Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary od 20. 10. 2022, volební období 2022 - 2026:

Starosta: Mgr. Jaromír Jech; místostarosta: Ing. arch. Miroslav Hofman.

Zastupitelé: Dana Hnyková, Lukáš Jánský, Mgr. Anna Komeiserová, Miloš Kuba, Ing. Milan Suchánek, Jiří Šafránek, Ing. Jitka Žižková.

Zastupitelstvo obce zřídilo ze zákona povinné výbory - finanční a kontrolní. Starosta obce ustanovil stavební a kulturní komisi.

Členové výborů a komisí:

Finanční výbor: Miloš Kuba (předseda), Ing. Vlastimil Dvořák, Eva Lapešová.

Kontrolní výbor: Lukáš Jánský (předseda), Miroslav Zajac, Dana Hnyková.

Stavební komise: Mgr. Anna Komeiserová (předsedkyně), Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Andrea Polcarová, Ing. arch. Matyáš Řehák, Ing. Milan Suchánek, Miroslav Zajac

Kulturní komise: Ing. Jitka Žižková (předsedkyně), Ing. Lenka Kolofíková, Jiřina Nesvorná, Jarmila Suchánková, Alena Šafránková

Jednací řád zastupitelstva obce zde.

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2024.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 25. 1. 
 • 29. 2.
 • 21. 3.
 • 25. 4.
 • 23. 5.
 • 27. 6.
 • 25. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 29. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 9.
 • 24. 10.
 • 21. 11.
 • 12. 12.

30.9.2010 část II.

Zápis č. 26 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary

         konaného ve čtvrtek 30.09.2010 v zasedací místnosti  Obecního úřadu ve Všestarech.

 

Část II – přijatá usnesení

K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

 

K bodu 1) Prodej pozemku ve vlastnictví obce.

 

Zastupitelstvo obce: 

1. Schvaluje prodej pozemku parc.č. 1124 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Všestary u Říčan o výměře 60 m2 do podílového spoluvlastnictví panu Michalu Mahákovi, Mezi Domy 754, 252  42 Jesenice a slečně Jitce Hláváčové, 503 33 Praskačka 180 za celkovou kupní cenu 21.000,- Kč. Kupující uhradí poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

                                                                       Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 2) Změna usnesení zastupitelstva obce k rozpočtu obce na rok 2010.

 

Zastupitelstvo obce:

Mění své usnesení k bodu  1) programu 24. zasedání zastupitelstva obce konaného 4.5.2010 - Rozpočet obce na rok 2010, body 1. a 2. následovně:

 

1. Schvaluje rozpočet obce na rok 2010

- rozpočtové příjmy činí 14.149.942,- Kč

- rozpočtové výdaje činí 17.491.442,- Kč.

 

2. Rozpočtový schodek ve výši

3.341.500,- Kč bude kryt z přebytku hospodaření předcházejících období do výše 2.341.500,- Kč a  z prodeje podílových listů ING fondu do výše 1.000.000,- Kč.

 

                                                                        Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 3) Informace o přípravě stavby „Kanalizace Všestary – Menčice“.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o přípravě stavby „Kanalizace Všestary – Menčice“. 

 

2. Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného, Obce Všestary, uložit a  provozovat kanalizační řad a příslušný počet kanalizačních šachet na pozemku v k.ú. Všestary u Říčan   dle přílohy a s plněními, která jsou uvedena v příloze.

 

3. Schvaluje definitivní projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby „Kanalizace Všestary – Menčice“ vyhotovenou firmou VSV-ENGINEERING, s.r.o.

 

4. Pověřuje Ing. Antonína Trojánka, bytem Mnichovická 62, Všestary jednáním se SFŽP ČR ve všech záležitostech týkajících se žádosti o podporu v Operačním programu životního prostředí v rámci prioritní osy 1 na realizaci stavby „Kanalizace Všestary – Menčice“.

