Obec Všestary
ObecVšestary

Zastupitelé obce Všestary od 20. 10. 2022, volební období 2022 - 2026:

Starosta: Mgr. Jaromír Jech; místostarosta: Ing. arch. Miroslav Hofman.

Zastupitelé: Dana Hnyková, Lukáš Jánský, Mgr. Anna Komeiserová, Miloš Kuba, Ing. Milan Suchánek, Jiří Šafránek, Ing. Jitka Žižková.

Zastupitelstvo obce zřídilo ze zákona povinné výbory - finanční a kontrolní. Starosta obce ustanovil stavební a kulturní komisi.

Členové výborů a komisí:

Finanční výbor: Miloš Kuba (předseda), Ing. Vlastimil Dvořák, Eva Lapešová.

Kontrolní výbor: Lukáš Jánský (předseda), Miroslav Zajac, Dana Hnyková.

Stavební komise: Mgr. Anna Komeiserová (předsedkyně), Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Andrea Polcarová, Ing. arch. Matyáš Řehák, Ing. Milan Suchánek, Miroslav Zajac

Kulturní komise: Ing. Jitka Žižková (předsedkyně), Ing. Lenka Kolofíková, Jiřina Nesvorná, Jarmila Suchánková, Alena Šafránková

Jednací řád zastupitelstva obce zde.

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva obce Všestary na rok 2024.

Všechny termíny jsou čtvrtky od 19:30 ZMĚNA VYHRAZENA

 • 25. 1. 
 • 29. 2.
 • 21. 3.
 • 25. 4.
 • 23. 5.
 • 27. 6.
 • 25. 7. - bude-li akutní potřeba.
 • 29. 8. - bude-li akutní potřeba.
 • 19. 9.
 • 24. 10.
 • 21. 11.
 • 12. 12.

4.11.2010 část I.

OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD

Zastupitelstvo 

Zápis z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 04.11.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. 

                                                                       Část I.

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin

Přítomni:   zastupitelé podle přiložené prezenční listiny

Omluveni:         0

Neomluveni:     0             

 

1.    Přivítání přítomných zastupitelů a občanů – zahájení.

 

Jako předsedající zahájil ustavující zasedání Zastupitelstva Ing. Pavel Vydra.

Na úvod zasedání byli zvoleni zapisovatel – Ing.arch. Miroslav Hofman a ověřovatelé Jiřina Kasková, Milan Šafránek.

        Hlasování:  9 pro,  0 proti,  0 zdržel se 

2.    Byl schválen program jednání:     

1) Zahájení.

2) Volba orgánů jednání.

3) Slib členů zastupitelstva obce.

4) Volba starosty a místostarosty.

5) Volba členů výborů zastupitelstva obce.

6) Volba zástupců obce v dobrovolném svazku obcí Region Jih a dobrovolném svazku obcí Ladův kraj.

   Hlasování:  9 pro,  0 proti,  0 zdržel se

 

 

1) Zahájení vlastního ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všestary.

 

2) Volba orgánů jednání.

a)      Volba mandátové komise  – předseda Ing. Antonín Trojánek,

členové Dana Hynková, Milan Šafránek

Zvoleni hlasováním: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

b)      Volba volební komise     -      předseda Ing.arch. Miroslav Hofman,

členové Vladimír Nesvorný, Milan Šafránek

Zvoleni hlasováním: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

c)      Volba návrhové komise   –    předseda Mgr. Jaromír Jech,

členové Jiřina Kasková, Ing. Pavel Vydra

Zvoleni hlasováním: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

d)     Proběhla kontrola osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce. Předseda mandátové komise Ing. Antonín Trojánek prohlásil, že „Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Všestary je usnášeníschopné“.

 

3) Přečtení slibu a složení slibu jednotlivých zastupitelů předsedajícímu.

 

4) Volba starosty a místostarosty.

