ad 1)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -                                      

 

Zastupitelstvo obce by mělo na základě ustanovení §10 písm. d), §35 a §84 odst. 2) písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. §17a odst. 1) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydat obecně závaznou vyhlášku o  stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Všestary a nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Všestary. Předkládaná vyhláška nahrazuje platnou z roku 2001, která byla již třikrát novelizována.

 

Bylo projednáno dne 30.12.2010 po přerušení veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary konaného dne 28.12.2010.

 

 

Ad 2)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Zastupitelstvo obce by mělo na základě ustanovení §10 písm. d), §35 a §84 odst. 2) písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. §17a odst. 1) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Všestary.  Předkládanou vyhláškou se zavádí nový  druh poplatku podle uvedeného zákona o odpadech a ruší se místní poplatek za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který se dosud v obci vybíral podle zákona č. 595/1990 Sb., o místních poplatcích.

 

Bylo projednáno dne 30.12.2010 po přerušení veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary konaného dne 28.12.2010.

 

 

Ad 3)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek 

            zpracovatel stanoviska:        -

 

           Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2010 je předkládán podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s §16 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Reaguje na výdaje a příjmy v průběhu roku v souvislosti s chodem obce, na některé vnější vlivy na rozpočet obce. Příjmy upraveného rozpočtu činí 13.618.388,-Kč´, výdaje po úpravě činí 16.764.567,-Kč. Rozpočtový schodek je kryt financováním z přebytku hospodaření předcházejících období do výše 1.669.404,-Kč a čerpáním zákaznického úvěru 1.700.000,-Kč.

 

 

Ad 4)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       - 

 

            Materiál je předkládán v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení) a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle §13 zák.č. 250/2000 Sb. platí, že pokud nebude schválen rozpočet před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření územního samosprávného celku pravidly rozpočtového provizoria. Tato pravidla stanoví pro hospodaření obce zastupitelstvo obce. Vzhledem k tomu, že v dostatečném předstihu nebyly známy ukazatele státního rozpočtu a  rozpočtu kraje, které se promítají do obecních rozpočtů, nebylo možné sestavit objektivní rozpočet obce na rok 2011 tak, aby s ním mohla být seznámena veřejnost. Předkladatel proto navrhuje pravidla pro hospodaření v rozpočtovém provizoriu.

 

 

Ad 5)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

           

            Provozovatel vodovodu Všestary (s výjimkou rozvodů v lokalitě domů CENTRAL), Svazek obcí Region Jih, předkládá kalkulaci ceny pro vodné – dodávané vody z vodovodu na r. 2011. Ve smyslu nájemní smlouvy vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví Obce Všestary uzavřené s provozovatelem má být kalkulace ceny pro vodné schválena vlastníkem vodovodu a provozovatel (nájemce) tuto cenu začne uplatňovat vůči odběratelům od počátku příslušného období, pro které byla cena schválena. Na základě dohody o stanovení ceny pro vodné v rámci provozní působnosti Svazku obcí Region Jih, jejímž základním principem je solidarita mezi jednotlivými členskými obcemi svazku obcí s cílem udržení přijatelné výše ceny pro vodné v obcích, byla kalkulovaná cena pro vodu předanou jednotná pro všechny odběratele odebírající vodu ze skupinového vodovodu Region Jih. Každý z účastníků dohody (každá obec)  má právo z titulu vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu navýšit cenu pro vodné o nájemné dle svého uvážení.

            Pro obec Všestary je navržena cena pro vodné včetně DPH 33,55 Kč za 1 m3. V r. 2010 to je 30,68 Kč/m3.  Nájemné (příjem obce) je stanoveno 0,37 Kč/m3 odebrané vody. Skutečně namontované vodoměry budou hrazené provozovateli obcí.

 

 

Ad 6)  předkladatel: Dana Hnyková

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Na zasedání Zastupitelstva obce Všestary dne 25.11.2010 byla paní Dana Hnyková pověřena předložením návrhů konkrétních částí žádosti o dotace z FROM Středočeského kraje pro rok 2011. Po kontaktování úřadu Středočeského kraje a přihlášení do dotací FROM bylo zjištěno, že na výstavbu nového chodníku se dotace vůbec nevztahuje. Vzhledem k tomu, že  nebudeme mít k dispozici studii dopravně-bezpečnostní situace na území obce Všestary, bylo by vhodné požádat o dotaci menšího rozsahu z „Programu obnovy venkova“, která by mohla mít naději na úspěch.