                                                                          Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 4)  Informace o průběhu stavby “Vodovodní síť Všestary – Menčice, 2. etapa”.

 

K tomuto bodu podal místostarosta Ing. Pavel Vydra pozměňovací návrh, aby se do bodu 6.  tohoto usnesení doplnil text o „a současně pověřuje starostu jednat s budoucím věřitelem o vypuštění článku o institutu směnky“.

                                                                         Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

Pozměňovací návrh o  doplnění textu bodu 6. tohoto usnesení byl přijat.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci starosty o průběhu stavby „Vodovodní síť Všestary – Menčice, 2.  etapa“. 

 

2. Ruší usnesení zastupitelstva obce z 25. zasedání konaného dne 29.6.2010 k bodu 7) programu „Informace o průběhu stavby Vodovodní síť Všestary – Menčice, 2. etapa“ v celém rozsahu odst. 3.

 

3. Souhlasí, aby obec požádala společnost Výstavba sítí Kolín, a.s., IČ 26115972 o poskytnutí zákaznického úvěru  ve výši 3.500.000,- Kč na úhradu části jejího závazku plynoucího ze  smlouvy o dílo č. 4/2009 uzavřené  na akci „Vodovod Všestary – Menčice, II. etapa“.

 

4. Schvaluje  uzavření  smlouvy o zákaznickém úvěru mezi společností Výstavba sítí Kolín, a.s. v postavení věřitele a Obcí Všestary v postavení dlužníka tak, jak byla rámcově předložena spolu s materiálem, splatností úvěru do čtyř let od jeho poskytnutí v pravidelných opětujících se čtvrtletních splátkách a  sjednaným úrokem v pevné sazbě 3 %.

 

5. Souhlasí, aby obec k zajištění svého dluhu plynoucího ze  smlouvy o zákaznickém úvěru vystavila ve prospěch věřitele biankosměnku vlastní.

 

6. Souhlasí s vydáním  vyplňovacího prohlášení směnky, jehož obsah bude v mezích smlouvy o  zákaznickém úvěru a v souladu s ní a současně pověřuje starostu jednat s budoucím věřitelem o vypuštění článku o institutu směnky.

 

7.  Schvaluje změnu Podmínek připojení nemovitostí v obci Všestary domovní vodovodní přípojkou na stavbu veřejného vodovodu Všestary – Menčice následovně: za část B. se vkládá část. C., která zní

 

C. Po kolaudaci stavby „Vodovodní síť Všestary – Menčice“ a jejím uvedení do provozu umožní obec připojení na vodovodní řad stavby nebo stavby „Vodovod Region Jih“ domovní vodovodní přípojkou, jestliže stavbu přípojky bude obstarávat výhradně provozovatel svazek obcí Region Jih nebo obchodní společnost I.T.V. CZ s.r.o., a dále za těchto podmínek:

 

1)  vlastník pozemku, který je příslušenstvím rodinného domu nebo rekreačního domu, jehož užívání  bylo  povoleno nejpozději  ke  dni  podání  žádosti o připojení na vodovodní řad a

 

pokud je rodinný dům nebo rekreační dům trvale obydlen alespoň jednou osobou, případně jím smluvně pověřená osoba uzavře s obcí smlouvu o poskytnutí příspěvku na výstavbu vodovodní sítě a zaplatí obci na její účet nejpozději do 21 dnů od podpisu takové smlouvy 5000,- Kč;

2)  vlastník pozemku, který je příslušenstvím rodinného domu nebo rekreačního domu, jehož  užívání bylo povoleno nejpozději ke dni podání žádosti o připojení na vodovodní řad a pokud není rodinný dům nebo rekreační dům trvale obydlen alespoň jednou osobou, případně jím smluvně pověřená osoba uzavře s obcí smlouvu o poskytnutí příspěvku na výstavbu vodovodní sítě a zaplatí obci na její účet nejpozději do 21 dnů od podpisu takové smlouvy 10000,- Kč;

