Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary od 20. 10. 2022, volební období 2022 - 2026:

Starosta: Mgr. Jaromír Jech; místostarosta: Ing. arch. Miroslav Hofman.

Zastupitelé: Dana Hnyková, Lukáš Jánský, Mgr. Anna Komeiserová, Miloš Kuba, Ing. Milan Suchánek, Jiří Šafránek, Ing. Jitka Žižková.

Zastupitelstvo obce zřídilo ze zákona povinné výbory - finanční a kontrolní. Starosta obce ustanovil stavební a kulturní komisi.

Členové výborů a komisí:

Finanční výbor: Miloš Kuba (předseda), Ing. Vlastimil Dvořák, Eva Lapešová.

Kontrolní výbor: Lukáš Jánský (předseda), Miroslav Zajac, Dana Hnyková.

Stavební komise: Mgr. Anna Komeiserová (předsedkyně), Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Andrea Polcarová, Ing. arch. Matyáš Řehák, Ing. Milan Suchánek, Miroslav Zajac

Kulturní komise: Ing. Jitka Žižková (předsedkyně), Ing. Lenka Kolofíková, Jiřina Nesvorná, Jarmila Suchánková, Alena Šafránková

Jednací řád zastupitelstva obce zde.

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2024.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 25. 1. 
 • 29. 2.
 • 21. 3.
 • 25. 4.
 • 23. 5.
 • 6. 6.
 • 27. 6.
 • 25. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 29. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 9.
 • 24. 10.
 • 21. 11.
 • 12. 12.

30.9.2010 část I.

OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD

Zastupitelstvo

 

Zápis č. 26 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 30.09.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Zasedání zahájeno v 19:10 hodin

Přítomni:   zastupitelé podle přiložené prezenční listiny

Neomluveni: Eva Netoličková, Jaroslav Dvořáček                   

 

          Předsedajícím dvacátéhošestého veřejného zasedání byl starosta obce Ing. Antonín Trojánek. Na úvod zasedání byl zvolen zapisovatel – Ing. Pavel Vydra, ověřovatelé: Mladen Tončev, Ing.arch. Miroslav Hofman a návrhová komise: Jiřina Kasková, Petr Krause, Ladislav Škvor.

                                  o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

           

           Zápis č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce Všestary – II. část (přijatá usnesení) konaného dne 29.06.2010, který obsahoval 8 bodů byl přečten Ing. Antonínem Trojánkem. Proti znění zápisu nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

                                                       Hlasování:   7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

Část I – obecná

 

Připravený program jednání 26. veřejného zasedání obsahoval celkem 8 bodů.

                                                                        Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Na základě hlasování byl navržený program 26. zasedání zastupitelstva obce Všestary schválen.

 

Schválený program jednání:

1)   Prodej pozemku ve vlastnictví obce.

2)      Změna usnesení zastupitelstva obce k rozpočtu obce na rok 2010.

3)      Informace o přípravě stavby „Kanalizace Všestary – Menčice“.

4)      Informace o průběhu stavby “Vodovodní síť Všestary – Menčice, 2. etapa”.

5)      Nákup pozemku a stavby komunikace do vlastnictví obce.                                                    

6)      Informace o průběhu stavby Vodovod Region Jih”, finanční podíl obce v r.2011.

7)      Zpráva o činnosti Jednotky SDH Všestary a SDH Všestary za rok 2009 a do 30.06.2010.

8)      Umístění kříže na veřejném prostranství.

 

Jednotlivé body výše uvedeného programu byly jejich zpracovatelem okomentovány a zdůvodněny a  zastupitelé k nim přijali jednotlivá usnesení (část II. –  přehled a znění přijatých usnesení).

 

 

Ad 1)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -                                      

 

Na zasedání 29.6.2010 zastupitelstvo obce opakovaně schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 1124 – ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 60 m2 v k.ú. Všestary u Říčan. Jedná se o přihrazený oplocený pozemek, který je užíván jako nedílná součást domu čp. 13 na st.p.č.  80 v k.ú. Všestary u Říčan (místní část Menčice). Informace o záměru prodat majetek obce byla zveřejněna na úřední desce obce od 20.7.2010 do 4.8.2010. Dne 28.7.2010 byla obci doručena žádost Michala Maháka, Mezi Domy 754, 252 42 Jesenice a Jitky Hlaváčové, Praskačka 180, 503 33 Praskačka o prodej výše uvedené nemovitosti za účelem ucelení pozemku u domu, jehož jsou žadatelé vlastníky od června 2010. Jinou žádost obec neobdržela, ani žádné připomínky k záměru.