 

ve 21:29 hod. opustil jednací místnost pan Milan Šafránek

ve 21:32 hod. se vrátil do jednací místnosti pan Milan Šafránek

 

 

Ad 7)  předkladatel: Mgr. Jaromír Jech

            zpracovatel stanoviska:     -      

 

            Dne 25.11.2010 zřídilo zastupitelstvo obce Všestary Místní iniciativní skupinu (MIS) s působností na území obce Všestayr vymezeném ulicemi Na Vávrově I, Na Vávrově II, U trati, dosud bezejmenné na pozemku p.č. 905/8, 872/2, 872/3 a 872/8 v k.ú. Všestary u  Říčan a V Jedlovci. Skupina má 3-5 členů, těmi mohou být občané hlášení k  trvalému pobytu na výše vymezeném území. Pro MIS je navrhována náplň činnosti, která odpovídá činnosti osadních výborů dle § 121 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích  a to:

1) MIS je oprávněna:

a) předkládat zastupitelstvu obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce;

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvem obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce;

c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

2) Požádá-li předseda MIS na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

 

 

 

Ad 8)  předkladatel: Mgr. Jaromír Jech, Ing. Mária Bahníková

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Na zasedání Zastupitelstva obce Všestary dne 25.11.2010 byla paní Mária Bahníková pověřena, aby zjistila zájem občanů osady Menčice o práci v osadním výboru Menčice. Vzhledem k činnosti dosavadního výboru je navrženo odvolání jeho členů a jmenování členů nových.

 

 

Ad 9)  předkladatel: Mgr. Jaromír Jech 

            zpracovatel stanoviska:       -   

 

           Na zasedání Zastupitelstva obce Všestary dne 25.11.2010 byl Mgr. Jaromír Jech pověřen zjištěním a kontaktováním firem, které se zabývají řešením dopravně bezpečnostní problematiky, vč. zjištění ceny studie, příp. její realizace.

           V této věci bylo kontaktováno několik firem, resp. osob, resp. úřadů (Krajský úřad, BESIP, Správa a údržba silnic). Jediná firmá, která byla doposud zjištěna a která se výše uvedenou problematikou zabývá je firma Cityplan. S odpovědným pracovníkem panem Ondřejem Kypem bylo domluveno jednání v lednu 2011. Dle informací bývalého místostarosty Říčan pana Zdeňka Moudrého, zpracovávala výše uvedená firma dopravně bezpečnostní situaci pro město Říčany. Cena za studii byla cca 400.000,-Kč a město na ni obdrželo 50% dotaci. Zaplatilo tedy pouze 200.000,- Kč. Předpokládá se, že cena za studii pro obec Všestary by byla nižší. Dne 25.11.2010 prošel Mgr. Jaromír Jech s pracovníkem firmy Harmony Říčany místní komunikace v  obci Všestary. Do 15.12.2010 byla přislíbena předběžná cenová kalkulace na zhotovení chodníků, resp. i např. úpravu terénu. Po telefonické urgenci se bohužel do této doby tak nestalo.

 

 

Ad 10)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

             zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Územní plán naší obce je pořizován téměř 3 volební období. Každé zastupitelstvo obce se snažilo vnést do jeho zpracování svůj pohled na to, jak by se obec měla rozvíjet, jak chránit její ráz a vytvářet podmínky pro příjemný život obyvatel.

            Zastupitelstvo zvolené na období 2006 – 2010 se rozhodlo, že nebude předělávat ani upravovat 2. stupeň dokumentace – koncept, který vzešel ze zadání, jež schválilo zastupitelstvo předešlé. Mělo v úmyslu nevracet se zpět, jak již to bylo učiněno v menší či větší míře dvakrát, a úpravu provést na základě výsledku projednání konceptu a zapracovat ji do pokynů pro zpracování 3. a poslední fáze územního plánu – návrhu. Od ledna roku 2007 platí nový zákon o územním plánování a  stavebním řádu (stavební zákon), který významně změnil postupy při pořizování územně plánovací dokumentace. Krajský úřad Středočeského kraje vznesl požadavek na zpracování a projednání dokumentace SEA, což je proces posouzení vlivu územního plánu obce na životní prostředí. Na zasedání 12.4.2007 zastupitelstvo obce určilo ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, Ing.arch. Miroslava Hofmana členem zastupitelstva obce pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu.       