3)   vlastník pozemku, na němž byla povolena stavba rodinného domu nejpozději ke dni podání žádosti o  připojení na vodovodní řad, pokud se na pozemku nachází stavba studny, která byla povolena pravomocným vodoprávním povolením (stavebním povolením)1) a  nebo byla její stavba povolena, případně jím smluvně pověřená osoba uzavře s obcí smlouvu o poskytnutí příspěvku na výstavbu vodovodní sítě a  zaplatí  obci na její účet nejpozději do 21dnů od podpisu takové smlouvy 10000,- Kč;

4)  vlastník pozemku, pro který bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu nejpozději ke dni podání žádosti o připojení na vodovodní řad,  pokud se na pozemku nachází stavba studny, která byla povolena pravomocným vodoprávním povolením (stavebním povolením)1) a nebo byla její stavba povolena, případně jím smluvně pověřená osoba uzavře s obcí smlouvu o poskytnutí příspěvku na výstavbu vodovodní sítě a zaplatí obci na její účet nejpozději do 21dnů od podpisu takové smlouvy 10000,- Kč;

5)  vlastník pozemku, který se nacházel ke dni 1.9.2007 v současně zastavěném území obce (intravilánu) a  bylo obcí vydáno písemné vyjádření o možnosti jeho využití pro stavbu rodinného domu, pokud se na pozemku nachází stavba studny, která byla povolena pravomocným vodoprávním povolením (stavebním povolením)1) a nebo byla její stavba povolena, případně jím smluvně pověřená osoba uzavře s obcí smlouvu o poskytnutí příspěvku na výstavbu vodovodní sítě a zaplatí obci na její účet nejpozději do 21dnů od podpisu takové smlouvy 10000,- Kč;

6)  vlastník pozemku, který byl oddělen od pozemku, jenž původně nebyl zapsán na listu vlastnictví (od honu), a  bylo mu geometrickým plánem zapsaným v katastru nemovitostí   přiděleno parcelní číslo, pokud se na pozemku nachází stavba studny, která byla povolena pravomocným vodoprávním povolením (stavebním povolením)1) a nebo byla její stavba povolena, případně jím smluvně pověřená osoba uzavře s obcí smlouvu o poskytnutí příspěvku na výstavbu vodovodní sítě a zaplatí obci na její účet nejpozději do 21dnů od podpisu takové smlouvy 10000,- Kč;

7)  vlastník pozemku, který je příslušenstvím rekreační chaty kolaudované nejpozději v den   podání žádosti o připojení, nebo pozemku, na němž byla povolena stavba rekreační chaty pravomocným stavebním povolením   nebo ohlášením nejpozději v den podání žádosti o připojení, pokud se na pozemku nachází stavba studny, která byla povolena pravomocným vodoprávním povolením (stavebním povolením)1) a  nebo byla její stavba povolena, případně jím smluvně pověřená osoba uzavře s obcí smlouvu o poskytnutí příspěvku na výstavbu vodovodní sítě a zaplatí obci na její účet nejpozději do 21dnů od podpisu takové smlouvy 10000,- Kč;

8) vlastník objektu, který je určen kolaudačním rozhodnutím pro podnikání nebo je k takovému účelu užívaný, případně jím smluvně pověřená osoba uzavře s obcí smlouvu o poskytnutí příspěvku na výstavbu vodovodní sítě a zaplatí obci na její účet nejpozději do 21dnů od podpisu takové smlouvy 30000,- Kč;

 

9)  vlastník objektu, který je zájmovým neziskovým sdružením nebo neziskovou organizací, případně jím smluvně pověřená osoba uzavře s obcí smlouvu o poskytnutí příspěvku na výstavbu vodovodní sítě a zaplatí obci na její účet nejpozději do 21dnů od podpisu takové smlouvy 5000,- Kč;

10) vlastník ostatních nemovitostí, případně smluvně pověřená osoba uzavře s obcí smlouvu o poskytnutí příspěvku na výstavbu vodovodní sítě a  zaplatí obci na její účet nejpozději do 21dnů od podpisu takové smlouvy 20000,- Kč.