            Předkladatel navrhuje vzhledem k charakteru pozemku, svažitosti a poloze přímo u místní komunikace pozemek prodat za cenu 350,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu 21.000,- Kč.

 

Ad 2)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Zastupitelstvo obce přijalo na svém zasedání 4.5.2010 k bodu 1) programu „Rozpočet obce na rok 2010“  usnesení, jímž mj. stanovilo:

1.         - rozpočtové příjmy činí 14.149.942,- Kč

- rozpočtové výdaje činí 17.499.942,- Kč.

 

2. Rozpočtový schodek ve výši 3.350.000,- Kč bude kryt z přebytku hospodaření předcházejících období do výše 2.350.000,- Kč a  z prodeje podílových listů ING fondu do výše 1.000.000,- Kč. Při zpracování rozpočtu v účetnictví byla zjištěna součtová chyba. Do výdajů byly 2x zahrnuty předpokládané bankovní poplatky (paragraf 6310, položka 5163) ve výši 8.500,- Kč. Po provedení logické opravy činí rozpočtové výdaje celkem 17.491.442,- Kč a financování schodku hospodaření činí 3.341.500,- Kč.

 

Ad 3)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Na zasedání zastupitelstva obce 29.6.2010 starosta informoval o důvodech přerušení řízení o  žádosti Obce Všestary zastoupené společností VSV-ENGINEERING, s.r.o. o povolení vodohospodářského díla, stavby Kanalizace Všestary – Menčice.  K dnešnímu dni jsou uzavřeny další dvě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene práva uložení kanalizační stoky do pozemku a s tím souvisejících práv a třetí, z hlediska doplnění žádosti poslední, je s vlastníkem pozemku, paní Vávrovou z Křížkového Újezdce, dojednaná. Po jejím schválení zastupitelstvem obce může být projektová dokumentace zkompletovaná a žádost doplněna. V rámci jednání s vlastníky pozemků byla mírně změněna trasa kanalizační stoky A  (hlavní přivaděč do Mnichovic) na pozemcích p.č. 908/1, pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr p.č. 907, oba v  k.ú. Všestary u Říčan a na pozemku p.č. 408 v k.ú. Mnichovice u Říčan. Toto zohlednění požadavků vlastníků pozemků představuje prodloužení stoky o cca 25 m.

 

Ad 4)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

            V průběhu července a v 1. dekádě srpna t.r. pokračovaly práce na stavbě. K 17.8.2010, kdy se z rozhodnutí Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí – vodoprávního úřadu uskutečnila závěrečná kontrolní prohlídka, bylo zhotoveno 3284 metrů vodovodních řadů a 83 domovních vodovodních přípojek.

            Na základě výsledku závěrečné kontrolní prohlídky vydal vodoprávní úřad 24.8.2010 kolaudační souhlas s užíváním stavby jako dílčí souhlas. Na stavbě nebyly shledány závady, které by bránily jejímu bezpečnému užívání. Nedodělky se týkají především úprav povrchů dotčených pozemků.

            Zastupitelstvo obce schválilo na zasedání 29.6.2010 souběžnou realizaci stavby vodovodního řadu a části stoky splaškové kanalizace v ulici Klikatá. Současně souhlasilo s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je darování pozemku p.č. 932/8 – ostatní komunikace v k.ú. Všestary u Říčan o výměře 1225 m2 a komunikace na pozemku. Budoucími darujícími měli být podle údajů z katastru nemovitostí Ing. Jiří Brož a  Ing. Eva Brožová, bytem Vinohradská 1755/116, Praha – Vinohrady a Ing. Zdeněk Doležal a Ak. mal. Danica Doležalová, bytem Mukařovská 3099/26, Praha – Strašnice. Budoucím obdarovaným měla být Obec Všestary. V průběhu dojednávání konkrétních podmínek smlouvy o budoucí darovací  smlouvě ale nedošlo mezi budoucími darujícími a budoucím obdarovaným, obcí, ke shodě na požadavku budoucích darujících, aby darování bylo vázáno mj.  i na uvedení komunikace na pozemku do stavu minimálně v kvalitě, v jakém byla protokolárně převzata před započetím prací. K sepsanému protokolu měla být připojena fotodokumentace komunikace pořízená před zahájením prací. Zástupce obce vyjadřoval pochybnosti, zda fotodokumentace bude dostatečně průkazná k posouzení, jak se dodavatel s úpravou komunikace po uložení sítí vypořádal.  Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci z betonových panelů, mohlo by i nepatrně odlišné uložení panelů být záminkou pro to, aby budoucí darující nebyly povinni uzavřít s budoucím obdarovaným darovací smlouvu.  Pokud by darovací smlouva nebyla uzavřena, mohli by současní vlastníci pozemku požadovat na vlastnících nemovitostí přilehlých k ulici Klikatá na její západní straně finanční úhradu za zřízení věcného břemene práva uložení a  provozování domovních vodovodních a kanalizačních přípojek a nebo by mohli ztěžovat uvedení vodovodního řadu i domovních přípojek do provozu. V tomto směru nebyly zástupci obce poskytnuty budoucími darujícími odpovídající záruky.  Případné soudní vymáhání uzavření darovací smlouvy není zejména z hlediska času perspektivní. V jedné fázi jednání dokonce vlastníci pozemku a komunikace ukončili jednání o smlouvě o budoucí darovací smlouvě a navrhli, aby se na pozemku realizoval pouze vodovodní řad a domovní přípojky pouze pro 4 pozemky, které se nacházejí východně od dotčeného pozemku. To je z ekonomického a morálního pohledu pro obec naprosto nepřijatelné.