            Projednání konceptu územního plánu doplněného o dokumentaci SEA s orgány státní správy, organizacemi a sousedními obcemi proběhlo v první polovině r. 2007, s veřejností hned dvakrát. Poprvé v červenci 2007 a následně po upozornění krajského úřadu na formální pochybení ještě v říjnu 2007. Došlá stanoviska orgánů, připomínky, které podali občané, a námitky vlastníků pozemků byly zpracovány a vyhodnoceny (i ty, které došly po uplynutí zákonné lhůty). Budou v 1. čtvrtletí roku 2011 předloženy zastupitelstvu obce, aby o nich rozhodlo. Výsledek projednání připomínek a námitek k předloženému konceptu a vlastní náměty zastupitelstva obce na jeho upravení budou podkladem pro  návrh  územního plánu. Ten bude projednán s orgány státní správy, organizacemi, sousedními obcemi a veřejností. Posouzení návrhu provede krajský úřad. O připomínkách a námitkách k návrhu rozhodne zastupitelstvo obce. Následně vydá územní plán, pokud jeho rozhodnutí nevedou k takovým změnám, že by bylo návrh opakovaně projednat. 

 

Ad 11)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

             zpracovatel stanoviska:       -  

 

           Zastupitelstvo obce projednávalo přípravu stavby kanalizace již několikrát. Naposledy to bylo v září t.r., kdy schválilo definitivní projektovou dokumentaci kanalizační sítě. V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území Středočeského kraje jsou odpadní vody z obou částí obce odváděny hlavním přivaděčem na čistírnu odpadních vod v Mnichovicích. Vzhledem k výškovým poměrům je kombinovaná kanalizace gravitační s kanalizací tlakovou se 3 čerpacími stanicemi.

           Obec získala všechna potřebná vyjádření orgánů a organizací, uzavřela s vlastníky stavbou dotčených pozemků smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene odpovídajícího právu obce uložit do pozemku kanalizační stoku a provozovat ji. Společnost VSV-ENGINEERING, s.r.o. na základě zmocnění obce podala dne 1.2.2010 k Městskému úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí žádost o  povolení stavby vodního díla – splaškové kanalizace dle jí vyhotovené  projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Řízení o povolení stavby bylo zahájeno a 2x přerušeno. Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti. Důvodem pro přerušení byla absence smluv o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene práva uložení kanalizační stoky do pozemku a s tím souvisejících práv mezi investorem a některými vlastníky dotčených pozemků. V září 2010 byly požadované smlouvy předloženy, aby řízení mohlo pokračovat. Začátkem prosince 2010 referentka vodoprávního úřadu, které byla žádost přidělena k vyřízení, sdělila obci a zpracovateli dokumentace, že úřad opomněl oznámit zahájení řízení o povolení stavby a bude toto nutné napravit. Tím se vydání rozhodnutí o žádosti posouvá o dva měsíce na konec února 2011. Předpokládáme-li, že úřad stavbu povolí a nikdo nepodá proti povolení odvolání, mělo by povolení nabýt právní moc zhruba v polovině dubna 2011.

           Vzhledem k finanční náročnosti stavby ji lze realizovat jen s výraznou podporou ze státního rozpočtu nebo evropských fondů. V úvahu připadá Operační program životního prostředí, případně vybraný program Ministerstva pro místní rozvoj ČR. O dotaci z programů Ministerstva zemědělství ČR se podle v současnosti nastavených podmínek prakticky nemá význam ucházet, neboť překračujeme ukazatel maximálních nákladů na jednoho připojeného obyvatele, a žádost by byla z tohoto důvodu vyřazena z výběru.

           Avizovaná podzimní výzva Ministerstva životního prostředí k podání žádosti o dotaci z OPŽP nebyla vyhlášena. Předkladatel shromažďuje podklady k žádosti s předpokladem vyhlášení jarní výzvy 2011. 