 

Další podmínky, např. pro povolení  zvláštního užívání komunikace, pro užívání veřejného prostranství může stanovit příslušný orgán obce ve své pravomoci v souladu s platnými předpisy. V případě, že některá z etap stavby „Vodovodní síť Všestary – Menčice“ nebude dokončena, platí pro připojení na ni až do zprovoznění podmínky A. a B.

 

8. Ukládá starostovi vydat znění Podmínek připojení nemovitostí v obci Všestary domovní vodovodní přípojkou na stavbu veřejného vodovodu Všestary – Menčice po zapracování dosud přijatých změn a doplnění a připojit je k usnesení 26. zasedání zastupitelstva obce.

 

Hlasování: 6 pro,  0 proti, 1 se zdržel

 

K bodu 5) Nákup pozemku a stavby komunikace do vlastnictví obce.

 

Zastupitelstvo obce:

1.   Schvaluje nákup pozemku p.č. 932/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Všestary u Říčan o výměře 1225 m2  a stavby komunikace na něm do vlastnictví obce za celkovou kupní cenu 122.500,-Kč. 

 

2. Souhlasí se zřízením věcného břemene předkupního práva jako práva věcného k převáděnému pozemku ve prospěch prodávajících Ing. Jiřího Brože, bytem Klikatá 262, Všestary, Ing. Zdeňka Doležala a Ak. mal. Danicou Doležalovou, oba bytem Mukařovská 3099/26, Praha – Strašnice, a to za stejnou cenu jako je celková cena kupní 122.500,- Kč a věcného břemene práva chůze a jízdy a vedení inženýrských sítí  po pozemku p.č. 932/8 ve prospěch vlastníků  pozemků p.č. 932/11, 932/12 a 932/13.  

 

3. Souhlasí s vydáním prohlášení obce formou dopisu prodávajícím jehož text je přílohou projednávaného materiálu.

                                                                        Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 6) Informace o průběhu stavby Vodovod Region Jih”, finanční podíl obce v r. 2011. 

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere informaci starosty o průběhu výstavby a předpoklad plateb obce na rok 2011 do financování Svazku obcí Region Jih na vědomí.

Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

K bodu 7) Zpráva o činnosti Jednotky SDH Všestary a SDH Všestary za rok 2009 a do 30.06.2010.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Bere na vědomí informaci velitele JSDH p. Šafránka o činnosti jednotky.

 

2. Schvaluje nákup požárního vozidla LIAZ 706 RTHP – cisterna CAS 32 za cenu 40.000,-Kč od obce Pražmo a Morávka. Kupní smlouva bude podepsána po provedené prohlídce technického stavu vozidla k tomu kvalifikovanými členy JSDH.

 

3. Bere na vědomí, že velitel JSDH p. Šafránek přislíbil poskytnutí finančního příspěvku obci ve výši 20.000,-Kč na nákup vozidla.

                                                                          Hlasování: 6 pro,  0 proti, 1 se zdržel

                                                                                         

K bodu 8) Umístění kříže na veřejném prostranství.

 

Zastupitelstvo obce:

1. Souhlasí s umístěním kovového kříže na kamenném podstavci na návsi v blízkosti stávající zvonice. Zrekonstruovaný kříž daruje obci pan Josef Baťcha bytem Všestary čp.1.

                                                                          Hlasování: 7 pro,  0 proti, 0 se zdržel

 

 

Závěr :

Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnnou zprávu o přijetí výše uvedeného usnesení. 

 

Zpracovala návrhová komise ve  složení :

Jiřina Kasková, Petr Krause, Ladislav Škvor. 

 

Ověřovatelé :                                                                         Starosta :