            Protože obec má zájem na postavení vodovodního řadu a kanalizační stoky a napojení pokud možno všech nemovitostí v ulici Klikaté, navrhl starosta po jednání s vlastníky nemovitostí na západní straně ulice vlastníkům pozemku jeho odkoupení. Toto je předmětem dalšího materiálu.

 

Dílčí finanční vyhodnocení stavby (ceny vč. DPH):

Za dosud provedené práce (včetně prodloužení vodovodních řadů a úspor za nerealizované vodovodní přípojky): 13.694.203,36 Kč 

K 27.9.2010 zaplaceno   10.183.464,80 Kč.

Zbývá doplatit   3.510.738,56 Kč.

Při předpokládané realizaci 236 metrů vodovodního řadu a 216 metrů kanalizační stoky v ulici Klikaté dle nabídky (vč. DPH):

vodovod:  936.324,- Kč

kanalizace: 1 145 151,60 Kč

bude třeba na celé dílo doplatit 5.592.214,16 Kč.

 

Ze zdrojů obce lze zajistit 1.020.000,- Kč z výnosu prodeje podílových listů fondu ING Czech Money Market. Dále do výše 1.100.000,- Kč lze čerpat z rozpočtu resp. z prostředků na běžných účtech obce, aby nebyl při předpokládaných neodkladných výdajích ohrožen provoz obce. Z toho plyne, že cca 3.500.000,- Kč je nutné zajistit jiným způsobem. Nabízí se forma komerčního úvěru od banky. Obec je v tomto případě povinná vypsat na poskytovatele výběrové řízení. Úrok u komerčních úvěrů se pohybuje v současnosti od 3,8 % do 5,3 %. Výsledek výběrového řízení je nejistý, i když obec nemá žádné dluhy, úvěr jí nemusí banka poskytnout. Při jednáních se zhotovitelem stavby vodovodu byl na dofinancování nabídnut zhotovitelem zákaznický úvěr ve výši 3.500.000,- Kč, s úrokem v pevné sazbě 3 % a splatností do tří – čtyř let. Přehled splátek a jejich rozložení je připojen v tabulce.

 

            S ukončením stavby vodovodu a jejím provozováním svazkem obcí Region Jih souvisí otázka, jak přistupovat k vlastníkům nemovitostí, kteří neprojevili v době výstavby zájem o připojení jejich nemovitosti domovní přípojkou na řad, neposkytli obci finanční příspěvek na stavbu a po její kolaudaci a uvedení do provozu zažádají provozovatele o zřízení domovní přípojky. V zájmu provozovatele ale i obce a to nejen z hlediska ekonomického je, aby vodu odebíralo co nejvíce odběratelů. Jednak se podaří udržet cenu vody na přijatelné úrovni, jednak si vodovod na sebe vydělá a nebude v konečném efektu zatěžovat obecní rozpočet.

            Zastupitelstvo obce 30.8.2007 schválilo podmínky pro uzavírání smluv s vlastníky nemovitostí v k.ú. Všestary u Říčan o příspěvku na výstavbu domovních vodovodních přípojek obcí v rámci realizace stavby „Vodovodní síť Všestary – Menčice“. Dne 18.1.2008 a 6.5.2009 je svým usnesením změnilo.

            Předkladatel navrhuje pro případy připojování nemovitostí na vodovodní řad po dokončení stavby vodovodu a jeho kolaudaci doplnit podmínky, jak je uvedeno v příloze materiálu.    

 

Zasedání bylo přerušeno:       20:35 hodin

Zasedání bylo obnoveno:       20:42 hodin

           

Ad 5)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Podrobné zdůvodnění záměru nákupu pozemku parc.č. 932/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Všestary u Říčan o výměře 1225 m2 předkladatel uvedl v rámci projednání bodu 4) programu.

Pozemek je zatížen věcnými břemeny:

- právo pěší chůze, vozové cesty a honění dobytka na parcelu KN 933/11; 

- právo pěší chůze, cesty vozové a honění dobytka na parcely KN 933/12, 933/13, 933/14,st. 696;

- služebnost chůze, cesty, jízdy a průhonu dobytka na parcelu KN 933/9;

- služebnost chůze a jízdy, cesty vozové a průhonu dobytka na parcelu KN 933/10;

- právo pěší chůze, cesty vozové a honění dobytka na parcelu p.č. 933/17 po části pp. 932/8 (dříve PK 933/1) v šíři 4 m a to směrem z veřejné cesty pp. 933/5 podél východní hranice pp. 933/10, 933/11, 933/12, 933/13, 933/14 a 933/15 a sice směrem tam a zpět;

- chůze a jízdy, uložení přípojek k veřejným inženýrským sítím na parcelu KN 932/10.

 

Na pozemku se vážou dále  tato práva:

- právo chůze a  jízdy a napojení inženýrských sítí pro majitele pozemku p.č. 932/10, 932/11, 932/12,932/13;

- právo uložení elektrické přípojky pro majitele pozemku p.č. 933/14.

Všechny uvedené parcely jsou v k.ú. Všestary u Říčan.

 

Majitelé pozemku parc.č. 932/8, Ing. Jiří Brož, bytem Klikatá 262, Všestary, Ing. Zdeněk Doležal

a Ak. mal. Danica Doležalová, oba bytem Mukařovská 3099/26, Praha – Strašnice, požadují

100,-Kč/m2, tedy celkovou kupní cenu 122.500,- Kč a sjednání předkupního práva

k převáděnému pozemku ve  prospěch prodávajících formou věcného břemene a dále zřízení

věcného břemene práva chůze a  jízdy a napojení inženýrských sítí pro majitele pozemku p.č.

932/11, 932/12, 932/13.

Předkladatel navrhuje pozemek za uvedenou kupní cenu a s podmínkami obsaženými v kupní

smlouvě koupit do majetku obce.

 

Ad 6)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

            Na zasedání informoval starosta Ing. Trojánek zastupitele o průběhu výstavby vodovodu v rámci Svazku obcí Region Jih. Provedl výčet dosavadního financování jednotlivých etap a výhled splátek pro obec Všestary na rok 2011 v rámci podílu 8,41%.

 

Ad 7)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Starosta obce Ing. Trojánek uvedl tento bod a předal slovo veliteli JSDH panu Šafránkovi. Sbor dobrovolných hasičů  Všestary čítá 23 osob. Nyní bylo dosaženo kvalifikace pro výchovu té nejmladší generace. Pan Šafránek si posteskl, že zastupitelé a vedení obce nenavštěvují  jimi pořádané akce. Dále informoval o úspěchu na poslední uskutečněné soutěži v Tehovci. Ženy se umístily na 1.místě a  muži na 3.místě. Jednotka SDH má 12 členů, kteří měli v roce 2010 již 5  výjezdů. Zastupitelé byli informováni o provedené repasi vozidla AVIA DH12. Zároveň p. Šafránek opět předložil požadavek na nákup cisternového vozidla v max. ceně 50.000,-Kč s tím, že je nyní k dispozici vozidlo LIAZ 706 RTHP z roku 1983 ve velmi dobrém technickém stavu za cenu  40.000,-Kč.

Ing. Trojánek informoval, že v roce 2009 bylo z rozpočtu obce na činnost JSDH čerpáno 65574,- Kč, v r. 2010 do srpna včetně byla uvolněna částka 49232,- Kč. 

 

Ad 8)  předkladatel: Ing. Antonín Trojánek

            zpracovatel stanoviska:       -  

 

Starosta obce Ing. Trojánek informoval zastupitele o záměru umístění kovového kříže na kamenném podstavci na návsi v blízkosti stávající zvonice. Zrekonstruovaný kříž daruje obci pan Josef Baťcha bytem Všestary čp.1.

 

Zasedání bylo ukončeno v 22:35 hodin

 

Přílohy :          - prezenční listina

      - část II – přehled a znění přijatých usnesení

 

Zapisovatel :

 

Ověřovatelé :                                                                                     Starosta :

                                                                                                         

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Karolína

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0