Ad 12)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

             zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Obci byla 8.11.2010 doručena žádost pana Martina Hanzla o prodej pozemku p.č. 1086/2 v k.ú. Všestary u Říčan. Uvedený pozemek je v katastru nemovitostí  u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálního pracoviště Praha-východ zapsán na LV č.10001 pro Obec Všestary jako trvalý travní porost o výměře 492 m2. Větší severozápadní část pozemku je svažitá, porostlá akáty. Pozemek na severu sousedí také s pozemkem p.č. 642/2 v k.ú. Všestary u Říčan, na němž je umístěna čerpací stanice pohonných hmot. Vlastníkem tohoto pozemku je podle zápisu v KN Martin Hanzl, trvale bytem Praha 6. Podle sdělení žadatele by část pozemku p.č. 1086/2 v k.ú. Všestary u Říčan po převodu byla využita na rozšíření příjezdové komunikace k čerpací stanici. Předkladatel upozorňuje, že prodejem pozemku by mohlo dojít k  znemožnění přístupu na sousední pozemek p.č. 646 v k.ú. Všestary u Říčan ve vlastnictví třetí osoby. Tento pozemek byl přístupný přes část pozemku p.č. 1086/2 na základě nepsaného „zvykového“ práva. Dále je pravděpodobné, že část pozemku  slouží k napojení místní komunikace na p.p.č. 1086/1 v k.ú. Všestary u Říčan na silnici III/1012 Mnichovice – Všestary. Nedoporučuje prodej celého pozemku. Případný prodej západní části využitelné  pro rozšíření nájezdu k čerpací stanici by bylo vhodné spojit se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy přes oddělený díl pozemku kupujícím vlastníkovi pozemku p.č. 646.

 

 

Ad 13)  předkladatel: Milan Šafránek  

             zpracovatel stanoviska:       -  

 

           V průběhu měsíce listopadu a prosince probíhá na hnojišti, které je umístěno na pozemku 160/1 v k.ú. obce Všestary  ke skladování odpadů pravděpodobně z ČOV firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Dle informací krajské správy životního prostředí má pro tuto činnost povolení pouze firma Brepa. Dle dostupných informací tato firma však tuto činnost na území obce neprovádí. Je tedy nutné co nejdříve vyzvat firmu Brepa a Pražské vodovody a  kanalizace, aby doložily veškerá povolení. Pokud tak nebude učiněno navrhuje předkladatel ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Říčany a ČIŽP zahájit veškeré možné kroky ke sjednání nápravy. Již v minulosti byl s tímto areálem problém, jak při prosakování nečistot do spodních vod, tak s výskytem nežádoucích bakterií. Dále je nutné svolat jednání za účasti firmy ZEA Světice, a.s., která má na tomto pozemku právo hospodařit a pro navážení materiálu zajišťuje odklízení sněhu z příjezdové komunikace a  shrnování přivezeného materiálu.

           V diskusi k tomuto bodu programu vystoupil Ing. arch. Hofman. Požaduje, aby dopisy orgánům a organizacím byly odeslány neprodleně. Ing.  Trojánek doplnil, že dle zjištění Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí,    navážení pravděpodobných kalů z ČOV měla provádět firma TRADE-WASTE s.r.o. IČO:28771192, Havlíčkův Brod, Pod Vodárnou 3838, PSČ 58001. 

 

 

Ad 14)  předkladatel: Milan Šafránek

             zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Obec Všestary má od loňského roku nový znak a vlajku obce. JSDH a SDH Všestary by rád využíval část znaku obce pro své potřeby. Tento znak by se objevoval na všech plakátech, na uniformách a také na vozidlech jednotky.

             V diskusi  vystoupil Ing. Pavel Vydra.  Zdůraznil, že znak obce lze užívat jen jako celek.

Ing. Antonín Trojánek upozorňuje na to, že znak obce navrhl heraldik a na případná autorská práva.  Byl  formulován  nový návrh usnesení.

 

 

Ad 15)  předkladatel: Milan Šafránek

             zpracovatel stanoviska:       -  

 

             Středočeským krajem byla vyhlášena výzva na dotaci pro dovybavení jednotek dobrovolných hasičů v obcích. Výše dotace činí max. 200.000,-Kč se spoluúčastí obce min. 5%. Dotaci je možno čerpat na repasi vozidel, nákup výzbroje a výstroje. JSDH Všestary by se ráda o  tuto dotaci ucházela, a proto v příloze je předkládán rozpočet s uvedením vybavení, na které by byla případná dotace použita. Tuto žádost je však třeba podat za Obec Všestary.

 

Zasedání bylo přerušeno 28.12.2010 ve 23:40 hodin

 

Přerušené zasedání bylo zahájeno dne 30.12.2010 v 19:00 hodin

V rámci pokračujícího zasedání Zastupitelstva obce Všestary byly projednány bod č.1 a bod č.2.

 

Zasedání bylo ukončeno 30.12.2010 ve 20:43 hodin

 

Přílohy :          - prezenční listina

      - část II – přehled a znění přijatých usnesení

 

Zapisovatel :

 

 

Ověřovatelé :                                                                                     Starosta :

                                                                                                         

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Jarmila