     Bylo provedeno hlasování o veřejné nebo tajné volbě starosty a místostarosty              

 pro veřejné:    7    proti veřejnému:  2  zdržel se:   0  

 pro tajné:      2     proti tajnému:     4  zdržel se:   3

  Vlastní volba starosty

  kandidát: Ing. Antonín Trojánek za sdružení nezávislých kandidátů  „Všestary a Menčice – místo kde žijeme“

                                                         Hlasování:   5 pro,  2 proti,  2 zdržel se

 

 Mgr. Jaromír Jech za sdružení nezávislých kandidátů „Správná volba pro Všestary a Menčice“

                                       Hlasování:   4 pro,  1 proti,  4 zdržel se

 

Řízení ustavujícího zasedání převzal zvolený starosta Ing. Antonín Trojánek

 

Vlastní volba místostarosty

kandidát: Ing. Pavel Vydra  za sdružení nezávislých kandidátů „Všestary a Menčice – místo kde žijeme“

                

                                               Hlasování:  5 pro,  1 proti,  3 zdržel se

 

Mgr. Jaromír Jech  za sdružení nezávislých kandidátů „Správná volba pro Všestary a Menčice“

    

                                     Hlasování:   zvolením Ing. Vydry se již nehlasovalo

 

5) Volba členů výborů zastupitelstva obce.

            a) volba finančního výboru – zvoleni

   předseda:

                 Mgr. Jaromír Jech                            

   Hlasování:  9  pro,  0  proti,  0  zdržel se

 

   členové :

                       Ing. Jří Hoidekr                               

   Hlasování:  9  pro,  0  proti,  0  zdržel se

                          Ing. Mária Bahníková                      

   Hlasování:  9  pro,  0  proti,  0  zdržel se

                          Jiřina Kasková                                  

  Hlasování:  6  pro,  0  proti,  3  zdržel se

 

b) volba kontrolního výboru – zvoleni 

            předseda  Dana Hnyková                                 

 Hlasování:  9  pro,  0  proti,  0  zdržel se   členové   

                 Miloš Lenger                            

  Hlasování:  8  pro,  0  proti,  1  zdržel se                   

  

6)  Volba zástupců obce v dobrovolném svazku obcí Region Jih a dobrovolném svazku obcí Ladův kraj.

a) Odvolání zástupců ze svazku obcí Region – Jih (Ing. Trojánek Antonín, Ing. Vydra Pavel a Ing.arch. Hofman Miroslav.       

                                      Hlasování:  9  pro,  0  proti,  0  zdržel se

 

b) Volba nového zástupce ve svazku obcí Region – Jih:

Ing. Trojánek Antonín                                                  

                                      Hlasování:  8  pro,  0  proti,  1  zdržel se

 

c) Odvolání zástupce ve svazku obcí Ladův kraj (Ing. Trojánek Antonín)

                                                                                     

                                      Hlasování:  9  pro,  0  proti,  0  zdržel se

 

d) Volba nového zástupce obce ve svazku obcí Ladův kraj (p. Šafránek Milan)

                                                                                    

                                       Hlasování:  8  pro,  0  proti,  1  zdržel se

 

Ustavující zasedání zastupitelstva bylo přerušeno v:            19:40 hodin

Ustavující zasedání zastupitelstva pokračovalo v:                19:45 hodin

 

Bylo přijato programové prohlášení nového Zastupitelstva obce Všestary, které je přílohou č.1 části II.

                                                                                      

                                       Hlasování:  8  pro,  0  proti,  1  zdržel se

 

 

Předložení  námitky:

Mgr. Jaromír Jech namítl, že informace o svolání ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary nebyla včas zveřejněna na úřední desce OÚ Všestary. Na úřední desce byla tato informace vyvěšena pouze 6 dní předem namísto požadovaných 7 dnů.

 

 

Zpráva návrhové komise:

            Návrhová komise předložila návrh usnesení, které bylo jednomyslně přijato bez připomínek.

 

Zasedání ukončeno ve 20:05 hodin. 

 

 

Přílohy:           - prezenční listina;

                        - slib členů Zastupitelstva obce Všestary s jejich podpisy;

- část II. – přijatá usnesení. 

 

                             Zapisovatel:                                       Ověřovatelé:

 

 

                                                                                      Starosta: